SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
Lekárska fakulta


Limbová 12, 833 03 Bratislava 37Vykonanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár

Doplňujúcou  skúškou  sa  overujú  vedomosti,  schopnosti  a  zručnosti  žiadateľa  o  uznanie odbornej  kvalifikácie  nadobudnutej  na  území  tretieho  štátu  na  výkon  zdravotníckeho povolania. Vykonanie doplňujúcej skúšky sa realizuje na základe Metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č. 36/2016.


Miesto konania:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Lekárska fakulta, Limbová 12-14,
Bratislava 833 03


Termín konania:

25.-29.marec 2019

Žiadosť:

Uchádzač pošle písomnú žiadosť o absolvovanie doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolanie lekár alebo zubný lekárna  adresu :Dekanát LF, SZU, Limbová 12,833  03 Bratislava
Žiadosť musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko
  2. adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu
  3. telefonický a mailový kontakt (pozvánka na doplňujúcu skúšku bude zasielaná elektronicky na emailovú adresu)
  4. osvedčená kópia dokladu o vzdelaní s prekladom do štátneho jazyka  SR,
  5. osvedčená  kópia  rozhodnutia o  uznaní  dokladov  o  vzdelaní  a  odborných kvalifikácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
  6. doklad  o uhradení  poplatku  za  úkony  spojené  so  zabezpečením  doplňujúcej skúšky najneskôr do 18.03.2019,
  7. osvedčená kópia protokolu o vykonanej neúspešnej doplňujúcej skúške, ak  ide o opakovanie doplňujúcej skúšky vykonávanej najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky,
  8. Ak bude žiadosť neúplná, žiadateľ doplní chýbajúce doklady najneskôr v deň konania doplňujúcej skúšky.

Uzávierka prijímania žiadostí je 22.2.2019.

 

*Poplatok:

  lekár 630 €
  zubný lekár 1020 €


 

*Na  základe  Opatrenia  MŠVVaV  SR,  ktorým sa určuje suma max. ročného školného na akademický rok 2018/2019.

Údaje potrebné k úhrade poplatku: účet SZU vedený v Štátnej pokladnici
  SWIFT/BIC: SPSRSKBA
  IBAN:  SK87 8180 0000 0070 0020 0522
 
Variabilný symbol:
1001008401 pre uchádzačov na LF SZU
  Špecifický symbol:

dátum narodenia v tvare DDMMRR

(deň mesiac rok:

vzor 150785 t.j. 15 júla 1985 POVINNÉ)

  Správa pre prijímateľa: meno priezvisko


Poplatok musí byť uhradený do 18.03.2019. V prípade neuhradenia platby do daného termínu uchádzač nebude môcť doplňujúcu skúšku vykonať.

V prípade  záujmu  Slovenská  zdravotnícka  univerzita v Bratislave  disponuje  ubytovacím zariadením. Bližšie informácie  tu: http://www.szu.sk/index.php?id=724

Uchádzači  o doplňujúcu  skúšku  budú  mať  možnosť  absolvovať prípravný  kurz k doplňujúcej  skúške na  Slovenskej  zdravotníckej  univerzite v termíne  od 28.01.2019-01.02.2019.

Bližšie informácie o prípravnom kurze budú zverejnené na webovej stránke Lekárskej fakulty SZU do 21.12.2018.