Tlačová správa

z 1. slovenskej pacientskej konferencie EUPATI

s medzinárodnou účasťou


PACIENT A INOVÁCIE V MEDICÍNE,

konanej 20. februára 2016 v Bratislave


 

Chceli by ste mať ako pacient k dispozícii komplexné, vedecky spoľahlivé a objektívne informácie z oblasti výskumu, vývoja liekov a medicínskych technológií? Chceli by ste byť dôstojným partnerom vo vzťahu lekár - pacient?
Európska komisia ponúka túto šancu v projekte EUPATI - vzdelávanie pacientov v medicínskych inováciách. Do projektu EUPATI sa zapájame ako prvá krajina strednej a východnej Európy aj na Slovensku, kde už má vzdelávanie pacientov svoju tradíciu. Nevyhnutnou súčasťou zvyšovania jeho kvality a nezávislosti je podľa odporúčaní 1. slovenskej pacientskej konferencie EUPATI vzdelávanie pacientov na nezávislej akademickej pôde.
Dôležitým výstupom konferencie je prijatie Pacientskej deklarácie o vzdelávaní.Dňa 20.2.2016 sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zišlo viac ako 130 pacientov, pacientskych advokátov, pedagógov a odborníkov zo Slovenska, Veľkej Británie, Írska a Srbskej republiky. V bohatej plenárnej diskusii prezentovali svoje aktivity predstavitelia 22 pacientskych organizácií.  Konferencii EUPATI poslali pozdravy predstavitelia pacientskych organizácií z Českej republiky, Maďarska, Cypru a ďalší.
Partnermi projektu EUPATI sú Európske pacientske fórum so sídlom v Bruseli, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU), Asociácia na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu a medzinárodná vedecká odborná spoločnosť ISPOR Slovensko. Treba spomenúť, že projekt Európskej pacientskej akadémie EUPATI sa už realizuje v ďalších 12 členských štátoch Európskej únie.
Prvú slovenskú konferenciu EUPATI s medzinárodnou účasťou slávnostne otvoril a účastníkov privítal rektor SZU prof. Peter Šimko a generálna sekretárka Európskeho fóra pacientov pani Nicola Bedlington.
Hlavnou témou konferencie bolo predstavenie celoeurópskeho projektu Európskej pacientskej akadémie (EUPATI), zameraného na vzdelávanie pacientov v kontexte doterajšieho vzdelávania. Slovensko je prvou krajinou v rámci strednej a východnej Európy, kde sa tento projekt otvára. V najbližších mesiacoch sa začne na akademickej pôde SZU realizovať výučba pacientov a predstaviteľov pacientskych organizácií podľa výučbových plánov a tém Európskej pacientskej akadémie.
Účastníci konferencie schválili na záver konferencie znenie Pacientskej deklarácie o vzdelávaní.

Podpísaní:
Členovia Národnej platformy EUPATI v Slovenskej republike a partneri projektu

Pacientska deklarácia


Ďalšie informácie:

EUPATI: www.patientsacademy.eu
AOPP: www.aopp.sk

Kontakt pre médiá:

Dominik Tomek
EUPATI Slovensko
dominik.tomek@szu.sk
+421 2 59370.871

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0