Katedra nukleárnej medicíny LF SZU a OÚSA
Onkologický ústav sv.Alžbety, Klinika a nukleárnej medicíny, Heydukova 10
Bratislava
812 50
Tel.: +421 2 32 249 130
FAX: +421 2 32 249 131

 

Prednosta katedry


doc.MUDr.Soňa Balogová, PhD.

e-mail:sona.balogova@ousa.sk

Členovia útvaru

 

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

e-mail: juraj.kausitz@ousa.sk

 

Katedra nukleárnej medicíny  SZU zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne kontinuálne vzdelávanie  lekárov nukleárnej medicíny.
Katedra nukleárnej medicíny SZU zabezpečuje tiež pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie stredných zdravotných pracovníkov v nukleárnej medicíne.
Je postgraduálnym pracoviskom pre   vzdelávanie v nukleárnej medicíne aj  pre iných odborníkov rámci predatestačnej prípravy.

 

Táto vyučba nukleárnej medicíny zahrňuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie:

Lekári:

Pregraduálna výučba  nukleárnej medicíny LF SZU

(IV.ročník všeobecného lekárstva)

spolu  s výučbou  Rádiológie (ktorú vykonáva  Katedra rádiológie LF SZU) Nukleárna medicína : 4 hodiny prednášok v budove SZU 5 hodín klinických stáží z nukleárnej  medicíny v priestoroch Kliniky nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv.Alžbety


Postgraduálna výučba nukleárnej medicíny

 • školiace miesta  pre lekárov v špecializačnej príprave v odbore nukleárna medicína (dvakrát jeden mesiac  v priebehu piatich rokov štúdia),
 • školiace miesta  pre lekárov v špecializačnej príprave v iných klinických odborov,
 • inovačné, integračné  a tematické kurzy  z nukleárnej medicíny pre odborníkov nukleárnej medicíny  a pre iných klinických odborníkov využívajúcich diagnostické a liečebné postupy  nukleárnej medicíny,
 • konzultačné podujatia pre pracovníkov nukleárnej medicíny a iných odborníkov.

Aktuálne postgraduálne vzdelávacie aktivity

http://www.szu.sk/index.php?id=1243&menu=

 

(1)1150 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore nukleárna medicína 

16.03.2020 - 09.04.2020, Bratislava

Z dôvodu aktuálnych protiepidemických opatrení je školiace miesto zrušené. Nový termín bude včas oznámený.

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu 

 

   

 

(1)1151 Inovačný kurz v klinických aplikáciách nukleárnej medicíny: PET/CT pri ložiskových léziách v pečeni

 

02.04.2020 - 03.04.2020, Bratislava

Z dôvodu aktuálnych protiepidemických opatrení je kurz odložený na neskoršie obdobie. Nový termín bude včas oznámený.

 

Program kurzu

Prihláška na kurz

  

Prihlasovanie na vzdelávacie aktivity

Iveta Prevožňáková

email: iveta.prevoznakova@szu.sk
Tel.: +421 2 59 370 356

  

Stredný zdravotný personál:

Pregraduálna výučba nukleárnej  medicíny pre SZP

(rádiologický asistent, diplomovaný rádiologický asistent, rádiologický technik (Bc.)

 

Postgraduálna výučba nukleárnej medicíny SZP

 • školiace miesta špecializačnej prípravy pre stredný zdravotný personál pracujúci v nukleárnej medicíne,
 • inovačné a tematické kurzy pre stredný zdravotný personal pracujúci v nukleárnej medicíne

 

 

Prílohy

 1. Diagnostika v nukleárnej medicíne
 2. Liečba v nukleárnej medicíne
 3. Minimálny štandard pre špecializaćný študijný program – nukleárna medicína
  ( Výnos MZ SR zo 17.09.2010, č.12422/2010 – 0L)
 4. Pokyny na vypracovanie práce k špecializačnej skúške 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020