ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie
Vedúci pedagogického útvaru: PhDr. František Skokan, PhD.
 
Kontakt:                               ŠŠ pracovnej a organizačnej psychológie
                                            Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                            II. posch. B-211
 
                                            č. tel: 02/ 59 370 860                                                
                                            e-mail: katedra.psychologie@szu.sk
 
 

 

Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia

 

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z48839-2016-OZdV
zo dňa 28.11.2016)
 

 

Vstupné podmienky

VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia, osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zaradenie do špecializačného štúdia

 
Spôsob prihlásenia 
Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia žiadateľ zasiela na   Organizačno-metodický odbor SZU. Požaduje sa na žiadosti pečiatka a podpis zamestnávateľa – zdravotnícke zariadenie (nie personálne odd.)
 
Prílohami žiadosti o zaradenie sú: kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v
zdravotníctve, potvrdenie o praxi v odbore pracovná a organizačná psychológia 3 roky, index odbornosti, záznamník zdravotných  výkonov a iných odborných aktivít (logbook), zmluva so študentom a LF SZU o ďalšom vzdelávaní (2 x originál), potvrdenie o registrácii v Slovenskej komore psychológov. 
Prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU po zaradení do špecializačného štúdia.
 
 
Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2019/2020
  
1. rok prípravy
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2152   10.10.2019
1 2153   23.1.2020
1 2154   23.4.2020 zmena 29.6.2020
1 2149   24.4.2020 ročná kontrola zmena 30.6.2020
 
2. rok prípravy
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2155   10.10.2019
1 2150   11.10.2019 ročná kontrola
1 2156   23.1.2020
1 2157   23.4.2020 zmena 29.6.2020
 
3. rok prípravy
  
 
 
 
Študenti majú povinnosť počas špecializačného štúdia absolvovať 1x tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva:
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2160   9.-10.9.2019 - zmena 11.-12.11.2019
1 2161   15.-16.10.2019
1 2162   18.-19.12.2019 - zmena 21.-22.1.2020
 
 
Prihláška na skúšku sa zasiela na študijné odd. 10 týždňov pred termínom konania skúšky.
 

 

 

 

 

 
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020