Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

MUDr. Vladimír Balogh,odb.asistent

 

prednosta ÚTČMA LF SZU
e-mail: vladimir.balogh@szu.sk,vlado.balogh@gmail.com
mobil: +421-905-615-689

 

 

 MUDr.Alena Ondrejkovičová PhD,odb.asistent, 

 

 Katedra akupunktúry ÚTČMA LF SZU-vedúca

 garant odboru akupunktúra

 Hlavný odborník MZSR pre odbor akupunktúra

 e-mail:aondrejk@hotmail.com
 mobil: +421-903-792-228

www.akupunktura-sls.sk

 

 externí pracovníci ústavu -všetci vedúci školiacich pracovísk SZU

                                           MUDr O.Bangha,MUDr.K.Svitková,MUDr.T.Rosinský CSc

                                           MUDr.G.Mészárosová

 

 

 

        Školiace pracoviská SZU v odbore akupunktúra:

 • Liminig, s.r.o., NZZ, MUDr.A.Ondrejkovičová, Mýtna 5, Bratislava  811 07
 • Akupunktúra s.r.o.MUDr. R. Korman, Neslužská 457/12, Kysucké Nové Mesto 024 01
 • PREMED OKO, s.r.o., Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny, NZZ,
  MUDr. J. Herdics, Mesačná 30, Komárno 945 01
 • RE-GYN-A, s.r.o., NZZ, MUDr. D. Balková, Lermontova 3, Lučenec 984 01
 • Súkromná ambulancia akupunktúra, ortopédia, EAV diagnostika, črevná
  sprcha, NZZ, MUDr. G. Petrovics, Mäsiarska 58, Košice 040 01
 • Ambulancia akupunktúry,s.r.o. MUDr D.Siveková, Súťažná 15, Bratislava 82108,
 • Ambulancia akupunktúry,s.r.o.,/Agel Clinic/ MUDr Boris Ivanič,Jelačičova 8, BA82108
 • MUDr.B.Bajteková,GynAc,sro,Ambul.Akupunktúry, Nám.Slobody 951,90841 Šaštín
 • MUDr.J.Šmírala jr,Amb.akupunktúry a rehabilitácie,ZS Fedinova 9,dv.303,304 BA 85101

 

 • Rozvrh prednášok pre letný semester 2020 pre 5.roč.VL -     Tradičná čínska medicína                     7. - 13.týž. B 201

           26.3. 2020 Opakovanie látky zo zimného semestra. Štandardné body. Špeciálne body.

           Čínske a európske označenia bodov. Medzinárodná nomenklatúra WHO. Vstupný tes

 

          02.04. 2020 Objektívne mechanizmy akupresúrneho pôsobenia v organizme. 

          Vegetatívne   a regulačné účinky. Tonizácia. Sedácia. Formy a techniky akupresúry.

          Masáže. Bankovanie. Akupresúra v jednotlivých klinických odboroch medicíny.  Praktické

          ukážky

 

           9.4.2020 Stimulácia teplom –moxa (čen-tiou). Magnety. Laser.

           Ultrazvuk.Farmakopunktúra.         Ostatné formy a techniky stimulácie a sedácie

           aktívneho bodu. Praktické ukážky. 

 

          16.4.2020      Anatomická poloha akupresúrnych bodov, topografia. Indikácie a

          kontraindikácie použitia jednotlivých bodov. Praktické vyhľadávania bodov.

 

          23.4.2020 Prehľad ďalších pilierov Tradičnej čínskej medicíny, tradičná fytoterapia,

          dietoterapia, pohybová terapia a jej možnosti využitia v modernej medicíne.

                                                                                                                                     

           30.4.2020 Základné neurofyziologické mechanizmy akupunktúry. Neurofyziológia a 

           biochémia akupunktúry – základné mechanizmy z hľadiska „západnej“medicíny (EBM)

         . Opioidné polypeptidy,endorfíny, enkefalíny, dynorfíny. Špecifika elektrostimulácie

         . Praktické ukážky- významné antalgické body .                           

          7.5.2020 Prvá pomoc akupresúrou. Opakovanie látky. Záverečný test

 

 

 

 

 

 

                                          Zameranie  ÚTČMA LF  SZU

SZU v Bratislave v zmysle rezolúcií a doporučení WHO a EU k problematike tradičnej medicíny  s cieľom jej riadenia, organizovania  a kontroly zriadila Ústav tradičnej čínskej medicíny (ďalej len UTČM)  ako svoju výkonnú zložku. Jeho činnosť je podložená aj na základe oficiálnej spolupráce s príslušnými čínskymi zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami a ich expertmi v tejto oblasti.

Svojím pôsobením zabezpečuje a garantuje   na odbornej úrovni využitie  klasických teórií TČM ,jej jednotlivých súčastí  v zdravotníckej praxi na Slovensku. Vysoká odbornosť tejto činnosti bude  aj v zmysle využívania najnovších vedeckých poznatkov v tejto oblasti. a spolupráce s domácimi i zahraničnými inštitúciami. Aplikácia TČM bude realizovaná v diagnostickej, liečebnej, preventívnej ale i rehabilitačnej  oblasti popri systematickej pedagogickej činnosti v rámci pre a postgraduálneho štúdia ako aj  ďalšieho vzdelávania  výskumnej  praxe publikačnej činnosti.

Hlavnou líniou bude nielen potláčanie chorôb, ale najmä posilňovanie zdravia, vylepšovanie jeho podmienok k zdravému spôsobu života s cieľom racionalizácie celkovej liečby a preventívnych opatrení ako i efektívneho šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Základom pre aktivity Ústavu TČMA je filozofia tradičnej čínskej medicíny a jej jednotlivé súčasti - akupunktúra so všetkými svojimi modifikáciami, fytoterapia, pohybová terapia, masáže a dietoterapia.

