KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

Oznamy FOaZOŠ  
Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

Vedúci katedry:

MUDr. Táňa Bulíková, PhD. 

 Pracovníci katedry:

 • doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
 • doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.
 • PhDr. Ing. Alena Dudeková, PhD.
 • MUDr. Miroslav Chabroň
 • Bc. Andrea Verdun

 

Hlavné poslanie a činnosť katedry


Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej a externej forme štúdia  a ďalšie vzdelávanie 


Zameranie činnosti katedry

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť, Ošetrovateľstvo a v ďalšom vzdelávaní
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu zdravotníckych záchranárov a odbornej praxi – katedra sa podieľa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie Zdravotnícky záchranár
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním;
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti;
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • urgentná zdravotná starostlivosť (denná a externá forma)
 • v ďalšom vzdelávaní
  • operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
  • Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti.

Katedra organizuje

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci


 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.12.2019