ZARADENIE DO ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIAPodmienkou pre ďalšie vzdelávanie na LF SZU je zaradenie lekára do špecializačného odboru, ktoré podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka, na základe jeho žiadosti. Uchádzač môže požiadať o zaradenie sám len v prípada odborov v prílohe 4.  NV 111/2013 Z.z.

Podmienkou pre zaradenie do špecializačného odboru je 0,5 pracovného úväzku  a pre zaradenie do certifikovanej pracovnej činnosti je 1,0 pracovného úväzku v zdravotníckom zarriadení a registrácia v stavovskej organizácii.

Do štúdia sa zaraďuje k 2 dátumom – 1. október a 1. február (prijatie žiadosti do 30. septembra alebo do 31. januára). Uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Podľa v súčasnosti platnej legislatívy je podmienkou ďalšieho vzdelávania na LF SZU Uzavretie zmluvy o špecializačnom štúdiu medzi účastíkom a LF SZU (DOC, PDF). Zmluvu v dvoch exemplároch je potrebné podpísať súčasne so zaradením. Po zaradení do odboru bude jeden exemplár zmluvy podpísaný dekanom LF SZU vrátený uchádzačovi. Zmluva ktorú uchádzač obdrží, bude súčasťou dokladov prihlášky na špecializačnú/certifikačnú skúšku.


Zaradenie do špecializačného štúdia má v kompetencii Organizačno-metodický odbor (OMO) SZU (riaditeľka MUDr. Katarína Macková, tel.: +421 2 59370252, email: katarina.mackova@szu.sk).

Doklady potrebné k zaradeniu do špecializačného odboru:

 • žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia
 • zmluva o špecializačnom štúdiu medzi účastníkom a LF SZU
 • notárom overená kópia vysokoškolského diplomu (overená kópia uznania MŠVVaŠ SR na výkon regulovaného povolania v prípade diplomu získaného v zahraničí)
 • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
 • overené kópie diplomov o získaných špecializáciách a certifikátov
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je zaradený na inej vzdelávacej inštitúcii (v zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne))
 • kópia dokladu o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
 • kópia dokladu o vyradení z pôvodnej vzdelávacej inštitúcie, v prípade zmeny vzdelávacej inštitúcie
 • index odbornosti, príp. špecializačný index + záznamník výkonov – logbook (dostupný v Copy centre SZU alebo na klapke 661).  Referent zodpovedný za personalizáciu indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov (logbook) – Mgr. Silvia Blahovská, tel. +421 2 59370 456, email: silvia.blahovska@szu.sk.  V zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z.z. može mať zdravotnícky pracovník len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.
 • kópia povolenia na pobyt, v prípade uchádzačov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR

Doklady potrebné k zaradeniu do certifikovanej pracovnej činnosti:

 • tlačivo žiadosti o zaradenie
 • notárom overená kópia vysokoškolského diplomu (overená kópia uznania MŠVVaŠ SR na výkon regulovaného povolania v prípade diplomu získaného v zahraničí)
 • overené kópie diplomov o získaných špecializáciách a certifikátov
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je zaradený na inej vzdelávacej inštitúcii (v zmysle nariadenia vlády SR č. 379/2015 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne))
 • kópia dokladu o registrácii v Slovenskej lekárskej komore
 • kópia dokladu o vyradení z pôvodnej vzdelávacej inštitúcie, v prípade zmeny vzdelávacej inštitúcie
 • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupný v Copy centre SZU alebo na klapke 661)