Novou dekankou Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave je prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., 5.novembra 2015 slávnostne odovzdal menovací dekrét novej dekanke LF SZU, prof. MUDr. Anne Remkovej, DrSc., ktorá bola na riadnom zasadnutí Akademického senátu Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave dňa 3.11.2015 zvolená do funkcie  dekana LF SZU.  Nová dekanka, prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.,  zaujme post dekana Lekárskej fakulty SZU  na funkčné obdobie od 4.11.2015 do 3.11.2019.

 

Srdečne blahoželáme.