KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

Oznamy FOaZOŠ  
Katedra rádiologickej techniky
doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.
Limbová 14
Bratislava
833 03

Vedúci katedry:

doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.

Pracovníci katedry

 

 • PhDr. Klára Gebeová, PhD.
 • PhDr. Andrej Lučenič, PhD.
 • Mgr. Norbert Kendi
 • Bc. Janka Majerová
 • Bc. Jana Strápková

Hlavné poslanie a činnosť katedry

 

Katedra rádiologickej techniky začala svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004 K základným úlohám a poslaním Katedry rádiologickej techniky patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti rádiologickej techniky. Úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty, univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

 

Zameranie činnosti katedry

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní a v ďalšom vzdelávaní;
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore rádiologická technika a rozvoja odbornej praxe.
 • Spolupráca s odbornými spoločnosťami, akými sú Európska federácia rádiologických asistentov (EFRS), Spoločnosť rádiologických laborantov a asistentov ČR, Spoločnosť rádiologických asistentov Maďarska, Spoločnosť rádiologických asistentov SR, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov;
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu rádiologických asistentov a rádiologickej praxi – katedra sa podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy v odbore ošetrovateľstvo podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie Rádiologický technik;
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním;
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti;
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie

 • v akreditovanom študijnom programe v bakalárskom stupni:
  • rádiologická technika (denná, externá forma)
 • v ďalšom vzdelávaní rádiologických technikov v akreditovaných špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach (pozri hlavná stránka www.szu.sk)
  • špecializačné štúdium:
   • špeciálna rádiológia
   • radiačná onkológia
   • nukleárna medicína
  • certifikačné štúdium:
   • mamografia
   • počítačová tomografia – CT


Katedra organizuje

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti rádiologickej techniky - konferencie, workshopy, semináre

 

Pracovníci katedry

Vedúci:    
doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc. mim. prof meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 285
Pracovníci:    
     
PhDr. Klára Gebeová meno.priezvisko@szu.sk  +421 2 59 370 285
     

 

Študijné referentky

Denná forma štúdia    
Emília Jurkovičová meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 625
Externá forma štúdia    
Ing. Viera Pauková meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 475
Ďalšie vzdelávanie    
     

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.12.2019