Prebehli pravidelné medzinárodné konferencie RECOOP

Pracovníci SZU ako členskej organizácie RECOOP asociácie inštitúcií medicínskeho výskumu z USA a krajín strednej a východnej Európy sa 7. a 8. apríla 2022 zúčastnili 4. medzinárodnej študentskej konferencie a 17. medzinárodnej konferencie Bridges in Life Sciences, spolu s ďalšou stovkou odborníkov z USA, Ukrajiny, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Rumunska. Konferencie sa konali v hybridnom móde v Prahe. SZU tradične reprezentovali pracovníci Lekárskej fakulty. Podieľali sa na vedení sekcií COVID-19 a Klinický výskum a COVID. V rámci študentskej konferencie bol prezentovaný poster v sekcii Vývoj a účinok liečiv - Translačná genetika v lekárskom výskume – Lekárske zobrazovacie metódy. Nosnou časťou konferencií boli doterajšie výsledky 29 medzinárodných projektov podporených RECOOP od r. 2020, hlavne v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou kovid 19 (epidemiológia, vrátane detských pacientov, respiračné, kardiologické a angiologické komplikácie, komplikácie spojené s tehotenstvom, environmentálne charakteristiky spojené so šírením vírusu v celej komplexnosti problematiky).


Na zasadnutí Valného zhromaždenia RECOOP zastupovala SZU oficiálna reprezentantka doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD. Okrem predloženia a schválenia správy o činnosti asociácie a finančnej správy za r. 2021, prezident RECOOP Sandor G. Vari, MD zo Cedars-Sinai Los Angeles podrobne referoval o stave riešenia prebiehajúcich seniorských vedeckých grantových projektov podporovaných touto organizáciou za účasti pozvaných zodpovedných riešiteľov. Prezentované boli aj 3 návrhy nových projektov vo vzťahu k problematike COVID. V súvislosti s medzinárodnou pomocou ukrajinským kolegom, RECOOP pripravil do 10 finančných grantov (priemerná dĺžka pobytu 4 mesiace v r. 2022 – 23) pre študentov PhD. a post-doc pracovníkov z tamojších univerzít na umožnenie pokračovania ich výskumných úloh v hostiteľských inštitúciách ostatných členských krajín RECOOP podľa doteraz vytvorených sietí spolupracujúcich laboratórií. Nasledujúca konferencia Bridges in Life Sciences a študentská medzinárodná konferencia v r. 2023 je plánovaná v Budapešti.