Ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)


 

Ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie (ARS CME) sa podľa Memoranda o spolupráci Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti a v súlade so schváleným Štatútom ARS CME konalo 18. februára 2016 v Bratislave.


Za predsedu ARS CME bol zvolený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., zástupca prednostu Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie a prednosta Ústav zdravotníckej etiky SZU, člen Prezídia SLS. Podpredsedom ARS CME sa stal MUDr. Jozef Tholt, viceprezident SLK, a jej sekretárom Mgr. Viktor Dobiš, MPH.


Prioritami činnosti ARS CME v najbližšom období sú zabezpečenie:

  1. optimálneho fungovania elektronického systému udeľovania kreditov aktivitám CME a ich následného priameho zaznamenávania účastníkom,
  2. náležitého odborného posudzovania aktivít CME,
  3. nevyhnutnej medzinárodnej spolupráce, osobitne v európskom kontexte (UEMS – EACCME a WHO EURO).

ARS CME schválila ustanovenie troch odborných komisií:

  1. Komisiu pre internistické odbory,
  2. Komisiu pre chirurgické odbory,
  3. Komisiu pre iné lekárske odbory a dvoch pracovných skupín:
    1. Pracovnú skupinu pre interdisciplinárnu spoluprácu,
    2. Pracovnú skupinu pre medzinárodnú spoluprácu.

S vedomím pána rektora a vedenia SZU sa počíta s významnou úlohou pedagogických pracovníkov SZU na uvedených edukačných a riadiacich aktivitách CME (perspektívne aj CPD) na Slovensku.

 


Informoval: prof. Jozef Glasa, jozef.glasa@szu.sk , kl. 769© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.12.2019