Katedra paliatívnej medicíny LF SZU a NOÚ

Klinickou bázou je Oddelenie paliatívnej medicíny OKO-F, Národný onkologický ústav, 833 10 Bratislava.

Telefonické kontakty:

vedúca katedry 02/59378-872

                          02/59378-633

K.Križanová       02/59378-872

oddelenie           02/59378-418

 

Maily:

andrea.skripekova@nou.sk

andrea.skripekova@gmail.com

 

 

kristina.krizanova@szu.sk

kristina.krizanova@gmail.com

 

 

Klinika algeziológie LF SZU a FNsP FDR BB

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD

Telefonický kontakt: 048/441 2780

Mail: imartuliak@nspbb.sk

 MUDr. Andrea Škripeková, PhD

 MUDr. Kristina Križanová

Organizácia ďalšieho vzdelávania v paliatívnej medicíne, špecializačnej prípravy na špecializačnú skúšku zo špecializačného odboru paliatívna medicína a samotnej skúšky.

 

Povinnou súčasťou špecializačnej prípravy je aj účasť na iných vzdelávacích aktivitách, najmä na Konferencii Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny.

 

Podmienkou zaradenia do špec.prípravy je špecializácia v odboroch: vnútorné lekárstvo, pediatria, geriatria, algeziológia, anesteziológia a intenzívna medicína, špecializačné odbory vnútorného lekárstva. Príprava trvá tri roky, jeden rok možno odpočítať, ak sa lekár/ka pripravoval v paliatívnej medicíne aj pred termínom zaradenia do špec. prípravy.

Predpísaný študijný program v podobe tzv. Minimálneho štandardu schvaľuje auditorská komisia MZdSR - v roku 2019 očakávame schválenie nového Minimálneho štandardu.

Súčasťou prípravy je absolvovanie kontrolných dní, tematických dní a 2x jeden mesiac školiace miesto na Oddelení paliatívnej medicíny NOU. 1 týždeň je potrebné stráviť na Klinike algeziológie SZU v Rooseveltovej NsP v Banskej Bystrici

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.08.2020