Rozhodnutie dekanky FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici o prijatí uchádzačov

Dekanka Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

rozhodla

pre akademický rok 2020/2021

prijať

do 1. ročníka v dennej forme štúdia

na 1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe

f y z i o t e r a p i a

uchádzačov s počtom bodov 150 - 115 (vrátane).