Ústav farmácie LF SZU
Limbová 12-14
Bratislava 37
833 03

Ústav farmácie Lekárskej fakulty SZU vznikol 1. 2. 2011 zlúčením katedier:

 

Katedra lekárenstva

Katedra farmaceutickej technológie

Katedra farmaceutickej kontroly a zabezpečovania kvality liekov

Katedra farmaceutických činností

 

 

 

K 1. 2. 2012 bol do Ústavu farmácie začlenený

Kabinet sterilizácie.

K 15. 1. 2014 bola do Ústavu farmácie začlenená

Katedra revízneho lekárenstva.

 

 

 

 

Kontakt:

 

  

Prednosta Ústavu farmácie LF SZU: 

   
doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. 02/59 370 193 č. dverí B3-603
     

Sekretariát ústavu:

   
Mária Orgoníková 02/59 370 195 č. dverí B3-604
     

Pracovníci Ústavu farmácie - plný úväzok:

   
PharmDr. Lucia Černušková, CSc.  02/ 59 370 194 č. dverí B3-605
PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.  02/ 59 370 176 č. dverí B-650
     
Pracovníci Ústavu farmácie - čiastočný úväzok:    
PharmDr. Desana Matušová, PhD.    
PharmDr. Mária Göböová, PhD.    
PharmDr. Elena Škriečková    
RNDr. Katarína Machajová    
Alena Krescanková    
     

 

 

E-mailové adresy pracovníkov Ústavu farmácie v plnom pracovnom úväzku píšte v tvare: 

meno.priezvisko@szu.sk.

 

Kontakt na pracovníkov v čiastočnom pracovnom úväzku prostredníctvom sekretariátu ústavu.

 

                                                

Ústav farmácie zabezpečuje špecializačné, certifikačné a sústavné vzdelávanie farmaceutov, farmaceutických laborantov, technikov pre zdravotnícke pomôcky, zdravotníckych laborantov, laboratórnych diagnostikov.

 

 

Ústav farmácie tiež zabezpečuje školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a nemajú odbornú spôsobilosť. (Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch,  §6, odseky 3, 4, 5). 

Kontakt: sekretariát ústavu.

Nová prihláška v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je tu.

 

Najbližší termín pre jednotlivcov, resp. malé skupiny: 

 

► 16. apr.  2020 - Limbová 14, poslucháreň B-001, od 9:00 ZRUŠENÉ v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR (COVID-19)

 

► od 1.6. sa obnovuje konanie školení

 

Podľa Smernice SZU č.4/2019, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na SZU, platnej od 15.7.2019, je výška poplatku za školenie 150 €/ osobu.

Podľa Dodatku č. 1 zo dňa 15.11.2019 k vyššie uvedenej smernici sa poplatok znižuje na 100 € za osobu v prípade hromadnej objednávky žiadateľa pre viac ako 30 zamestnancov žiadateľa.

 

 

 

 

V rámci sústavného vzdelávania ústav ponúka aj kurzy a workshopy s možnosťou objednať si tematický kurz pre skupinu pracovníkov konaný v mieste zamestnávateľa. Jedná sa o témy vychádzajúce z problematiky SVP, výroby liekov a zabezpečenia ich kvality, validácie, transfúzne lieky a ich kvalita apod.

V prípade záujmu o kurzy kontaktujte p. Orgoníkovú (kontakt viď vyššie na tejto stránke). 

 

 

 28. január 2020 - Limbová 14 - Tematický kurz - Transfúziologický deň

V prípade záujmu kontaktujte p. Orgoníkovú alebo Dr. Šubovú (kontakt viď vyššie na tejto stránke)

          

  Ústav farmácie zabezpečuje po odbornej obsahovej stránke časopis Farmaceutický obzor (kontakty na redakciu, informácie pre prispievateľov), ktorý vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita. Obsahy jednotlivých čísel aj celé čísla sú (resp. postupne budú) k nahliadnutiu na stránke vydavateľstva www.herba.sk v rubrike Farmaceutický obzor. Správne odpovede z uverejňovaných autodidaktických testov budú vždy po ukončení zasielania odpovedí uverejňované dolu na tejto stránke.

 

 

  

Farmaceuti a farmaceutickí laboranti môžu získať špecializácie v špecializačných odboroch, resp. certifikáty v certifikovaných pracovných činnostiach, ustanovených:

 

Výnosom MZ SR zo 17. sept. 2010 č. 12422/2010-OL, uverejneným vo Vestníku MZ SR z 15. 10. 2010

 

a ktoré boli zmenené a doplnené:

Výnosom MZ SR z 23. aug. 2011 č. 07575-OL-2011, uverejneným vo Vestníku MZ SR čiastka 19-31 dňa 1. sept. 2011.

