KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 450 

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

prodekan pre externé štúdium

+421 2 59 370 374

PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

 

arrow

Oznamy FOaZOŠ  

 

 


 Doplňujúca skúška pre výkon zdravotníckeho povolania
s e s t r a
pre uchádzačov z tretích krajín

informácia o konaní ...

 

Informácia o priebehu doplňujúcej skúšky
pre výkon zdravotníckeho povolania
s e s t r a

pre uchádzačov z tretích krajín

viac...

Druhý fakultný „Deň zdravia“ FOaZOŠ SZU

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave organizovala už druhú akciu v tomto akademickom roku „Deň zdravia“.

viac...


Výsledky doplňujúcich volieb

kandidáta na funkciu zástupcu zo zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií  Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave
do
Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity (AS SZU)

viac...


 

„Mikuláši“ z Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave potešili dlhodobo chorých pacientov v UNB Nemocnica akad. L. Dérera

 

viac...


Prvý fakultný Deň zdravia FOaZOŠ SZU,


organizovaný  dekankou fakulty Dr. h. c. prof. PhDr. Danou Farkašovou, CSc., zameraný na správnu výživu bol doslova „ovocný“.

viac...


Oznámenie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií oznamuje,

že získala právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program 

Ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
pre zdravotnícke povolanie sestra.

 

 

Žiadosť o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF)


 

XIV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
26. apríl 2018

viac...


Tulipánový pochod

 

Dňa 7. apríla 2018, o 14.00 hod. sa v petržalskom Sade Janka Kráľa konal Tulipánový pochod s mottom „Kráčajme spolu“. Pochod sa konal pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11.4.) po celom svete. Bratislava sa k organizujúcim mestám pripojila druhý rok a tento ročník bol venovaný téme pomoci pacientom.

viac...


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky


na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika

viac...

Hlavné poslanie a činnosť fakulty

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií zahájila svoju pedagogickú činnosť v akademickom roku 2003/2004. Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej úloh. K základným úlohám fakulty patrí výchovno-vzdelávacia, vedecká a iná odborná činnosť v oblasti ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, fyzioterapie, rádiologickej techniky, urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci so zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami.
 
Fakulta poskytuje vzdelávanie:

 • v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • pôrodná asistencia
  • fyzioterapia
  • rádiologická technika
  • urgentná zdravotná starostlivosť
 • v magisterskom stupni:
  • ošetrovateľstvo
  • fyzioterapia

 

AKREDITOVANÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
PODĽA NOVELY NARIADENIA VLÁDY č. 296/2010 Z .z.
pre nelekárske zdravotnícke povolania
  V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

 

Zdravotnícke povolanie sestra
 

Špecializačný odbor

 • Revízne ošetrovateľstvo
 • Anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • Inštrumentovanie v operačnej sále
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • Ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Audiometria
 • Endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • Funkčné vyšetrovacie metódy
 • Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
 • Ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov

Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka

 

Špecializačný odbor

 • Intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 • Pôrodná asistencia  v rodine a komunite
 • Manažment v pôrodnej asistencii

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Psychofyzická príprava na pôrod

Školiace miesta

 • Kardiotokografia
 • Dojčenie

Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut

Špecializačný odbor

 • Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • Fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Mobilizačné techniky

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár

 

Špecializačný odbor

 • Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícke povolanie rádiologický technik

Špecializačný odbor

 • Manažment v rádiologickej technike
 • Radiačná onkológia
 • Špeciálna rádiológia

Certifikovaná pracovná činnosť

 • Magnetická rezonancia - MR
 • Mamografia

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant

 

Špecializačný odbor

 • Laboratórne metódy v klinickej biochémii
 • Vyšetrovacie metódy v histopatológii
 • Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant

 

Špecializačný odbor

 • Lekárenstvo

Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov

 • Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
 • Prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou pre učiteľov odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
 • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov – zdravotníckych predmetov
 • Vzdelávanie vedúcich predmetových komisií odbornej zložky vzdelávania na stredných zdravotníckych školách a vedúcich zdravotníckych študijných odborov

Poznámka:
Otvorenie jednotlivých vzdelávacích aktivít bude závislé od počtu prihlásených študentov.

Bratislava, 07.02. 2019

 

PhDr. Jana Rottková, PhD., v. r.
prodekan pre externé štúdium a ďalšie vzdelávanie


 

Fakulta sa podieľa na študijných programoch vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho vzdelávania iných fakúlt univerzity a na celouniverzitných programoch.

Fakulta ďalej vykonáva:

 • v súlade so svojim zameraním metodickú činnosť v oblasti zdravotníckych povolaní, publikačnú činnosť, vedecko-výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti, propaguje výsledky práce, zabezpečuje edičnú činnosť odbornej zdravotníckej literatúry,
 • v súlade so svojim zameraním expertíznu a konzultačnú činnosť,
 • metodicky usmerňuje odbornú zložku prípravy na stredných zdravotníckych školách v SR,
 • podieľa sa na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy podľa potrieb Ministerstva zdravotníctva SR,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi na ochranu zdravia, územnými celkami, zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru,
 • spolupracuje s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, zdravotníckymi zariadeniami a štátnymi zdravotnými ústavmi

Spolupráca fakulty so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania a ďalšej činnosti v odbore ošetrovateľstvo a v ostatných akreditovaných odboroch. Cieľom medzinárodnej spolupráce je účinnejšie využitie ľudských zdrojov. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách.

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 17.04.2019