KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

AKTUALITY FOaZOŠ  

05.12.2019
Mikuláš FOaZOŠ

22.11.2019
Ocenenie Môj lekár

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

Vedúci katedry:

MUDr. Táňa Bulíková, PhD. 

 Pracovníci katedry:

 • doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
 • doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
 • PhDr. Ing. Alena Dudeková, PhD.
 • MUDr. Miroslav Chabroň
 • Bc. Andrea Verdun

 

Hlavné poslanie a činnosť katedry


Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej a externej forme štúdia  a ďalšie vzdelávanie 


Zameranie činnosti katedry

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť, Ošetrovateľstvo a v ďalšom vzdelávaní
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu zdravotníckych záchranárov a odbornej praxi – katedra sa podieľa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie Zdravotnícky záchranár
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním;
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti;
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • urgentná zdravotná starostlivosť (denná a externá forma)
 • v ďalšom vzdelávaní
  • operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
  • Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Katedra organizuje

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci


 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 07.07.2020