Katedra FBLR LF SZU
Limbova 12
Bratislava
831 05

Klinika FBLR SZU (LF SZU) UN Bratislava, Limbova 5, Kramáre je klinickou bázou Katedry FBLR LF SZU pre ďalšie vzdelávanie rehabilitačných lekárov. Je i miestom výuky medikov (študentov všeobecného lekárstva) LF SZU v rehabilitácii.

 

Garant: doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., úväzok 0,99

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., úväzok 0,1

Asistentka: Andrea Konečníková, úväzok 0,91

 

Kontakt: Klinika FBLR a SZU UN Bratislava, Kramáre, Limbova 5, 831 01 Bratislava

              02/ 59370281 – sekretariát

e-mail: andrea.konecnikova@szu.sk kontaktná referentka na Katedre FBLR:

Garant: doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD., úväzok 0,99

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., úväzok 0,1

 

 

 

MUDr. H. Lesayová                             FRO Malacky

MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc.         FRO Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava

Mgr. Marika Štefíková, MPH.              VšZP, Bratislava

prof. MUDr. Juraj Čelko, CSc.             SLK T. Teplice

prof. H. MUDr. Miloš Matej, PhD.       Balneológia, Fyziatria Kl. FBLR, Bojnice

MUDr. Alena Osuská                           FRO, Bratislava

prof. Dr. Viktor Lechta, CSc.                TU, Trnava

Doc. PhDr. Michal Leško, CSc.            SVŠT, Bratislava

MUDr. Danica Studená                         FRO, Záporožská, Bratislava

MUDr. Jozef Hudec                              NRC, 962 37 Kováčová

PhD. Štefan Tvarožek                            DSS Gaudeamus, Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava

MUDr. Juraj Mareček                            FRO, Železničná nemocnica, Bratislava

MUDr. Oľga Boldyšová                         SLK Piešťany, Winterova 29, 921 29 Piešťany

MUDr. Marian Markech                        SLK Piešťany, Winterova 29, 921 29 Piešťany

Doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D.      FN Hradec Králové

Doc. MUDr. Jaroslav Prúcha, CSc.       Plzeň, ČR

MUDr. E. Lorenz                                  FRO, Nové Zámky

MUDr. Igor Dobrík                               Liptovské liečebné kúpele a. s., 034 82 Lúčky

Doc. MUDr. Popracová Zuzana           VURCH,  Piešťany

 

 

Pregraduálna výuka i postgraduálne vzdelávanie lekárov v rehabilitácii je postavené komplexne. Na aktivitách sa podieľa aj organizačne v pedagogickom procese. Pod Katedru FBLR LF SZU patrí:

 

mimo Bratislavy nasledujúce pracoviská, ktoré sa podieľajú na ďalšom vzdelávaní:

 

1) Kúpele Bojnice, a. s.

972 01 Bojnice

Riaditeľ kúpeľov: ing. Slavomír Eliáš

                             č.t.:  046/5116100

                             e-mail: info@kupele-bojnice.sk

 

2) Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Winterova 29, 921 29 Piešťany

Riaditeľ kúpeľov: MUDr. Marián Markech,PMH

                             č.t. 033/7752700

                             e-mail: marian.markech@spapiestany.sk

 

3) Slovenské liečebné kúpele, a. s. Trenčianske Teplice

Kúpeľná 10, 914 51 trenčianske Teplice

Kontaktná osoba: MUDr. Vladimír Buran

                             č.t. 032/6514801

                             e-mail: buran@slktn.sk

Prednášajúci:

MUDr. Karol Hornáček, PhD.              FRO Poliklinika Ružinov, Bratislava

úlade s nariadením vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 322/2006 Z. z.") a výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 - SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov.

 

 

Štruktúra programu vzdelávania lekárov v odbore FBLR na SZU je v súlade s výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 - SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy v znení neskorších predpisov.

Dĺžka štúdia lekára v odbore FBLR na SZU je 4 roky, čo je v súlade s Nariadením vlády SR č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

 

Príloha – Minimálny štandard – FBLR

 

Povinná
CIRKULÁCIA
lekárov

- podľa FBLG_min.stand._vesnik - 15.10.2010, VÝNOS MZ SR zo 17.9.2010, pdf

- č. A032 – FBLR:

 

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ

REHABILITÁCIA

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

1. FBLR je špecializačný odbor, ktorý komplexne využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku,

liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania, respektíve

zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností.

2. Špecializačné štúdium trvá štyri roky.

