Predstavitelia fakulty

 

 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc.   

dekan

 
Prodekani  

doc. MUDr. Katarína HOLEČKOVÁ, PhD.

prodekan pre pregraduálne štúdium

RNDr. Zora KRIVOŠÍKOVÁ, PhD.

prodekan pre vedu, výskum a zahraničie

MUDr. Miroslav ŽIGRAI, PhD. 

prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

prof. MUDr. Marián VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS

prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania

RNDr. Juraj GAŠPAROVIČ, PhD.

prodekan pre štúdium zahraničných študentov


 

Akademický senát LF

 

Predseda:

MUDr. Ivo Topolský, PhD., MPH

 

Podpredseda:

doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH


Tajomníčka:

Mgr. Mária Borsányiová, PhD.


Členovia

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
MUDr. Tomáš Barczi
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD

MUDr. Alena Kočšálová, MSc.
Jozef Imrišek
Lucia Jurášková
Adriana Demčuková

prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc

 

 


Zloženie Vedeckej rady Lekárskej fakulty SZU

Predseda:

prof. MUDr. REMKOVÁ Anna, DrSc.

 

Podpredseda:

prof. MUDr. PECHAN Juraj, CSc.

 

Tajomník:

RNDr. KRIVOŠÍKOVÁ Zora , PhD.

 

Členovia:

prof. MUDr. BÁTOVSKÝ Marián, CSc.
prof. MUDr. BENETIN Ján, CSc.
Dr. h.c. prof. MUDr. BREZA Ján, DrSc.
prof. MUDr. BUJDÁK Peter, PhD.
prof. MUDr. ČERNÁK Andrej, DrSc.
doc. MUDr. DOLEŽAL Pavel, CSc., mim.prof.
RNDr. GAŠPAROVIČ Juraj, PhD.
doc. MUDr. GAZDÍKOVÁ Katarína, PhD., mim.prof.
prof. MUDr. HATALA Róbert, CSc.
doc. MUDr. HOLEČKOVÁ Katarína, PhD.
prof. MUDr. HOLOMÁŇ Jozef, CSc.
prof. MUDr. HRUBIŠKO Mikuláš, CSc.
doc. MUDr. JANÍK Miroslav, PhD.
MUDr. KALISKÁ Gabriela, CSc.
doc. MUDr. KAUŠITZ Juraj, CSc.
prof. MUDr. RNDr. KOVÁČ Gustáv, CSc., MBA
prof. MUDr. KRAJČÍK Štefan, CSc.
prof. MUDr. KRČMÉRY Vladimír, DrSc.
prof. MUDr. KRIŠTÚFEK  Peter , CSc.
prof. MUDr. MARKOVSKÁ Neda, CSc.
MUDr. PAULINY Matúš , PhD.
doc. MUDr. POHANKA Vladimír , CSc.
doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, CSc., mim. prof.
doc. PharmDr. SÝKORA Juraj, CSc.
prof. MUDr. ŠIMKO Peter, CSc.
prof. MUDr. ŠTEŇO Juraj, DrSc.
prof. RNDr. VARGA Ivan, PhD.
prof. MUDr. VIDIŠČÁK Marián, PhD., FEBPS
MUDr. ŽIGRAI Miroslav, PhD.

prof. MUDr. BERNADIČ Marián , CSc.
prof. MUDr. DANKO Ján , CSc.
prof. MUDr. DANIHEL Ľudovít, CSc.
MUDr. FITZ Otakar
MUDr. HAŠKO Tomáš, MPH
MUDr. HEGER Tomáš, PhD., MHA
doc. MUDr. KUŽELA Ladislav, CSc.
doc. MUDr. MOJTO Viliam , CSc., MBA
prof. MUDr. PELLA Daniel, PhD.
prof. MUDr. ŠPÁNIK Stanislav, CSc.

 

Čestný člen:

doc. MUDr. FURKOVÁ Katarína, CSc.,mim.prof.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.11.2019