KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

Oznamy FOaZOŠ  
Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.
Katedra didaktiky odborných predmetov a akreditácií vysokoškolského vzdelávania
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mim. prof.
Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch pediatrie
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
Mgr. Anna Herianová, PhD.
Katedra pôrodnej asistencie
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.
Katedra fyzioterapie
MUDr. Zuzana Šajterová, PhD. - poverená vedením
Katedra rádiologickej techniky
doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Katedra anestéziológie intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
PhDr. Jana Rottková, PhD.
Ústav stredoškolskej zdravotníckej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učiteľov
PhDr. Dagmar Komačeková, PhD.
Ústav výživy
doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.
Ústav zdravotníckej etiky
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mim. prof.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.11.2019