KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

AKTUALITY FOaZOŠ  

05.12.2019
Mikuláš FOaZOŠ

22.11.2019
Ocenenie Môj lekár

Katedra rádiologickej techniky
doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.
Limbová 14
Bratislava
833 03

Vedúci katedry:

doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc.

Pracovníci katedry

 

 • PhDr. Klára Gebeová, PhD.
 • PhDr. Andrej Lučenič, PhD.
 • Mgr. Norbert Kendi
 • Bc. Janka Majerová
 • Bc. Jana Strápková

Hlavné poslanie a činnosť katedry

 

Katedra rádiologickej techniky začala svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004 K základným úlohám a poslaním Katedry rádiologickej techniky patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti rádiologickej techniky. Úlohy realizuje v spolupráci s ďalšími pedagogickými útvarmi fakulty, univerzity a so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.

 

Zameranie činnosti katedry

 • Vzdelávacia činnosť v rámci katedry, fakulty a univerzity - pedagogická činnosť: zabezpečovanie výučby v pregraduálnom vzdelávaní a v ďalšom vzdelávaní;
 • Spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, vysokými školami a zahraničnými vysokými školami v oblasti prípravy študentov v odbore rádiologická technika a rozvoja odbornej praxe.
 • Spolupráca s odbornými spoločnosťami, akými sú Európska federácia rádiologických asistentov (EFRS), Spoločnosť rádiologických laborantov a asistentov ČR, Spoločnosť rádiologických asistentov Maďarska, Spoločnosť rádiologických asistentov SR, Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov;
 • Metodická činnosť vo vzťahu k vzdelávaniu rádiologických asistentov a rádiologickej praxi – katedra sa podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy v odbore ošetrovateľstvo podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR pre zdravotnícke povolanie Rádiologický technik;
 • Expertízna a konzultačná činnosť v súlade so svojim zameraním;
 • Vedecko-výskumná činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti;
 • Publikačná činnosť - propagácia výsledkov metodickej a vedecko-výskumnej práce.

Katedra poskytuje vzdelávanie

 • v akreditovanom študijnom programe v bakalárskom stupni:
  • rádiologická technika (denná, externá forma)
 • v ďalšom vzdelávaní rádiologických technikov v akreditovaných špecializačných odboroch a certifikovaných pracovných činnostiach (pozri hlavná stránka www.szu.sk)
  • špecializačné štúdium:
   • špeciálna rádiológia
   • radiačná onkológia
   • nukleárna medicína
  • certifikačné štúdium:
   • mamografia
   • počítačová tomografia – CT


Katedra organizuje

 • Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania
 • Školiace miesta
 • Tematické kurzy
 • Iné odborné aktivity v oblasti rádiologickej techniky - konferencie, workshopy, semináre

 

Pracovníci katedry

Vedúci:    
doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc. mim. prof meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 285
Pracovníci:    
     
PhDr. Klára Gebeová meno.priezvisko@szu.sk  +421 2 59 370 285
     

 

Študijné referentky

Denná forma štúdia    
Emília Jurkovičová meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 625
Externá forma štúdia    
Ing. Viera Pauková meno.priezvisko@szu.sk +421 2 59 370 475
Ďalšie vzdelávanie    
     

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 07.07.2020