Rozhodnutie dekanky FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici o prijatí uchádzačov

Dekanka Fakulty zdravotníctva

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

rozhodla

pre akademický rok 2020/2021

prijať

do 1. ročníka v dennej forme štúdia

na 1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

uchádzačov, ktorí splnili stanovené podmienky

 bez prijímacích pohovorov.