ŠŠ klinickej psychológie

vedúci pedagogického útvaru:           

PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

 

kontakt:  

ŠŠ klinickej psychológie

Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

II. posch. B-211

 

č. tel.:   02/59 370 860 - vedúci útvaru

e-mail: karol.kleinmann@szu.sk

 

č. tel.:   02/59 370 860 - sekretariát

e-mail: katedra.psychologie@szu.sk

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

 

Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia   

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z15385-2017-OZdV zo dňa 31.3.2017)

 
Vstupné podmienky:
VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia, osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zaradenie do špecializačného štúdia
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia žiadateľ zasiela na Organizačno - metodický odbor SZU.Požaduje sa na žiadosti pečiatka a podpis zamestnávateľa (nie personálne odd.) .
Prílohou žiadosti o zaradenie je kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zmluva so študentom o ďalšom vzdelávaní (2x originál), index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (logbook), potvrdenie o registrácii v Slovenskej komore psychológov
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU po zaradení do špecializačného štúdia
 

 

Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2019/2020

 

1. rok prípravy

číslo vzdelávacej aktivity a termíny

1 2122   20.-21.11.2019

1 2123   19.-20.2.2020

1 2124   10.6.2020 zmena predbežný termín 1.10.2020

1 2119   11.6.2020 kontrolný deň zmena  predbežný termín 2.10.2020

 

2. rok prípravy

1 2125   20.-21.11.2019

1 2126   19.-20.2.2020

1 2127   13.5.2020 zmena predbežný termín 30.9.2020

1 2120   14.5.2020 kontrolný deň zmena predbežný termín 1.10.2020

 

3. rok prípravy

1 2128   20.-21.11.2019

1 2129   19.-20.2.2020

1 2130   22.4.2020 zmena predbežný  termín 30.9.2020

1 2121   23.4.2020 kontrolný deň zmena predbežný termín 1.10.2020

  

Program KŠŠ 20.-21.11.2019

Program KŠŠ 19.-20.2.2020

 

 

Termíny špecializačných skúšok:

19.3.2020 zmena 25.6.2020

4.6.2020 zmena 24.9.2020

 

Prihlášky sa odovzdávajú študijnému oddeleniu 10 týždňov pred termínom skúšky.

 
 
Zdravotnícky pracovník v priebehu špecializačného štúdia má povinnosť absolvovať vzdelávacie aktivity:
 
- TK v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva 1x počas špecializačného štúdia
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2160   9.-10.9.2019  - zmena 11.-12.11.2019
1 2161   15.-16.10.2019
1 2162   18.-19.12.2019 - zmena 21.-22.1.2020
 
- Kurz Nácvik techník komunikácie 1x počas špecializačného štúdia
(vyžaduje sa u tých uchádzačov, ktorí sa pripravujú na prvú špecializáciu) 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2134   28.-30.10.2019
1 2135   13.-15.1.2020
1 2136   18.-20.5.2020 zmena predbežný termín 7.-9.9.2020
 
 
 
 

 

Na stiahnutie:

 

Tlačivá:

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020