 

Výnosom MZ SR z 18. nov. 2013 č. S08305-OL-2013, uverejneným vo Vestníku MZ SR čiastka 27-49 dňa 29.11.2013.

 

Minimálne štandardy pre jednotlivé študijné programy si môžete prečítať po kliknutí na názov konkrétneho odboru.

  

Minimálny štandard pre špecializačný študijný program podľa výnosu v znení účinnom do 30. novembra 2013 zostáva platný pre špecializačné štúdium, ktoré sa začalo pred 1. decembrom 2013 (Výnos MZ SR z 18. nov. 2013, č. S08305-OL-2013, § 1c).

 

→  nové minimálne štandardy platia pre uchádzačov, zaradených najskôr od 1. 2. 2014.

 

 

Špecializačné študijné programy v povolaní farmaceut:

 

 

Certifikačné študijné programy v povolaní farmaceut:

  

Špecializačné študijné programy v povolaní farmaceutický laborant:

 

Špecializačné študijné programy pre riadiacich pracovníkov  v povolaní farmaceut: 

 • sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva tu
  -
  akreditované
 • odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctvetu  (Master of Public Health) - akreditované
  • zabezpečuje Fakulta verejného zdravotníctva SZU
 • manažment a administrácia v oblasti zdravia
 • zdravotnícky manažment a financovanie - akreditované 
  • zabezpečuje Katedra zdravotníckeho manažmentu a financovania SZU

  

 

Výučbové základne Ústavu farmácie:

 • Nemocničná lekáreň, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera, pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava
 • Nemocničná lekáreň, Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava
 • Nemocničná lekáreň, Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava

 

  

 

Zaradenie do odboru:

 

V prípade záujmu o získanie špecializácie alebo certifikátu je potrebné sa nechať čo najskôr zaradiť do špecializačného/certifikačného odboru.  

 

► ako postupujú pri zaraďovaní farmaceuti nájdete tu 

- potrebné tlačivá: žiadosť o zaradenie do odboru a zmluva

(spolu so žiadosťou je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní)

- je potrebné priložiť aj kópiu diplomu školiteľa (ak je na diplome uvedené priezvisko za slobodna, treba uviesť aj súčastné priezvisko)

- doklady k zaradeniu sa zasielajú priebežne 

 

 

► ako postupujú pri zaraďovaní farmaceutickí laboranti nájdete tu

Zmena dátumu zasielania dokladov k zaradeniu - treba zaslať do 31.12. 

 

 

UPOZORNENIE: žiadatelia o zaradenie do špecializačného štúdia, ktorí ešte neuhradili zápisné:

♦ doklady o zaradení im budú zaslané až po uhradení poplatku

♦ pre istotu treba zaslať mailom potvrdenie o zaplatení zápisného na mailovú adresu OMO, z ktorej prišlo oznámenie na úhradu zápisného

 

 

   

Priebeh špecializačného štúdia:

 

Farmaceuti:

 

- v prípade 3-ročného špecializačného štúdia (napr. lekárenstvo):

 • v 1. roku špecializačnej prípravy je povinná účasť na 1-dňovom kurze. Záujemcov o špecializáciu, zaradených do špecializačnej prípravy, bude na základe údajov z OMO kontaktovať sekretárka ústavu p.  Orgoníková.  
 • v 2. roku špecializačnej prípravy je tiež povinnosť zúčastniť sa na 1-dňovom kurze
 • v 3. roku špecializačnej prípravy je povinný 4-týždňový kurz, rozdelený na 2 x 2 týždne, viac informácií tu

 

Na každý jeden kurz treba vopred poslať vyplnenú prihlášku.

Až na základe Vašej prihlášky Vám študijné oddelenie zašle pozvánku, kde bude uvedený aj jedinečný variabilný symbol, týkajúci sa nielen Vás, ale aj konkrétnej akcie. 

 

 Ako vyplňovať špecializačný index a záznamník odborných výkonov

- dozviete sa na 1-dňovom kurze v 1. roku špecializačnej prípravy.

 

Pred kontrolným dňom v 2. roku špecializačnej prípravy je potrebné odoslať poštou približne 2 týždne vopred na kontrolu záznamník (modrý) Dr. Šubovej.

