KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

1.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  SZU


Ochrana osobných údajov je v Slovenskej republike upravená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známe ako GDPR.2.   INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY2.1    O ORGANIZÁCII
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je:

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU)
Limbová 12
833 03 Bratislava
Telefón: +421 2 59370 274
IČO: 00 165 361
web: www.szu.sk


SZU
je štátna vysoká škola univerzitného typu má štyri fakulty:


-    Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
-    Lekárska fakulta
-    Fakulta verejného zdravotníctva
-    Fakulta zdravotníctva

 

Na SZU je rozvinutá vedeckovýskumná základňa, ktorú tvoria univerzitné ústavy SZU, organizačne spadajúce pod jednotlivé fakulty SZU.

SZU prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou. V prípade akýchkoľvek otázok prípadne žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sme vymenovali zodpovednú  osobu.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

e-mail: 

gdpr@szu.sk

korešpondenčná adresa:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave,

Limbová 12

833 03 Bratislava 37

 
Ako verejnoprávna inštitúcia spracúvame Vaše osobné údaje vo väčšine prípadov priamo na základe zákona (napr. zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) na plnenie naších zákonných povinností a plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme.
SZU prevádzkuje niekoľko systémov spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb (IS SZU), predovšetkým zamestnancov, študentov a pacientov.

Komu poskytujeme údaje

  1. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali.
  2. Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku.


Ako dlho uchovávame údaje

 

SZU archivuje a uchováva osobné údaje dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:

  • uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;
  • uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorú sme vymedzili v internej retenčnej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;
  • úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
  • odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo ustanovený Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

2.2    PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Pre niektoré z účelov spracúvania sa získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu spoločnosti alebo osobne v sídle organizácie – Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava.

 

Dotknuté osoby majú nasledovné práva v súvislosti s prevádzkou IS SZU:      

Pre uplatnenie svojich práv môže využiť dotknutá osoba Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb (v prílohe č.1 tohto dokumentu)

 

2.3    ZOZNAM IS

Zoznam IS pre konkrétnu osobu je prístupný na základe osobnej / telefonickej požiadavky dotknutej osoby.


3    PRÍLOHY


Zmena podmienok ochrany súkromia

  1. Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
     
  2. Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25. mája 2018.

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023