3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom

programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných

pracovných činností

Položka 1

Rozsah teoretických vedomostí

1. navrátenie pacienta do spoločnosti alebo pracovného pomeru,

2. postupy v oblasti preventívnej medicíny, zdravotného práva, medicínskej etiky a bioetiky, liečebnej, pracovnej,

psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie a kúpeľníctva,

3. príčiny, vznik a priebeh funkčných a štrukturálnych zmien podmienených porúch,

4. indikácie príslušných rehabilitačných postupov a ich kontraindikácie,

5. základy FBLR,

6. kontrola motorických funkcií, postoja a pohybu,

7. morfologické a funkčné chápanie medicíny, terapia vo FBLR, vrátane mobilizačných a manipulačných metodík,

8. imobilný pacient,

9. patológia lokomočného systému dospelých po úrazoch a pri degeneratívnych zmenách v rehabilitácii a pri

fyzikálnej terapii,

10. FBLR a šport,

11. FBLR a patológia nervového systém ,

12. rehabilitácia a patológia respiračného systému,

13. rehabilitácia a fyzikálna terapia a patológia kardiovaskulárneho systému,

14. rehabilitácia v pediatrii,

15. rehabilitácia a fyzikálna terapia a urologické a sexuálne problémy,

16. rehabilitácia a fyzikálna terapia v geriatrii,

17. znovuzačlenenie ľudí so špeciálnymi potrebami do života,

18. udržiavanie invalidov a geriatrických pacientov v primeranom zdravotnom stave,

19. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Položka 2

Rozsah praktických zručností a skúseností

Oddiel 1

Minimálny počet zdravotných výkonov

A.

1.

štandardná klinická prax (príjem pacientov, odobratie anamnézy, spracovanie dokumentácie,

objektívne vyšetrenie, funkčné vyšetrenie, vyhodnotenie záznamu elektrografického vyšetrenia,

vyhodnotenie záťažového elektrografického vyšetrenia, vyhodnotenie röntgenologickej snímky,

vyhodnotenie CT a MR, určenie diagnózy, zostavenie diagnostického a terapeutického plánu,

konzultácie so špecialistami, vizity a prepúšťanie pacientov)

250

pacientov,

2. injekčné terapie aplikované:

2.1. intramuskulárne injekcie 100

2.2. intravenózne injekcie 200

3. periartikulárne obstreky 100

4. SFTR test 100

5. svalový test 100

6. testovanie skrátených svalov 100

7. testovanie oslabených svalov 100

8. somatometria 20

9. záťažové EKG 20

10. spirometria 20

11. funkčné testy ruky 20

12. testy samostatnosti 20

13. testy sebestačnosti 20

14. testy pri špeciálnych klinických jednotkách 20

15. testy pre sociálnu rehabilitáciu 20

41

16. testy pre výchovnú rehabilitáciu 20

17. kineziologický rozbor pohybu 500

18. indikácia špeciálnej metodiky liečebnej telesnej výchovy 500

19. indikácia balneologických metodík 100

20. indikácia metodiky fyzikálnej terapie 200

21. laseroterapia 200

22. repetitívna mobilizícia 200

23. postizometrická relaxácia 200

24. nárazová manipulácia chrbtice 100

25. nárazová manipulácia periférnych kĺbov 100

26. stavba individuálneho rehabilitačného programu (cieľ, plán a metodický postup) 700

 

B. Praktické skúsenosti

1. zvládnutie diagnostiky, evaluácie a terapie v rámci odboru FBLR, ako aj jednotlivých odborov,

2. zvládnutie kineziologického rozboru pohybu, zvládnutie pohybovej liečby, stavby individuálneho rehabilitačného

programu (goniometria, SFTR, svalový test, skrátené, oslabené svaly, antropometria, somatometria, AGR, PIR),

3. zvládnutie stavby rehabilitačného plánu a cieľa s metodickým postupom ,

4. praktické ovládanie základných princípov jednotlivých špeciálnych rehabilitačných metodík, kompletne musí

nadobudnúť praktické poznatky o mobilizácii, mäkkých technikách, manipulačnej terapii, injekčnej terapii –

intramuskulárne a intravenózne injekcie, periartikulárnych obstrekoch, laseroterapii a jej modifikáciách,

5. praktické ovládanie liečby prácou (napríklad motorické testy, funkčné testy ruky, pracovné polohy, testy

samostatnosti a sebestačnosti), sociálnu rehabilitáciu a šport telesne postihnutých,

6. praktické aspekty indikácie príslušných rehabilitačných postupov a ich kontraindikácie.

 

Oddiel 2

 

Nácvik techník komunikácie

1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,

2. verbálna a neverbálna komunikácia,

3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.

 

c) Organizačná forma špecializačného štúdia

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej

časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Dva roky sú zamerané na prípravu vo FBLR.

Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je absolvovanie písomného

testu a obhajoba písomnej práce.

 

d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych

zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

1. vnútorné lekárstvo 3 mesiace

2. chirurgia 3 mesiace

3. úrazová chirurgia 3 mesiac

4. neurológia 3 mesiace

5. pediatria 3 mesiace

6. reumatológia 3 mesiace

7. zariadenie sociálnej starostlivosti 2 mesiace

8. ortopédia 3 mesiace

9. kúpeľné zariadenie 2 mesiace

10 lôžkové pracovisko FBLR 18 mesiacov

11. ambulancia FBLR 6 mesiacov