ŠŠ poradenskej psychológie
Vedúci pedagogického útvaru:     doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc.
 
Kontakt:                                  ŠŠ poradenskej psychológie
                                               Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                               II. posch. B-211
               
                                               č. tel.: 02/ 59 370 860
                                               e-mail: eva.sovcikova@szu.sk

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia
(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z15299-2017-OZdV
zo dňa 31.3.2017)

 

Vstupné podmienky:
VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia, osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zaradenie do špecializačného štúdia
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia
  žiadateľ zasiela na   Organizačno-metodický odbor SZU.Požaduje sa na žiadosti
  pečiatka a podpis zamestnávateľa – zdravotnícke zariadenie (nie personálne odd.)
    
Prílohami žiadosti o zaradenie sú: kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v
zdravotníctve, potvrdenie o praxi v odbore poradenská psychológia min. jeden rok, index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných 
aktivít (logbook) a zmluva medzi študentom a LF SZU o ďalšom vzdelávaní 2x originál, potvrdenie o registrácii v Slovenskej komore psychológov
 
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU
 
 
Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2019/2020
 
1. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2140  11.-12.11.2019
1 2141   24.-25.2.2020
1 2142   18.5.2020 zmena predbežný termín 7.9.2020
1 2137   19.5.2020 ročná kontrola zmena predbežný termín 8.9.2020
 
2. rok prípravy
 
1 2143   11.-12.11.2019
1 2144   24.-25.2.2020
1 2145   18.5.2020 zmena predbežný termín 7.9.2020
1 2138   19.5.2020 ročná kontrola zmena predbežný termín 8.9.2020
 
3. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2146   11.-12.11.2019
1 2147   24.-25.2.2020
1 2148   18.5.2020 zmena predbežný termín 7.9.2020
1 2139   19.5.2020 ročná kontrola zmena predbežný termín 8.9.2020
 
 
 

 

V priebehu špecializačného štúdia má zdravotnícky pracovník povinnosť absolvovať 1x vzdelávacie aktivity:

 

- TK v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva  

č. vzdelávacej aktivity a termín

1 2160   9.-10.9.2019 - zmena 11.-12.11.2019

1 2161   15.-16.10.2019

1 2162   18.-19.12.2019 - zmena 21.-22.1.2020

 

- Kurz Nácvik techník komunikácie

(vyžaduje sa u tých uchádzačov, ktorí sa pripravujú na prvú špecializáciu)

č. vzdelávacej aktivity a termín

1 2134   28.-30.10.2019 

1 2135   13.-15.1.2020

1 2136   18.-20.5.2020 zmena predbežný termín 7.-9.9.2020

 

 

 

 

 

Na stahnutie

Výnos MZ SR o minimálnych štandardoch špecializačného štúdia

Doplnok Výnosu MZ SR o minimálnych štandardoch špecializačného štúdia

Usmernenie k špecializačnej práci

Zadanie špecializačnej práce

 

 

 

 

Tlačivá

Žiadosť o zaradenie do štúdia

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Prihláška na skúšku

Žiadosť o prerušenie štúdia

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020