KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

AKTUALITY FOaZOŠ  

05.12.2019
Mikuláš FOaZOŠ

22.11.2019
Ocenenie Môj lekár

Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
Limbová 14
Bratislava
833 03

Vedúci katedry:

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.

 Pracovníci:

 • prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

Hlavné poslanie a činnosť katedry:

Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch začala svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004 pod názvom „Katedra teórie ošetrovateľstva“ až do akademického roku 2011/2012, kedy zmenila svoj názov na „Katedra teórie ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch“. Zmena názvu katedry presnejšie vystihuje hlavné poslanie, činnosti a zámery katedry.

 

K základným úlohám katedry patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva a manažmentu v nelekárskych odboroch. Úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty, univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

Zameranie činnosti katedry:

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní, v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania a v ďalšom vzdelávaní;
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, komunitnými pracoviskami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore ošetrovateľstvo rozvoja ošetrovateľskej teórie a praxe a manažmentu v nelekárskych odboroch.;
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu a manažmentu – katedra sa podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy v nelekárskych zdravotníckych odboroch podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR;
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním;
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti;
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovanom študijnom programe ošetrovateľstvo:
  • pregraduálne vysokoškolské vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo – druhý stupeň, magisterské štúdium ošetrovateľstvo v externej forme;
  • pregraduálne vysokoškolské vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo – tretí stupeň, doktorandské štúdium ošetrovateľstvo v dennej a externej forme;
  • rigorózne konanie v odbore ošetrovateľstvo;
 • ďalšie vzdelávanie sestier v akreditovaných špecializačných odboroch ,- (pozri hlavná stránka ww.szu.sk)
  • špecializačné štúdium:
   • manažment v ošetrovateľstve
   • revízne ošetrovateľstvo

Katedra organizuje:

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity - konferencie, workshopy, semináre

Pracovníci katedry:

Vedúca    
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. dekanat.fozos@szu.sk +421 2 59 370 451
Pracovníci:    
prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH meno.priezvisko@szu.sk

+421 2 59 370 478

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof. meno.priezvisko@szu.sk

+421 2 59 370 840

 

 

 

 


Študijné referentky

Externé štúdium/magisterské

Ing. Viera Pauková

meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 475

Rigorózne pokračovanie

doktorandské štúdium

PhDr. Andrea Písecká

oht.fozos@szu.sk +421 2 59 370 451

Ďalšie vzdelávanie:

Manažment v ošetrovateľstve

Zděnka Gašparová

meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 464

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 07.07.2020