 

 

  

Skúšky

 

► úspešnosť na skúške - farmaceuti: 

 

akad. rok 2014-2015: 91 %,  akad. rok 2015-2016:  96 %, akad. rok 2016-2017: 90 %, akad. rok 2017-2018: 93 %,  akad. rok 2018-2019: 100 %

 

doklady ku skúške:

 

Farmaceuti:

čo všetko a do kedy je potrebné odoslať pri prihlasovaní sa na skúšku

 - tu

 

Farmaceutickí laboranti: 

čo všetko a do kedy je potrebné odoslať pri prihlasovaní sa na skúšku

- sa dozviete na 2. kurze špecializačného štúdia

 

 

► termíny špecializačných skúšok: 

 

- farmaceuti - lekárenstvo 

 

♦ 1.- 2. apr. 2020 ZRUŠENÉ v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR (COVID-19)

♦ 5.- 6. máj 2020 ZRUĚNÉ v súvislosti s COVI-19

♦ 10.06.2020, 11.06. 2020, 23.06.2020, 24.06.2020

 

 

 - laboranti - lekárenstvo

 

termíny prideľuje Ústav farmácie

 

♦ 18.-19. mar. 2020  ZRUŠENÉ v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR (COVID-19)

♦ 21.-22. apr. 2020 ZRUŠENÉ v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

♦ 09.-10. jún 2020 ZRUŠENÉ v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR

  

 

- laboranti - zdravotnícke pomôcky

 ► v akademickom roku 2019-2020 sa špecializácia neotvára vzhľadom na nízky počet záujemcov

 

 

Upozornenie:

farmaceuti:

výňatok zo Skúšobného poriadku Lekárskej fakulty, Článku 8: Špecializačná skúška/certifikačná skúška:

 

(19) Špecializačnú skúšku možno opakovať najskôr za 1 rok, certifikačnú skúšku najskôr za 6 mesiacov. Opakovanú skúšku je účastník povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov.

 

(20) Ak sa účastník nedostaví na opakovanú skúšku a ani sa neospravedlní,

resp. na opakovanej skúške opäť nevyhovie, táto skutočnosť sa posudzuje ako zanechanie štúdia,  a to nasledujúcim dňom po termíne skúšky.

 

farmaceutickí laboranti:

výňatok zo Skúšobného poriadku FOaZOŠ: Článku 7: Špecializačná skúška/certifikačná skúška:

 

Špecializačnú/certifikačnú skúšku možno opakovať najskôr za 6 mesiacov a najviac 2 razy. Skúšku je účastník povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov po ukončení štúdia.

Ak sa účastník štúdia nedostaví na opravnú skúšku a ani sa neospravedlní, resp. na druhej opravnej skúške opäť nevyhovie, táto skutočnosť sa posudzuje ako zanechanie štúdia, a to nasledujúcim dňom po termíne skúšky.

 

   

 

Plán vzdelávacích aktivít pre akademický rok 2019-2020:

 

► vzdelávacie aktivity pre farmaceutov         prihláška

 

► vzdelávacie aktivity pre farm. laborantov   prihláška

 

 

UPOZORNENIE: v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR kurz špecializačného štúdia pre farmaceutických laborantov v máji NEBUDE. K dispozícii na štúdium budú materiály z prednášok, ktoré budú uverejnené tu na stránke.

 

   

Materiály k prednáškam

 

Materiály k prednáškam sú určené pre účastníkov kontrétnych kurzov.

 

 

 

Farmaceuti - lekárenstvo - kontrolný deň:

► dec. 2018

vzor zapisu do indexu 01, vzor zapisu 02

 

 

Farmaceuti - lekárenstvo - KŠŠ:

►  jeseň 2018 (1. časť):

okruhy otázok, program kurzu, materiály

 

► jar 2019 (2. časť):

okruhy otázok, program kurzu, materiály k prednáškam, učebné materiály, odporúčané postupy

vzor zapisu do indexu

 

► akad. rok 2019 - 2020

 

Upozornenie k používaniu študijných materiálov, okruhy otázok, sylaby LEGISLATÍVA, všeobecné LEKÁRENSTVO a FARMAKOLÓGIA, špeciálna FARMAKOLÓGIA, PRÍPRAVA LIEKOV, učebné materiály - doplnenie prednášok, odporúčané liečebné postupy ČR, štandartné postupy ČLeK 01, štandartné postupy ČLeK 02

 

 

 

 

Farmaceutickí laboranti - lekárenstvo:

  

KŠŠ 15. - 26. 10. 2018

- program kurzu, materiály k prednáškam 01, materiály 02, materiály 03

 

KŠŠ 13. - 24. 05. 2019

- okruhy otázok, sylaby k prednáškam, študijné články, liečivá - účinné látky, materiály z časopisu, vybrané špec. práce, sylaby doplnenie, sylaby ešte doplnenie

 

Heslo zašle mailom PharmDr. Černušková.

