KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

Oznamy FOaZOŠ  

„Môj lekár“

 

        prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
 

 

 

viac...


"Moja sestra"


Bc. Ľubica Procházková

 

 

viac...


"Mikuláš 2019" na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bol naozaj štedrý 

 

 

viac...


 

Novo koncipovaný študijný odbor
FYZIOLOGICKÁ A KLINICKÁ VÝŽIVA

 

viac...


 

FOaZOŠ SZU uspela v akreditačnom procese a na základe Rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR má právo udeľovať akademický titul bakalár v študijnom programe

 

DENTÁLNA HYGIENA

 

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena

 

viac...


ZMENA TERMÍNU
PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií oznamuje,
že žiadosť o zaradenie do ďalšieho vzdelávania je potrebné zaslať


najneskôr do 31. 12. 2019


Žiadosť o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF)


Stretnutie Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., dekanky FOaZOŠ SZU v Bratislave, vedenia fakulty a študentov 1. ročníkov dennej formy štúdia

 

 

viac...


 

Stabilizačné pôžičky


pre študentov Bc. ošetrovateľstvo a pre absolventov Bc. Ošetrovateľstvo
v dennej forme štúdia končiacich v akad. roku 2019/2020

viac...


 Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania
s e s t r a
pre uchádzačov z tretích krajín

informácia o konaní ...

 

Informácia o priebehu doplňujúcej skúšky
pre výkon zdravotníckeho povolania
s e s t r a

pre uchádzačov z tretích krajín

viac...


 

PREHĽAD AKTIVOVANÝCH PROGRAMOV
ďalšieho vzdelávania

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

so zaradením k 1. 2. 2020

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 01.04.2020