DOKUMENTY ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM -  ďalšie vzdelávanie

 1. Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
 2. Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 111/2013 Z. z.
 3. Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 379/2015 Z. z.
 4. Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 34/2018 Z. z.
 5. Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 244/2018 Z. z.
 6. Zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Zákon č. 578/2004 v znení novely č. 192/2018 Z. z.
 8. Smernica rektora SZU v Bratislave č. 5/2012 o náležitostiach záverečných prác

Na stiahnutie 


 1. Uzavretie zmluvy o špecializačnom štúdiu medzi účastíkom a LF SZU (DOC, PDF)
 2. Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia/certifikovanej pracovnej činnosti
 3. Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)
 4. Prihláška na špecializačnú skúšku
 5. Žiadosť  o započítanie odbornej zdravotníckej praxe na účely špecializačného štúdia NV296 (DOC, PDF)
 6. Žiadosť  o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N111 (DOC, PDF)
 7. Žiadosť  o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N397 (DOC, PDF)
 8. Žiadosť  o započítanie časti ukončeného špecializačného štúdia N34 (DOC, PDF)
 9. Žiadosť o vyradenie zo špecializačného štúdia
 10. Žiadosť o zmenu špecializačného odboru