Oddelenie pre prionové choroby
Pracovisko akreditované SNAS
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 14
Bratislava
833 03

Kontakty:

tel.: +421 2 59 370 849

Vedúca oddelenia

RNDr. Dana Žáková (Slivarichová), PhD.

Zamestnanci oddelenia

 • MVDr. Girma Belay, CSc.
 • MUDr. Alžbeta Janáková
 • Mgr. Dana Kosorinová
 • Ing. Silvia Koščová
 • Mgr. Katarína Melicherová
 • Mgr. Ivana Skripčáková
 • Ing. Zuzana Szarvasová
 • PhDr. Martin Štelzer
 • Bc. Dana Vajcíková

Oddelenie sa v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti zaoberá:

 1. Patogenézou klasického variantu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (CJch):
  • imunohistochemické štúdie – hl. porovnanie väzby protilátok špecifických pre diferencované časti (napr. N- a C-terminal, centrálne úseky ) prionového proteínu u sporadickej a genetickej formy,
  • skúmanie vplyvu CJch-špecifickej mutácie prionového génu E200K na druhovú bariéru (človek-ovca),
  • analýza potencionálnych exogénnych rizikových faktorov CJch (vplyv nerovnováhy Cu/Mn v životnom prostredí, profesionálne riziko, chirurgické úkony).

 2. Dynamikou ročného výskytu a geografickej distribúcie klasického variantu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (CJch) a skúmanie zistených zmien:
  • analýza exogénnych rizikových faktorov CJch a skúmanie ich možného podielu na zaznamenanom signifikantnom zvýšení sporadickej CJch,
  • skúmanie rozsahu a pôvodu nového skupinového výskytu genetickej formy CJch na východnom Slovensku

 3. Výskumom a zavádzaním nových diagnostických metód:
  • Výskum nových dg metód a testovanie nových špecifických anti-prionových Ab.
  • Zavádzanie nových dg. metód v diferenciálnej diagnostike rýchlo progredujúcich demencií

Oddelenie realizuje genetické testovanie členov rodín s výskytom Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby.


Súčasťou Oddelenia prionových chorôb je Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020