 

Špecializácia  v špec.odbore Akupunktúra-

kurz môže absolvovať lekár , ktorý má už vykonanú špecializáciu z niektorého z  klinických odborov a bola mu schválená prihláška podaná na OMO Rektorátu SZU 

Špec.kurz  je v rozsahu 200 hodín v rozsahu 3 rokov a 2 mesiace praxe, ukončený skúškou a obhájením špecializačnej práce v určenej odbornej téme.Práca má mať 25 strán s uvedením aj kazuistiky a použitej literatúry  minimum 25 citácií  /A59/

 

Program vzdelávacích akcií pre lekárov v prvom polroku 2020.

 

A1        31.1.2020-2.2.2020

A2        28.2.2020-1.3.2010  náhradný termín 21.-23.2.2020   sú voľby

A3       27.3.-29.3.2020

 

B1       24.4.-26.4.2020

B2       22.5.-24.5.2020

B3       19.6.-21.6.2020

 

KDŠŠ:  30.1.2020,  27.3.2020,   21.5.2020

 

Meridiánové cvičenia v teórii  a praxi   14.3.2020  !!!  A 203

 

Pulzová diagnostika                                  16.5.2020

 

Atestácie:   25.6.2020   

 

 

 


 

 

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v odbore AKUPUNKTÚRA

 

Literatúra  ÚTČMA LF SZU

 

Ando,V.:  Klasická čínska medicína I-V Svítání, Hradec Králové, 1995

Bangha, O, :  Moxování , Svítání , 2008

Barešová M.: Abeceda akupunktúry. Česká lekárska akupunkt.spoločnosť JEP. 2015

Deadman,P., Al-Khafaji,M.,Baker,K.: A Manual of Acupuncture.East Sussex, 2007.s.675

Debef, J.:  Aurikulotherapie. Toulky řádem. Votobia, Olomouc, 2000.s 281

Debef, J.:  Aurikulotherapie II. Praxe. Votobia, Olomouc, 2000. s 303.

Debef,J.:  Aurikulotherapie v řádu a praxi. Triton, 2011

Dolejšová,V., Wankatová J.: První pomoc v nekonvenční medicine. Ostrov. 2015

Esler,M.:   Akupunktura ucha. Aurikuloterapie. Poznání.2010 ISBN 80-86606-11-2

Fiala,P.: Akupunktura ve 21.století. Mladá fronta.  2018. ISBN 978-80-204-4641-1

Hecker,U.H.,Steveling,A.,Peuker,E.: Microsystems Acupuncture. Thieme.2006

Maciocia,G.: Diagnostika podle jazyka v tradiční čínske medicine,Svítání,2004

Šmirala, J.a kol.:  Kompendium akupunktúry 1 ., Osveta Martin 2005 , 

Šmirala, J., Ondrejkovičová,A.:  Kompendium akupunktúry 2., Osveta Martin 2011

Šmirala,J. : Akupresúrou k zdraviu, sile a kráse. Aktuel 1997, ISBN 80-88733-51-0

Šmirala,J.: Základy praktickej akupunktúry. Účelová študijná pomôcka pre účastníkov Tematických kurzov akupunktúry. Bratislava 1991

Šmirala J. a kolektív: Praktická akupunktúra. Osveta. 1991. ISBN 80-217-

 Korman,Kormanová-  EAV metóda celostnej medicíny,2005

J.Šmírala,J.Šmírala jun- Akupresúra, šanca pre zdravie ,2011

Y. Rouxeville,preklad I.Šimig- Aurikulomedicína 2001

G.Petrovics a kol.- Skriptá k jednotlivým akupunktúrnym dráham

Essentials of Chinese Acupuncture, Kol.Beijing

62 atestačných prác absolventov špec.školenia akupunktúry

 

 


Oznamy

 • Dňa 27.11.2010 bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi SZU v Bratislave a Ústavom tradičnej čínskej medicíny a Československou SinoBiologickou spoločnosťou, a.s. v Prahe -ČR,
 • Medzinárodný kongres akupunktúry ,St.Lesná  jún 2019 
 • 4.Šmíralov deň akupunktúry nov.2019,BA,SZU
 •  SZU Bratislava a Konfuciov inštitút STU Bratislava uzavreli zmluvu o spolupráci so zameraním hlavne na možnosti štúdia TČM, čínskeho jazyka a poznávania kultúry a zvyklostí ČLR. MUDr V.Balogh je členom SR KI BA
 • Úspešné prezentovanie svojich prác-Dr Danáš,Dr Ivanič,Dr Bajteková-na Medzinárodných kongresoch TČM  v Pekingu a TienJine,ČLR
 • Menovanie MUDr E.Bellovej  ako "Honorary President of Guo Yi Hui Clinic" Beijing,ČLR
Dokumenty:


Program vzdelávacích akcií pre lekárov v prvom polroku 2020. A1 31.1.2020-2.2.2020 A2 28.2.2020-1.3.2010 náhradný termín 21.-23.2.2020 sú voľby A3 27.3.-29.3.2020 B1 24.4.-26.4.2020 B2 22.5.-24.5.2020 B3 19.6.-21.6.2020 KDŠŠ: 30.1.2020, 27.3.2020, 21.5.2020 Meridiánové cvičenia v teórii a praxi 21.3.2020 Pulzová diagnostika 16.5.2020 Atestácie: 25.6.2020 v prípade záujmu 13.2.2020
zobraziť dokument

PROGRAM VZDELÁVACíCH AKCIÍ PRE 5.roč. VL LF SZU
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 11.08.2020