KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Pedagogický odbor SZU

 

zabezpečuje úlohy súvisiace s organizáciou a výkonom pedagogickej činnosti univerzity. Metodicky usmerňuje a riadi študijné oddelenia jednotlivých fakúlt.


PhDr. Eva CHMELÁROVÁ
č. dv.: A - 101
riaditeľka Pedagogického odboru SZU
tel.: +421 2 59 370 459

eva.chmelarova@szu.sk


Mgr. Kristína CSERIOVÁ
č. dv.: A - 106
zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru
tel.: +421 2 59 370 462
pre vysokoškolské štúdium
kristina.cseriova@szu.sk
vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia, odpisy, potvrdenia na základe archívnych materiálov SZU

prihlášky na VŠ štúdium – anglická výučba general.medicine@szu.sk
   
Daniela MESZÁROŠOVÁ
č. dv.: A - 101
zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru
tel.: +421 2 59 370 362
pre ďalšie vzdelávanie
daniela.meszarosova@szu.sk


Mária RÓKOVÁ
č. dv.: A - 112
vydávanie kvalifikačných dokladov (diplomy,
tel.: +421 2 59 370 366
certifikáty, osvedčenia) vystavovanie odpisov a
maria.rokova@szu.sk
potvrdení na základe archívnych materiálov SZUDanica ČAPKOVÁ
č. dv..: A - 112
prihlášky na vysokoškolské štúdium tel.: +421 2 59 370 465
sociálne štipendiá danica.capkova@szu.sk
ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia  
   
PhDr. Attila SESZTÁK č.dv.: A - 105

prihlášky na vysokoškolské štúdium

tel.: +421 2 59 370 269

anglická výučba

attila.sesztak@szu.sk
vydávanie kvalifikačných dokladov  

(diplomy, certifikáty, osvedčenia)

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.02.2021