Klinika gastroenterológie LF SZU a UNB
Antolská 11
Bratislava
851 07
Prednosta kliniky: prof. MUDr.Bátovský Marián, CSc.
  e-mail: batovský@pe.unb.sk
  tel: +421 2 68 672 012
  fax: +421 2 68 673 573
Asistenti: MUDr. Novotná Tatiana
  e-mail ta.na@post.sk
  tel.: +421 2 68 673 565
     
  MUDr. Malík Daniel
  e-mail: malik@pe.unb.sk
  tel.: +421 2 68 672 802
     
  MUDr. Hegyi Péter
 

e-mail:

drdunajskastredamail.com
  tel.: +421 2 68 672 802

Zameranie útvaru:


Klinika sa venuje výučbe gastroenterológie študentov LF SZU, budúcich i atestovaných gastroenterológov ako aj endoskopických sestier formou stáží, prednášok, prípravy a udeľovania atestácii z odboru ako aj certifikátov v CPČ ezofagogastroduodenoskopia, kolonoskopia a ERCP. Je jediným pracoviskom v SR, poskytujúcim takúto širokú škálu pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania. Klinika hospitalizuje pacientov z celého Slovenska v rámci diagnostiky a liečby komplikovaných stavov ako jediné špecializované pracovisko na území SR, pričom pacientom poskytuje exkluzívne výkony, ktoré sa v iných zdravotníckych zariadeniach nerobia.

 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v gastroenterológii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky pre absolventov Lekárskej fakulty

 1. absolvent LF podá žiadosť o zaradenie do odboru gastroenterológia na Študijné odd. SZU
 2. po vyrozumení o zaradení do odboru kontaktuje Katedru gastroenterológie SZU (e-mailom alebo osobne)
 3. je povinný plniť predpísaný študijný program : Minimálny štandard schválený auditorskou komisiou MZ SZU
 4. v rámci prípravy na ŠS z gastroenterológie je povinný absolvovať školenia v gastrointestinálnej endoskopii : 4 týždne ezofagogastroduodenoskopia, 4 týždne kolonoskopia, pričom rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností zodpovedá podmienkam pre udelenie certifikátu z príslušných vyšetrovacích metód. Povinné je absolvovanie kurzu abdominálnej ultrasonografie na I.internej klinike SZU (prof. MUDr. Hrušovský,PhD)
 5. 1x ročne ( v tom roku, v ktorom školiaci sa neabsolvuje ŠM v gastrointestinálnej endoskopii : ezofagogastroduodenoskopia, kolonoskopia) jeden deň trvajúce ŠM za účelom priebežnej kontroly plnenia študijného programu, teoretických vedomostí a praktických zručností a konzultácii podľa potreby školiaceho sa
 6. celková dĺžka špecializačnej prípravy v gastroenterológii je päť rokov a šesť mesiacov 
 7. v piatom roku prípravy je potrebné požiadať Katedru gastroenterológie o pridelenie témy špecializačnej práce
 8. po splnení predpísaného študijného programu a absolvovaní predpísaných ŠM uchádzač odovzdá prihlášku na špecializačnú skúšku z gastroenterológie spolu s vyplneným logbookom a špecializačným indexom na Študijné oddelenie SZU najneskôr 8 týždňov pred termínom špecializačnej skúšky
 9. po schválení katedrou a dekanátom SZU absolvuje uchádzač 4 týždňové ŠM na Gastroenterologickej klinike, ktoré je ukončené špecializačnou skúškou. V priebehu ŠM vykoná vstupný test, skúšky z gastrointestinálnej endoskopie (ezofagogastroduodenoskopia, kolonoskopia), abdominálnej ultrasonografie, obháji špecializačnú prácu a preukáže vedomosti z klinickej praxe. Po úspešnom splnení uvedených podmienok absolvuje špecializačnú skúšku.
 10. súčasťou špecializačnej skúšky je kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva ( rozsah 2 dni). Na kurz je potrebné prihlásiť sa na študijnom oddelení na SZU, bez potvrdenia o jeho absolvovaní nebude uchádzačovi vydaný špecializačný diplom.


Organizácia ďalšieho vzdelávania v certifikačných študijných programoch v gastroenterológii :
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
diagnostická a intervenčná kolonoskopia
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP)

 1. žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy (CP) môže požiadať lekár so špecializáciou v odbore : gastroenterológia , hepatológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia, detská a gastroenterologická chirurgia, pediatrická gastroenterológia a hepatológia, výživa
 2. podmienkou pre zaradenie do CP pre ERCP je získaná špecializácia z gastroenterológie, vnútorného lakárstva, chirurgie a gastroenterologickej chirurgie, pričom uchádzač má certifikát pre diagnostickú intervenčnú ezofagogastroduodenoskopiu
 3. po zaradení do príslušnej certifikačnej prípravy (celkové trvanie 1 rok) kontaktuje uchádzač Katedru gastroenterológie SZU
 4. po splnení minimálneho štandardu môže požiadať o vykonanie certifikačnej skúšky – t.j. zašle vyplnenú žiadosť o skúšku z požadovanej certifikačnej pracovnej činnosti spolu so správne vyplneným logbookom a špecializačným indexom na Študijné odd. SZU.
 5. po schválení prihlášky na skúšku (katedrou a dekanátom LF SZU) je uchádzač predvolaný na skúšku, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Po úspešnom vykonaní skúšky mu SZU vydá príslušný certifikát.


Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy a certifikačné študijné programy sú uvedené vo Vestníku MZ SR z 15.10.2010, ktorý je dostupný na stránke MZ SR (www.health.gov.sk).

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020