KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

AKTUALITY FOaZOŠ  

05.12.2019
Mikuláš FOaZOŠ

22.11.2019
Ocenenie Môj lekár

Akademické orgány fakulty

 • Akademický senát
 • Vedecká rada

Predstavitelia fakulty

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

dekan

Prodekani

 

 

 

 

 

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mimoriadny profesor

prodekan pre denné štúdium

 

PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.

prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie

 

RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.

prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

 

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy

 

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

prodekan pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy

 

 


 

Akademický senát
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

5. funkčné obdobie (2018 - 2022)
[aktualizácia k 15.10.2019]

 


Predsedníctvo AS FOaZOŠ SZU

 

Predseda AS:  PhDr. Ing. Alena Dudeková, PhD.


 
Podpredsedovia AS:
 • zamestnanecká časť AS
 • študentská časť AS

 

 

PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.

Bc. Martin Mruškovič

   
Tajomník AS: PhDr. Jana Havlová, PhD.Zloženie Akademického senátu FOaZOŠ SZU v abecednom poradí


Zamestnanecká časť AS

PhDr. Ing. Dudeková Alena, PhD.

PhDr. Gebeová Klára, PhD.
PhDr. Havlová Jana, PhD.
PhDr. Hrabčáková Janka, PhD.
doc. PhDr. Kristová Jarmila PhD., MPH, mim. prof.

PhDr. Miklovičová Emília, PhD.

 

 

Študentská časť AS

Horváth Viktor
Jexová Simona
Bc. Mruškovič Martin
Šinálová Lucia

 

 

PhDr. Ing. Dudeková Alena, PhD.

v.r.
predseda Akademického senátu
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií SZU v Bratislave

 

 

 

V Bratislave 16. septembra 2019

 

 

 


Vedecká rada FOaZOŠ

 

Predseda

 • Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

Členovia

 • doc. MUDr. Peter BOŘUTA, CSc.
 • prof. MUDr. Peter BUJDÁK, CSc.
 • doc. MUDr. Viliam DOBIÁŠ, PhD.
 • PhDr. Ing. Alena DUDEKOVÁ, PhD.
 • Dr. h. c.  MUDr. Peter DŽUPA, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Katarína GAZDÍKOVÁ, PhD., MPH, MHA, mim. prof.
 • prof. MUDr. Jozef GLASA, CSc., PhD.
 • MUDr. Eva HUSAROVIČOVÁ, PhD.
 • prof. PhDr. Mgr. Monika JANKECHOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Jarmila KRISTOVÁ, PhD., MPH, mim. prof.
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.
 • doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.
 • prof. MUDr. Jaroslav KRESÁNEK, PhD.
 • PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ, PhD., mim. prof.
 • doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ, PhD., mim. prof.
 • PhDr. Jana ROTTKOVÁ, PhD.
 • doc. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH
 • MUDr. Zuzana ŠAJTEROVÁ, PhD.
 • RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ, PhD.
 • prof. et doc. PhDr. JUDr. Dr. Robert VLČEK, PhD., MHA, PhD., MPH
 • doc. MUDr. Branislav VOHNOUT, PhD.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.08.2020