KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI

+421 2 59370 666

@

medialny.odbor@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 459

@

pedagogicky.odbor@szu.sk

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Etická komisia


Etická komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len komisia) dôsledne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných ľudských práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčacích medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch v oblasti medicíny a zdravotníctva, vrátane biomedicínskeho výskumu a ošetrovateľského výskumu.

 

Komisia posudzuje všetky projekty biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu ako z hľadiska etického tak aj medicínskeho. Komisia zabezpečuje dôkladné a nezávislé posúdenie etických stránok navrhovaných projektov.

 

Cieľom komisie je chrániť zdravie, práva a dôstojnosť osôb zaradených do klinických štúdií na základe zdravotnej indikácie ako aj bez zdravotnej indikácie a osôb dobrovoľne sa zúčastňujúcich projektov biomedicínskeho a ošetrovateľského výskumu.

 

Predseda Etickej komisie:

 • Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Podpredseda

 • Doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD. 

Zoznam členov:

 • MUDr. Anna Boháčiková   
 • Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
 • h. prof. MUDr. Helena Drobná, PhD.   
 • MUDr. Viera Fedelešová, CSc.
 • Prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., MPH
 • Mária Károlyová
 • Doc. MUDr. Terézia Krčméryová, CSc.   
 • MUDr. Viera Mongiellová    
 • Prof. JUDr. Karol Tóth, CSc., MPH

 

 

Štatút Etickej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 29.05.2020