4. Fakultná konferencia ŠVOČ Lekárskej fakulty SZU

 

Profesorka Šimková zdôraznila potrebu vedy a výskumu v medicíne a teda, že vedecká a výskumná činnosť je jej neoddeliteľnou súčasťou. Poďakovala sa študentom, ktorí sa zapojili do konferencie tento rok a vyzvala mladších študentov v auditóriu, aby svojou účasťou obohatili konferenciu ŠVOČ aj v ďalších rokoch. Vyslovila vďaku organizačnému výboru konferencie ŠVOČ, najmä študentkám: T. Sedláčkovej, D. Štukovej a S. Šafárovej, ďalej oponentom prác ŠVOČ a členom hodnotiacej komisie, bez práce ktorých by sa konferencia nemohla uskutočniť.


Sekcia ŠVOČ študentov pregraduálneho štúdia.


V štvrtom ročníku ŠVOČ LF SZU predniesli výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti 3 medici LF SZU. O výslednom umiestnení rozhodovala odborná komisia , ktorej členmi boli: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., prodekanka pre zahraničie, doc. MUDr. Katarína Holečková PhD., z Katedry infektológie LF SZU, doc. RNDr. Ivan Varga, PhD. z Ústavu histológie a embryológie LF SZU a doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., z Kliniky chirurgickej onkológie LF SZU a NOÚ.


Na 1. mieste sa umiestnila:

Alexandra Kundisová (5. Ročník): Diagnostické a prognostické aspekty nádorov kostí detského veku
Školiteľ: MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.


2. miesto komisia udelila:

Monike Adameovej ( 4.ročník): Neúrazové bezvedomie v prednemocničnej starostlivosti
Školiteľ: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.


Po starostlivom zvažovaní sa komisia rozhodla, že tretie miesto neudelí.


Sekcia ŠVOČ študentov postgraduálneho štúdia.


Po sekcii pregraduálnych študentov nasledovala prezentácia 7 vedeckých prác doktorandov LF SZU, ktoré boli akceptované a odmenené kreditmi. Poradie komisia nehodnotila. V hodnotiacej komisii zasadli: prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., prodekanka pre zahraničie, prodekanka pre pregraduál, doc. MUDr. Katarína Holečková PhD. z Katedry infektológie LF SZU, prof. MUDr. Jiří Látal, CSc. z Kliniky úrazovej chirurgie SZU a UNB a prof. MUDr. MaránVidiščák, CSc., z Kliniky detskej chirurgie LF SZU a DFNsP BB.