Heslo je rovnaké pre jeseň, jar, doplnenia, príklady špecializačných prác, okruhy...

 

  

Upozornenie: na praktickej časti špecializačnej skúšky budú otázky nie len na prípravu liekových foriem, ale aj skúšky totožnosti. 

 

 

  

 

Školiace miesto na doplnenie výkonov:

 

prihlásenie na ŠM - farmaceuti:

► vhodné až po absolvovaní 1-dňového kurzu v 2. roku špec. štúdia, ale ešte pred kurzom v 3. roku

pred zaslaním prihlášky kontaktujte mailom dr. Šubovú, ktorá koordinuje obsadenosť ŠM 

► Dr. Šubová zašle na vyplnenie tabuľku, ktoré výkony si záujemca o ŠM potrebuje doplniť

► je nutné zároveň zaslať na sekretariát Ústavu farmácie aj prihlášku na ŠM, je to tá istá prihláška ako na iné vzdelávacie aktivity 

 

 

 

predpokladaný časový priebeh ŠM:

(priebeh sa môže líšiť podľa potreby doplnenia výkonov jednotlivých záujemcov)

 

G - doobeda - cca 4 h - príprava liekových foriem (napr. : supp, cps, glob) - viac ako 3 LF sa nestihne!

B - poobede - cca 2 h - základné fyz.-biochem. vyšetrenia

 

A - doobeda - cca 4 h - základné metódy, používané pri hodnotení liekov, pripravených v lekárni (relatívna hustota, optická otáčavosť, stanovenie pH, teplota topenia, vodivosť, ...)

A - poobede - cca 2 h - skúšky totožnosti liečiv a pomocných látok, príprava činidiel

 

 

 

Obsadenosť ŠM:

 

Farmaceuti:

 

Ešte pred zaslaním prihlášky na vzdelávaciu aktivitu na študijné oddelenie je potrebné kontaktovať PharmDr. Šubovú, ktorá vedie poradovník záujemcov.

Kto sa nemôže v danom termíne zúčastniť - prosím okamžite kontaktujte PharmDr. Šubovú!!!

 

Všetky školiace miesta do konca júna 2020 sú ZRUŠENÉ.

 

16. 03. 2020: G2 + B   Berecová Zrušené

24. 03. 2020: A            Berecová, Bodnárová, Bystrianská, Gondová Zrušené

25. 03. 2020: G1 + B    Berecová, Bodnárová, Bystrianská Zrušené

06. 04. 2020: G1 + B    Piesecká, Šavelová Zrušené 

16. 04. 2020: G1 + B    Fabian, Juhásová Zrušené

23. 04. 2020: G1            Gondová Zrušené

27. 04. 2020: G1 + G2  Hodorová Zrušené

25. 05. 2020: G1 + G2  Bilková, Oravec Zrušené

02. 06. 2020: A               Bilková, Oravec, Piesecká Zrušené

04. 06. 2020: A             Giričová, Hodorová, Šavelová Zrušené

11. 06. 2020: G1 + B      Srncová Zrušené 

17. 06. 2020: G2               Fabian, Šoganičová Zrušené

 

 

Laboranti: 

 

08. 01. 2020: G+A: Hutárová, Lenghartová, Pereslény, Valášková

09. 01. 2020: G+A: Dzúrová, Lesná, Sľúková M., Nosáľová

14. 01. 2020: G+A: Hajdušková, Lisíková, Péliová, Vidová

16. 01. 2020: G+A: Háziová, Lépesová, Sekaninová, Sľúková P.

11. 02. 2020: G+A: Janúchová, Lezová, Pribilovič, Bundzíková

13. 02. 2020: G+A: Barancová, Čierňavová, Kubalová, Gipková

25. 02. 2020: G2:   Hajdušková, Lesná, Lisíková, Sľúková P., Valášková

27. 02. 2020: G2:   Janúchová, Lezová, Nosáľová, Pribilovič

 

apríl, máj, jún - školiace miesta zrušené v súvislosti s COVID-19

 

Kto sa nemôže zúčastniť, kontaktujte prosím okamžite Dr. Černuškovú!

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020