Uplatnenie absolventov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je 3. najlepšie v SR


 

Nezamestnanosť absolventov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v roku 2015 dosiahla 3. najnižšiu mieru na Slovensku. V uplatniteľnosti absolventov bakalárskeho štúdia, v ktorom získavajú absolventi spôsobilosť na výkon povolania, nás predbehli len dve univerzity a to Slovenská technická univerzita (1,39 %) a Ekonomická univerzita (1,80 %). Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave dosiahla 3. najnižšiu mieru nezamestnanosti v porovnaní uplatniteľnosti absolventov všetkých troch stupňov štúdia. Nižšiu mieru nezamestnanosti dosiahli pri sumárnom výpočte za všetky 3 stupne štúdia len Slovenská technická univerzita (2,61 %) a Vysoká škola výtvarných umení (2,20 %).

 

Nezamestnanosť absolventov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v roku 2015:

prvý stupeň VŠ 2,24 %
druhý stupeň VŠ 6,14 %
tretí stupeň VŠ 0,00 %
spolu: 2,97 %
   
Absolventská miera nezamestnanosti v SR v roku 2015:  
prvý stupeň VŠ 4,60 %
druhý stupeň VŠ 7,55%
tretí stupeň VŠ 11,08 %
spolu: 6,17 %

 

Mať prehľad o reálnom uplatnení vysokoškolských absolventov na trhu práce predstavuje jeden z faktorov, ktoré môžu vplývať na výber konkrétnej vysokej školy.


Spracované podľa: BLANÁR, F.: Nezamestnanosť absolventov slovenských vysokých škôl v roku 2015. In Academia. Súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. ISSN 1335-5864, 2016, roč. XXVII, č. 4, s. 17 – 31.