Ústav psychológie LF SZU

Prednosta ústavu:         PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

 

Odborný referent:         Jarmila Sárközyová

 

Kontakt:                       Ústav psychológie LF, Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

                                   II. posch. B-211

                                  

č. tel:    02/ 59 370 860 – prednosta

e-mail:  karol.kleinmann@szu.sk

č. tel.:  02/ 59 370 860 - sekretariát

e-mail: katedra.psychologie@szu.sk

 

 
 
Členovia Ústavu psychológie:
doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
PhDr. František Skokan, PhD.
PhDr. Daniela Čechová, PhD.
PhDr. Zuzana Mičková, PhD.
Mgr. Michaela Klimová
 

Vážené kolegyne a kolegovia v špecializačných štúdiách a v certifikačnom štúdiu,

 

z dôvodu epidemiologickej situácie sa vzdelávacie aktivity presúvajú na september 2020.

Špecializačná skúška z klinickej psychológie, ktorá sa mala konať 19.3.2020 sa bude

konať 25.6.2020.

 

Prajem úspešné štúdium

 

PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

prednosta Ústavu psychológie LF SZU

 
 
Možnosti postgraduálneho vzdelávania:
Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia
Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia  
Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia
Certifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia
Odborný pohovor prípravy na výkon práce v zdravotníctve
 
 
 
Príprava na výkon práce v zdravotníctve
Od akademického roku 2011/2012 Kurz prípravy na výkon práce v zdravotníctve zabezpečuje Katedra sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva a študijné oddelenie.
 
Vstupné podmienky:
VŠ II. stupeň jednoodborové štúdium psychológia, zaradenie do prípravy
Spôsob prihlásenia:
- žiadosť o zaradenie sa zasiela na Organizačno - metodický odbor  prostredníctvom
  zdravotníckeho zariadenia, v ktorom žiadateľ bude vykonávať na základe
  pracovnoprávneho vzťahu šesť mesačnú odbornú zdravotnícku prax minimálne
  20 hodín týždenne.
  Prílohou žiadosti je notárom overená fotokópia VŠ diplomu, kópia pracovno-právnej  
  zmluvy alebo kópia zmluvy o absolventskej praxi a index odbornosti.
  Index odbornosti je možné si zakúpiť aj formou dobierky cez pokladňu SZU.
- prihláška na vzdelávaciu aktivitu a prihláška na odborný pohovor sa zasiela na študijné
  oddelenie.
  
Ďalšie podmienky k zaradeniu:
Zdravotnícke zariadenie, t.j. výkon praxe musí byť v súlade s odborom psychológia. 
  
Podmienky k teoretickej časti:
Prihláška na teoretickú časť až po zaradení Organizačno metodickým odborom do prípravy sa odovzdáva na študijné oddelenie SZU. Prihlášku potvrdzuje svojim podpisom a pečiatkou zdravotnícke zariadenie. Termíny a program teoretickej časti sú uverejnené na web stránke SZU v Pláne aktivít ďalšieho vzdelávania   v akademickom roku ..../ Lekárska fakulta a v Programoch vzdelávacích aktivít.
 
Podmienky k odbornému pohovoru:
- uplynutie šesťmesačnej odbornej zdravotníckej praxe odo dňa zaradenia Organizačno 
  metodickým odborom SZU
- absolvovanie teoretickej časti (môže sa absolvovať súbežne s praxou) 
- zaslanie Prihlášky na odborný pohovor na študijné oddelenie SZU. Prílohou je kópia
  zaradenia do prípravy na výkon práce v zdravotníctve, kópia VŠ diplomu, kópia rodného listu, index  odbornosti. Na str. 5 indexu odbornosti Záznamy o priebehu prípravy na výkon práce v zdravotníctve je potrebný zápis s podpisom a pečiatkou zdravotníckeho zariadenia o absolvovaní šesťmesačnej praxe.
  
 
Teoretická časť v ak. roku 2019/2020:
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2158   25.-29.11.2019
 
 
 
 
Zdravotnícky pracovník zaradený do špecializačného štúdia, ktorý má v špecializačnom štúdijnom pláne Nácvik techník komunikácie má povinnosť tento kurz absolvovať 1x počas špecializačného štúdia.
 
Kurz Nácvik techník komunikácie
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2134   28.-30.10.2019
1 2135   13.-15.1.2020
1 2136   18.-20.5.2020 zmena predbežný termín 7.-9.9.2020
 

Program Kurzu 28.-30.10.2019

Program Kurzu 13.-15.1.2020

 

 
 
 
 
Tlačivá
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020