ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKATermín špecializačnej skúšky určuje odborný garant špecializačného odboru.
Po splnení všetkých predpísaných aktivít v dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať na študijné oddelenie ( referentka  Andrea Pokorná, LF SZU, 1. poschodie č. dverí B 181, tel.: +421 2 59 370 364)
prihlášku spolu s

  • Indexom odbornosti so zapísanou odbornou praxou od nástupu až po obdobie predkladanej Prihlášky na skúšku s posledním záznamom pred podaním žiadosti. V prípade „Špecializačného indexu“ (červený) je potrebné dodať originál zaradenia do odboru.
  • Záznamníkom zdravotných výkonov (logbook) s rozpisom a súčtom výkonov (podpis, dátum, pečiatka)
  • (neoverenou) fotokópiou dokladu o zaradení, v prípade preradenia alebo zmene odboru aj tento doklad
  • (neoverenou) fotokópiou sobášného listu (vydaté uchádzačky)
  • (neoverenou) fotokópiou rodného listu

Zahraniční školenci s prechodným pobytom v SR doložia aj:

  • notárom overený preklad rodného listu
  • notárom overený preklad sobášného listu (ženy)
  • doklad o predĺžení pobytu v SR
  • doklad o predĺžení zaradenia do špecializačného odboru

V dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať vedúcemu predagogického útvaru špecializačnú prácu podľa schválenej témy , odkonzultovanú s prideleným školiteľom.
Informácie o náležitostiach záverečných prác: Smernica rektora SZU v Bratislave č. 5/2012.

Povinnou súčasťou špecializačnej skúšky je 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva , ukončený  skúškou a absolvovanie kurzu Nácvik techník komunikácie (Ústav psychológie LF SZU, Limbová 14, 833 03 Bratislava,  tel. +421 2 59370860)