Pokyny na prevádzku a vnútorný režim SZU na akademický rok 2020/2021 počas pandémie novým Corona vírusom – červená fáza

 

 

Nad rámec opatrení platných v Pokynoch pre zelenú fázu platí nasledovné:
I.    Fakulty, resp. rektorát vypracujú:

 1. Zoznamy študentov podľa ročníkov a krúžkov v súlade s prílohou 4 (potrebných v prípade výskytu COVID-19 u študentov) a aktuálne rozvrhy s tým, že sú k dispozícii u 2 osôb - študijných referentiek a na dekanáte fakulty, teda vždy dostupné.
 2. Zoznamy zamestnancov podľa katedier a úsekov, resp. ústavov v súlade s prílohou 5 (potrebných v prípade výskytu COVID-19 u zamestnancov) s tým, že sú k dispozícii u 2 osôb - študijných referentiek a na dekanáte fakulty, teda vždy dostupné.
  Zoznamy budú podkladom pre epidemiologické vyšetrovanie kontaktov v prípade výskytu COVID-19 a poskytnú sa pracovníkom RÚVZ, čím sa urýchli prijatie karanténnych opatrení.

II.    V prípade kontaktu  s osobou s laboratórne potvrdeným ochorením COVID–19 u študenta/zamestnanca

 1. V prípade, že bol študent/zamestnanec SZU v úzkom kontakte s osobou s laboratórne potvrdeným ochorením COVID–19 (dlhšie ako 15 minút vo vnútornom priestore) nezúčastní sa prezenčnej výučby, nenastúpi do zamestnania a to aj v prípade, ak mu ešte nebola nariadená karanténa príslušným RÚVZ.
 2. Zamestnanec o kontakte s COVID pozitívnou osobou bezodkladne informuje dekanát, resp. rektorát.
 3. Neprítomnosť  zamestnanca počas karanténneho opatrenia bude posudzovaná v zmysle § 250b) zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje.
  Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci ako dôležitú osobnú prekážku v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia. Ošetrujúci lekár potvrdí zamestnancovi na predpísanom tlačive dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa bude zamestnancovi vyplácať od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho základu, t. j. cca 70 % hrubej mzdy zamestnanca. Za čas nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy.
  Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného  zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.
 4. Študent o kontakte s COVID pozitívnou osobou bezodkladne informuje študijnú referentku (najneskôr ráno do 9.00 nasledujúceho dňa). Študent teoretickú výučbu absolvuje dištančnou formou, prezenčnej výučby vrátane klinickej praxe/stáže sa  nezúčastňuje. 
 5. Študent/zamestnanec SZU môže na prezenčnú výučbu/do zamestnania nastúpiť po ukončení 10 dňovej karantény, ak nemá príznaky ochorenia.

Červená fáza nastáva, ak sa potvrdí ochorenie COVID 19 u jedného a viac študentov alebo zamestnancov SZU. Červená fáza sa aplikuje na príslušné objekty/časti fakulty/celej SZU.


III.    V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u študenta

 1. Ak sa potvrdí pozitívny výsledok vyšetrenia na nový koronavírus SARS-CoV-2 u študenta, preruší sa prezenčná výučba v predmetnej skupine/krúžku, s ktorou bol v uplynulých 7 dňoch počas výučby v úzkom kontakte. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia RÚVZ.
 2. V priestoroch vysokej školy, kde sa COVID-19 pozitívny študent zdržiaval v dobe 48 hodín pred odberom vzorky na PCR test, sa vykoná  dezinfekcia  podľa  aktuálne  platného  usmernenia ÚVZ SR.
 3. Príslušná študijná referentka aktualizuje zoznam študentov, s ktorými bol študent s ochorením COVID-19 v úzkom kontakte v zozname z bodu I. 1. a doplní údaje v súlade s formulárom v prílohe 6. Dekanát poskytne zoznam za účelom ďalšieho epidemiologického vyšetrovania a vystavenia karantény pracovníkom RÚVZ. Po dohode kontaktnou osobou pre SZU je na RÚVZ BA p. Mgr. Alena Foltínová, tel:  +421917426074 (pošlite SMS), e-mail: ba.foltinova@uvzsr.sk
 4. Zoznam študentov, ktorým bola prerušená prezenčná výučba vedie v listinnej forme aj tajomník Krízového tímu.
 5. Ak sa u niektorej z osôb vylúčených z pedagogického procesu objavia počas prerušenia výučby príznaky COVID-19, dotyčného manažuje jeho lekár.


IV.    V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca

 1. Ak sa potvrdí ochorenie u zamestnanca vysokej školy, z pedagogického/pracovného procesu sa vylúčia osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia RÚVZ.
 2. V priestoroch vysokej školy, kde sa COVID-19 pozitívny zamestnanec zdržiaval v dobe 48 hodín pred odberom vzorky na PCR test sa vykoná dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia ÚVZ SR.
 3. Ak sa u niektorého z priamych kontaktov zamestnanca objavia počas doby prerušenia výučby príznaky COVID-19, dotyčného manažuje jeho lekár. O vzniknutej situácii zamestnanec informuje dekanát/rektorát SZU.
 4. Dekanát/vedúci útvaru aktualizuje zoznam zamestnancov, s ktorými bol zamestnanec s ochorením COVID-19 v úzkom kontakte v zozname z bodu I. 2. a doplní údaje v súlade s formulárom v prílohe 7. Dekanát poskytne zoznam za účelom ďalšieho epidemiologického vyšetrovania a vystavenia karantény pracovníkom RÚVZ. Po dohode kontaktnou osobou pre SZU je na RÚVZ BA p. Mgr. Alena Foltínová, tel:  +421917426074 (pošlite SMS), e-mail: ba.foltinova@uvzsr.sk

 

V.    Organizácia pedagogického procesu

 1. Prerušuje sa prezenčná výučba, vrátane praktickej v skupine študentov, v ktorej sa potvrdilo ochorenie COVID-19.
 2. Výučba v tomto prípade prebieha len dištančnou formou.
 3. Priestory, v ktorých prebiehala výučba študentov dotknutej skupiny, sa do dezinfekcie vylúčia  z používania.
 4. Krízový tím rozhodne po zvážení aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie a po prípadnej konzultácii s RÚVZ o obnove prezenčného vzdelávania na SZU.
 5. O prerušení prezenčnej výučby na celej fakulte, resp. univerzite  sa bude rozhodovať na základe výskytu a rozdelenia pozitívnych prípadov na jednotlivých fakultách SZU, na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v meste Bratislava, resp. Banská Bystrica a rozhodnutia príslušného regionálneho hygienika, na základe situácie v SR a rozhodnutia Hlavného hygienika SR.
 6. Po ukončení vyšetrenia RÚVZ a uplynutí karanténnych opatrení sa vysoká škola vracia do zelenej fázy, ak z odporúčaní a pokynov RÚVZ nevyplynie inak.