Stretnutie Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., dekanky FOaZOŠ SZU v Bratislave, vedenia fakulty a študentov 1. ročníkov dennej formy štúdiaDňa 26. septembra 2019 sa v Aule Dionýza Diešku SZU konalo už tradičné stretnutie Dr. h. c. prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc., dekanky FOaZOŠ SZU v Bratislave, vedenia fakulty a študentov 1. ročníkov dennej formy štúdia.


Úvodné slová pani dekanky patrili novým prvákom. Privítala ich na fakulte a predstavila im významné míľniky v rozvoji vysokoškolského vzdelávania v nelekárskych odboroch, súčasný stav, ponuku študijných odborov a trendy rozvoja. Zdôraznila, že zámerom fakulty je udržať dlhoročne etablovaný prím v kvalite vzdelávania a uplatniteľnosti absolventov. Cieľom fakulty je vytvárať optimálne podmienky pre študentov. Ku kvalite výučby, okrem učebných textov vydaných v minulom roku, rozhodne prispeje aj nová učebňa, ktorá poskytuje optimálny priestor na nácvik techník prvej pomoci a výučbu odborných predmetov urgentnej zdravotnej starostlivosti. Študenti majú možnosť tráviť voľný čas medzi prednáškami v troch študovniach vybavených sedacími vakmi.

Okrem pozitív uplynulého obdobia sa pani dekanka vo svojom príhovore zamerala aj na pálčivý problém. Uviedla, že v dnešnej dobe zameranej na dokonalosť, maximálny výkon a prienik techniky do každodenného života, sa vytráca to prirodzene ľudské, ako je úsmev a nezištná pomoc. V zdravotníctve je to o to vážnejší problém, že zabúdame na úctu a pokoru k tým, ktorí trpia bolesťou a potrebujú pomoc nás, zdravotníkov. Želaním pani dekanky je, aby fakulta pripravila študentov nielen po stránke odbornej, ale aby formovala budúcich zdravotníkov s hlbokým ľudským prístupom.

V závere popriala študentom pevné zdravie, veľa študijných úspechov, aby počas štúdia našli naplnenie svojich profesionálnych snov a stali sa z nich dobré sestry, pôrodné asistentky, fyzioterapeuti, záchranári, či rádiologickí technici. „Rukoväť prváka“, ktorú fakulta pripravila, nech sa stane sprievodcom a pomocníkom v prekonávaní prvých úskalí akademického života.