ZAPOČÍTAVANIE ODBORNEJ PRAXE


 

Možnosti započítavania odbornej praxe závisia od dátumu zaradenia do špecializačného odboru.
Zaradenie do špecializačného štúdia do 30.6.2013 (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z.)
§ 71
(1) Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia vzdelávacia ustanovizeň započítava odbornú prax v dĺžke najviac dva roky, ak obsahom a rozsahom zod- povedá akreditovanému špecializačnému študijnému programu6) v príslušnom špecializačnom odbore.
(2) Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa započítava aj odborná prax získaná v cudzine, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 1. Súčasťou žiadosti o započítanie odbornej praxe získanej v cudzine je doklad potvrdzujúci jej získanie vystavený kompetentným orgánom príslušného štátu, v ktorom sa odborná prax získala; doklad sa predloží spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(3) Do odbornej praxe na účely špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.
Tlačivo žiadosti 296

Zaradenie do špecializačného štúdia od 1.7.2013 do  14.12.2015
(Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 111/2013 Z. z.)
Podľa uvedeného nariadenia nie je možné započítať odbornú praxe pred dátumom zaradenia. Výnimku tvoria odbory prílohy č. 3 časti A, písmeno d.
§ 71
(1) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.
(2) Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky  a pracovného voľna bez náhrady mzdy.
Tlačivo žiadosti 296

Zaradenie do špecializačného štúdia od 1.1.2016 do 9.2.2018 (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 379/2015 Z. z.)
§ 71
(1) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.6)
(2) Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.
㤠71a
Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.“.
Tlačivo žiadosti 397

Zaradenie do špecializačného štúdia od 10.2.2018
(Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení novely č. 34/2018 Z. z.
§ 71
(1) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.6)
(2) Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, pracovného voľna bez náhrady mzdy a výkonu špecializovaných pracovných činností  nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného čas.
(3) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii a v špecializačnom odbore súdne lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo, najviac však v dĺžke jednej polovice akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.
(4) Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v dĺžke určenej vzdelávacou ustanovizňou; vzdelávacia ustanovizeň určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. “.
㤠71a
Do špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4a časti A vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore, ak je uvedený v prílohe č. 4a časti B a absolvovaná časť špecializačného štúdia zodpovedá časti špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A; absolvované špecializačné štúdium možno započítať najviac v dĺžke jednej polovice špecializačného štúdia v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a časti A.“
Tlačivo žiadosti 34