Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Ružinovská 6
Bratislava 29
826 06

Kontakt:

 • Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 29
 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
 • tel.: +421 2 48 23 41 02
 • e-mail: babicsova@ru.unb.sk

 

Prednosta Psychiatrickej kliniky SZU a UNB:

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
tel. : +421 2 48 23 4 574

Odborný garant:

prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

Odborná inštruktorka:

Mgr. Klára Bábicsová
tel.: +421 2 48 23 41 02
e-mail: babicsova@ru.unb.sk

 

Členovia katedry pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a UNB Ružinov:

 • doc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 46 62
 • MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 42 99
 • MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 42 99

Členovia katedry pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a PNPP:

 • MUDr. Tomáš Rakús
  tel.: +421 33 64 82 111
  e-mail: rakus@pnpp.sk
 • MUDr. Dalibor Janoška (0,213 úväzku)  tel. +421 33 64 82 181

Ďalší členovia lektorského zboru  Psychiatrickej kliniky LF SZU UNB a PNPP:

 • prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., tel.: +421 908 764 549
  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com
 • MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. lnabelek@nspbb.sk
 • MUDr. Igor Riečanský, PhD. igor.riečanský@savba.sk 
 • MUDr. Pavel Černák, PhD. tel.: +421 33 64 82 101

 

Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 a Psychiatrická klinika LF SZU a PNPP Pezinok, Malacká 63 sú klinickou bázou pre ďalšie vzdelávanie v psychiatrii, výučbovou bázou pre špecializačné štúdium psychiatrie a výučbovou  bázou pre medikov (študentov všeobecného lekárstva LF SZU a študentov General Medicine LF SZU) v psychiatrii.

Klinika drogových závislostí LF SZU a PNPP Pezinok – špecializačný odbor v súčasnosti neakreditovaný

Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP -  špecializačný odbor v súčasnosti v procese akreditácie

 

 

Termíny vzdelávacích aktivít PK SZU v akademickom roku 2019/2020 -viď  Plán aktivít ďalšieho vzdelávania  na stránke LF SZU.
 
UPOZORNENIE!
MZ SR ustanovuje pre špecializačné študijné programy povinnosť absolvovať v priebehu špecializačného štúdia  KURZ: NÁCVIK  TECHNÍK KOMUNIKÁCIE.
Na kurz sa prihlasuje cez študijné odd. vybavuje p. I. Lukáčová.
Kurz poriada Ústav  psychológie SZU.
 
UPOZORNENIE!
Špecializačné práce vo finálnej podobe  treba po konzultácii so školiteľom priniesť na školiace miesto, počas ktorého budú verejne odprezentované na klinických seminároch.  

Zviazané špecializačné práce treba odovzdať na PK SZU v Bratislave v počte a v termíne ako určuje článok 7. Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov LF SZU, 2016.

Obhajoba špecializačnej práce sa koná v deň špecializačnej skúšky.
 
UPOZORNENIE!
Pracovníci na študijnom odd. oznámili, aby lekári s prihláškou na špecializačnú skúšku neposielali na štud. odd. aj potvrdenia o povinných aktivitách v rámci špecializačného štúdia v odbore psychiatria (KDŠŠ 1-5, KŠŠ 1-3, ŠMŠŠ psychoterapia 1-6, kurz zo sociálneho lekárstva, kurz nácviku techník komunikácie).  Kópie týchto potvrdení treba priniesť so sebou na školiace miesto.
 

 

Rámcový program školiaceho miesta pred špecializačnou skúškou v odbore psychiatria
 
Termín:

14. 10. – 22. 11.  2019

Miesto konania:

Psychiatrická klinika SZU LF UN Bratislava  - Ružinov, Bratislava, počet prihlásených školentov - 4 (k 2. 10. 2019)
Psychiatrická klinika SZU PNPP Pezinok - počet prihlásených školentov - 8 (k 2. 10. 2019)  

Predpísané činnosti:

 • školenie v psychodiagnostike, komisionálna skúška z psychodiagnostiky (prednášky a workshopy)
 • školenie v EEG so záverečným hodnotením
 • komisionálna skúška z neurologického pacienta
 • vyšetrovanie pacientov a vypracovanie dvoch psychiatrických chorobopisov
 • komisionálna skúška z psychiatrického pacienta
 • verejné prezentácie písomných prác
 • účasť na vizitách prednostu
 • výberové prednášky a konzultácie
 • individuálne štúdium odporučenej literatúry

Porgram kurzu Nové poznatky v psychiatrii (1. časť)

termín: 25.11. - 29. 11. 2019, každý deň od 8,00 - 12,00 a  od 13,00 do 15,00.

Pondelok:

Otvorenie (doc. MUDr. Ľ. Forgáčová, PhD.)

Psychopatológia I. (doc. Forgáčová)

Psychológia v psychiatrii (Mgr. Balko)

Chronobiológia (MUDr. T. Rakús)

Utorok:

Genetika v psychiatrii (MUDr. Nábělek, PhD.)

Sociálne aspekty psychiatrie, sociobiológia  (MUDr. L. Nábělek, PhD.)

Posudzovacie stupnice v psychiatrii (doc. Forgáčová)

Streda:

Všeobecná psychofarmakológia (doc. MUDr. M. Ondriášová, PhD.)

Urgentná psychiatria (MUDr. A. Čerňanová, PhD.)

Neurobiologie a nozologie duševních poruch: je čas na syntézu? (prof. MUDr. J. Horáček, PhD.)

Štvrtok:

Komplikácie psychofarmakologickej liečby (Doc. MUDr. M. Ondriášová,PhD.)

Kognitívne neurovedy. Zobrazovacie metódy v psychiatrii (MUDr. I. Riečanský, PhD.)

História psychiatrie (MUDr. D. Janoška)

Piatok:

Psychopatológia II. (MUDr. B. Vašečková, PhD.)

Klasifikácie duševných porúch (doc. Forgáčová)

Záver kurzu (Doc. Forgáčová)

 

 

Dokumenty:

 1. Minimálny štandard pre špecializačný odbor psychiatria
 2. Oganizácia vzdelávania v špecializačnom odbore psychiatria
 3. Otázky k špecializačnej skúške
 4. Pokyny
 5. Špecializačná práca
 6. Školitelia a témy špecializačných prác
 7. Uznávanie psychoterapeutického výcviku
 8. Zadanie špecializačnej práce
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.11.2019