PRERUŠENIE ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA
Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy a v prípade zaradenia od 10.2.2018 podľa NV 34/2018 ani obdobie výkonu špecializovaných pracovných činností  nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času.
Účastník špecializačného štúdia je povinný oznamovať poskytovateľovi zmeny v osobe zamestnávateľa, zmeny týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania (prerušenie z dôvodu čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy), zmeny výšky úväzku v zdravotníckom zariadení a iné dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom zdravotníckeho povolania.
Skutočnosti uvedené v predchádzajúcej vete je účastník povinný oznamovať poskytovateľovi písomne na adresu Organizačno.metodický odbor (OMO), SZU, Limbová 13, 833 03 Bratislava do 7 dní od vzniku predmetnej skutočnosti.