Správa o konaní 2. workshopu s medzinárodnou účasťou
„Pôrodná asistencia - vzdelávanie a odborná prax“


 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU Katedra pôrodnej asistencie  v Bratislave a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, zorganizovali 21. 1. 2016 pod záštitou Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., dekanky fakulty, 2. workshop s medzinárodnou účasťou „Pôrodná asistencia - vzdelávanie a odborná prax“.

 

Podujatie otvorila Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. svojím príhovorom. Privítala hostí - zástupcov univerzít a vysokých škôl zo zahraničia a zo Slovenska a zástupcov stavovských organizácií (VŠP Jihlava, JLF UK Martin, FZ Katolícka univerzita Ružomberok, FZaSP TU, ČKPA), pedagógov, študentov a pôrodné asistentky z celého Slovenska a zahraničia. Skonštatovala, že téma podujatia je veľmi aktuálna a vyslovila presvedčenie, príspevky budú podetom k ďalšiemu zlepšovaniu vzdelávania aj odbornej praxe v pôrodnej asistencii.

 

Odborný program bol rozdelený do dvoch blokov a do 5 tematických oblastí. Odznelo 15 prednášok a diskutovalo sa v 1 panelovej diskusii.

 

V prvom programovom bloku worshopu odzneli prednášky orientované na retrospektívu a súčasnosť pôrodnej asistencie, vzdelávanie, prezentácia výsledkov výskumu, príklady dobrej praxe, legislatívne rámce pôrodnej asistencie a ich uplatnenie v praxi, možnosti „zviditeľnenia“ pôrodných asistentiek cez sociálne siete a prostredníctvom občianskeho združenia.

 

Program workshopu ďalej pokračoval v  panelovej diskusii zameranej na odbornú prax študentov a samostatný výkon praxe v pôrodnej asistencii.

 

Na podujatí sa zúčastnilo 82 účastníkov - pedagógov vysokých škôl z ČR a zo SR, pôrodných asistentiek zo zdravotníckych zariadení, študentov a doktorandov fakulty.

 

Program workshopu© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.12.2019