KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Odbor medzinárodných vzťahov SZU

 

Program LLP / Erasmus

 

Program LLP/Erasmus je program Európskej únie (EU) na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus môžu univerzity získať od Európskej komisie (EC), ako výkonného orgánu EU, finančnú podporu na svoje aktivity európskej spolupráce.

Program je určený pre študentov (štúdium a stáže v zahraničí), vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov (výučba v zahraničí) a vysokoškolských pracovníkov (školenia v zahraničí). Programy celoživotného vzdelávania Európskej únie (LLP/Erasmus) zabezpečuje Odbor medzinárodných vzťahov SZU prostredníctvom svojich fakultných koordinátorov.

Vysoké školy žiadajú Európsku komisiu o ERASMUS UNIVERSITY CHARTER – EUC. Pridelenie EUC dáva vysokým školám oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných podprogramom ERASMUS. SZU bola pridelená Univerzitná charta Erasmus s číslom 229095-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1.
 

Rada pre Erasmus:
Prorektor: prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. +421 2 59370 254
    jan.slezak@szu.sk
     
Kontaktné osoby: Iveta Karailievová +421 2 59370 255
    iveta.karailievova@szu.sk
  Václava Bartošová +421 2 59370 275
    vaclava.bartosova@szu.sk
     
Lekárska fakulta:
Prodekan: prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. +421 2 59370 354
    robert.hatala@szu.sk
Kontaktná osoba: Kristína Csériová +421 2 59370 462
    kristina.cseriova@szu.sk
     
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií:
Prodekan: doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD. +421 2 59370 469
    terezia.krcmeryova@szu.sk
Kontaktná osoba:  Tatiana Muchyová +421 2 59370 466
    tatiana.muchyova@szu.sk
     
Fakulta verejného zdravotníctva:
Prodekan: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. +421 2 59370 564
    zuzana.kristufkova@szu.sk
Kontaktná osoba: Oľga Imreová +421 2 59370 467
    olga.imreova@szu.sk
     
Fakulta zdravotníctva:
  Mgr. Daniel Gurín +421 48 3248 037
    daniel.gurin@szu.sk
Kontaktná osoba: Katarína Navrátilová +421 48 3248 020
    katarina.navratilova@szu.sk
     
  MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD. +421 2 59370 153
    lubica.palkovicova@szu.sk
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.07.2020