Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Ružinovská 6
Bratislava 29
826 06

Kontakt:

Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 29

tel.  + 421 2 48234 102

tel.  + 421 2 48234 299

tel.  + 421 2 48234 574

 

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malcaká cesta 63, 902 18 Pezinok

tel. +421 336482 111

 

Prednosta Psychiatrickej kliniky SZU a UNB:
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
tel. : +421 2 48 23 4 574

e mail: forgacova@ru.unb.sk

Odborný garant:

prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

Zástupca prednostu pre ZS:

MUDr. Peter Ohrablo

 

Odborní asistenti pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a UNB Ružinov:

 • MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 42 99
 • e mail: cernanova@gmail.com
 • MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 42 99
 • e mail: vaseckova@gmail.com

Odborní asistenti pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a PNPP:

 • MUDr. Tomáš Rakús
  tel.: +421 33 64 82 111
  e-mail: rakus@pnpp.sk
 • MUDr. Dalibor Janoška (0,213 úväzku)  tel. +421 33 64 82 181
 • e-mail: janoska@pnpp.sk

Odborná inštruktorka:

Mgr. Klára Bábics
tel.: +421 2 48 23 41 02

tel.: +421 905 148 040
e-mail: klara.babicsova@szu.sk

 

Ďalší členovia lektorského zboru  Psychiatrickej kliniky LF SZU UNB a PNPP:

 • prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., tel.: +421 908 764 549
  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com
 • MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. lnabelek@nspbb.sk
 • MUDr. Igor Riečanský, PhD. igor.riečanský@savba.sk 
 • MUDr. Pavel Černák, PhD. tel.: +421 33 64 82 101
 • doc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD.
   

Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 a Psychiatrická klinika LF SZU a PNPP Pezinok, Malacká 63 sú klinickou bázou pre ďalšie vzdelávanie v psychiatrii, výučbovou bázou pre špecializačné štúdium psychiatrie a výučbovou  bázou pre medikov (študentov všeobecného lekárstva LF SZU a študentov General Medicine LF SZU) v psychiatrii.

 

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Psychiatria - v súčasnosti je akreditovaný

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Gerontopsychiatria - je v procese akreditácie

Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Sexuológia - je v procese akreditácie

Certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Látkové a nelátkové závislosti - je v súčasnosti  neakreditovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usmernenie pre lekárov v špecializačnom štúdiu:

prosím posielať  formulár "Zadanie témy špecializačnej práce" na adresu: forgacova@ru.unb.sk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NOVÝ OZNAM !!!

Informácia pre lekárov v piatom roku špecializačného štúdia v odbore psychiatria  je na konci webovej stránky v priečinku  "Dokumenty" !!!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNAMY:

Kurz špecializačného štúdia (KŠŠ 3. časť, 18. - 22. 5. 2020) sa nekoná! Náhradný termín KŠŠ 3. časť  bude v akademickom roku 2020/2021.

 

ŠMŠŠ Psychoterapia III.  (termín 1.- 5. 6. 2020) sa nekoná.

Náhradný termín psychoterapia III. bude: 18. - 22. 1. 2021. 

 

Tématický kurz : Novinky v pedopsychiatrii  (termín 8. - 9. 6. 2020) sa nekoná! Náhradný termín TK bude v akademickom roku 2020/2021.

 

 

INFORMÁCIE 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia vo februári 2020 sú v dokumentoch - na konci webovej stránky!!

 

Návrh termínov vzdelávacích aktivít  Psychiatrickej kliniky SZU a UNB Ružinov na akademický rok 2020/2021 je v dokumentoch (na konci webovej stránky)!  

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONZULTÁCIE / CONSULTATIONS


PREGRADUAL EDUCATION  2019/2020

4th class General Medicine SMU:

Supervisors of diploma theses

possibility to discuss the topics of diploma theses with supervisor

 

B. Vašečková, M.D., PhD.

e mail: vaseckova@gmail.com

 

I. Riečanský, M.D. PhD.

e mail: igor.riecansky@savba.sk

 

PREGRADUÁLNE VZDELÁVANIE 2019/2020

4.ročník Všeobecné lekárstvo LF SZU

Školitelia diplomových prác

možnosť dohodnúť tému diplomovej práce so školiteľom


A. Čerňanová, M.D. PhD.

e mail: cernanova@gmail.com


T. Rakús, M.D.

e mail: rakus@pnpp.sk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Termíny vzdelávacích aktivít PK SZU v akademickom roku 2019/2020 -viď  Plán aktivít ďalšieho vzdelávania  na stránke LF SZU.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNENIE

 

MZ SR schválilo novelu výnosu č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializované študijné programy s účinnosťou od 1.1. 2020. Uvedenou novelou sa skracuje dĺžka špecializačného štúdia v povolaní lekár v špecializačnom odbore psychiatria na 4 roky odbornej prípravy. MZ SR sa opiera o legislatívu EU v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2005/36/ES/ o automatickom uznávaní odborných kvalifikácií.

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v odbore psychiatria bol puplikovaný vo Vestníku MZ SR 67/2019.   V nasledujúcom období sa bude akreditovať 4 ročný študijný program. Lekári už zaradení do špecializačného štúdia pokračujú v 5 ročnej príprave podľa aktuálne platného akreditovaného študijného programu.

Pozn.: podľa informácie, ktorú členom SPsS SLS poskytla prezidentka SPsS SLS a hlavná odborníčka MZ pre odbor psychiatria MUDr. L. Izáková, PhD.  

 

UPOZORNENIE!
MZ SR ustanovuje pre špecializačné študijné programy povinnosť absolvovať v priebehu špecializačného štúdia  KURZ: NÁCVIK  TECHNÍK KOMUNIKÁCIE.
Na kurz sa prihlasuje cez študijné odd. vybavuje p. I. Lukáčová.
Kurz poriada Ústav  psychológie SZU.
 
UPOZORNENIE!
Špecializačné práce vo finálnej podobe  treba po konzultácii so školiteľom priniesť na školiace miesto, počas ktorého budú verejne odprezentované na klinických seminároch.  

Zviazané špecializačné práce treba odovzdať na PK SZU v Bratislave v počte a v termíne ako určuje článok 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU, 2016.

Obhajoba špecializačnej práce sa koná v deň špecializačnej skúšky.
 
UPOZORNENIE!
Pracovníci na študijnom odd. oznámili, aby lekári s prihláškou na špecializačnú skúšku neposielali na štud. odd. aj potvrdenia o povinných aktivitách v rámci špecializačného štúdia v odbore psychiatria (KDŠŠ 1-5, KŠŠ 1-3, ŠMŠŠ psychoterapia 1-6, kurz zo sociálneho lekárstva, kurz nácviku techník komunikácie).  Kópie týchto potvrdení treba priniesť so sebou na školiace miesto.
 

 

 

 

 


Dokumenty:

 1. Minimálny štandard pre špecializačný odbor psychiatria
 2. Minimálny štandard Psychiatria 2019
 3. Oganizácia vzdelávania v špecializačnom odbore psychiatria
 4. Otázky k špecializačnej skúške
 5. Pokyny
 6. Špecializačná práca
 7. Školitelia a témy špecializačných prác
 8. Uznávanie psychoterapeutického výcviku
 9. Zadanie špecializačnej práce v odbore psychiatria

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.08.2020