NRC pre vírusové hepatitídy
Dátum zriadenia NRC a číslo zriaďovacieho dekrétu: 15. 10. 1994, 3359/94-A/2, akreditácia SNAS ref. č. 061/M-006.
Limbová 14
Bratislava
833 03

Zodpovedný vedúci: RNDr. Juraj Gašparovič, PhD.

                                             telefón/fax: +421 2 59370 882 (883)
                                             e-mail: juraj.gasparovic@szu.sk

 

Zástupkyňa vedúceho centra: Mgr. Oľga Janíčková

                                           telefón/fax: +421 2 59370 885 (883)
                                             e-mail: olga.janickova@szu.sk

 

Technické pracovníčky: Ľubica Sedlíková
                                               Alica Stračinová

 


Činnosť a zameranie NRC:

 • Základná diagnostika vírusových hepatitíd pre potreby ambulancií NZZ.
 • Konfirmácia HBV a HCV reaktívnych vzoriek terénnych laboratórií s celoslovenskou pôsobnosťou
 • Konfirmácia a molekulovo- biologická diagnostika pre Národnú transfúznu službu a hematologicko-transfuziologické oddelenia
 • Nadstavbová diagnostika pre potreby infektologických, gastoenterologických, hepatologických ambulancií a oddelení klinickej mikrobiológie z celého územia SR
 • Zabezpečuje výučbu stredných aj vysokoškolských pracovníkov z terénnych aj výskumných laboratórií.
 • vedecko-výskumná činnosť /účasť na národných a medzinárodnych projektoch/
 • pedagogická činnosť /účasť na dennom štúdiu a predatestačnom doškolovaní SŠ a VŠ, vedenie diplomových prác a pod.
 • Konzultácie s infektologickými, hepatologickými a gastroenterologickými ambulanciami ako aj s laboratóriami OKM, HTO a NTS

 

Poskytované vyšetrenia:

 

Vírusová hepatitída A

 •  a-HAV IgM (dôkaz protilátok proti vírusu hepatitídy A)
 •  a-HAV Ab (dôkaz celkových protilátok proti vírusu hepatitídy A)

 

Vírusová hepatitída B

 • HBsAg (detekcia povrchového antigénu vírusu hepatitídy B)
 • HBsAg konfirmácia (konfirmovanie výsledku skríningového vyšetrenia)
 • Anti HBs (detekcia protilátok proti HBsAg)
 • HBeAg (detekcia obalového antigénu vírusu hepatitídy B)
 •  Anti HBe (detekcia protilátok proti HBeAg)
 •  Anti HBc total (detekcia protilátok proti jadrovému antigénu)
 •  HBV DNA (detekcia a stanovenie nukleovej kyseliny vírusu hepatitídy B)

 

Vírusová hepatitída C

 • Anti HCV (detekcia protilátok proti vírusovej hepatitíde C)
 • Anti HCV konfirmácia (konfirmovanie výsledku skríningového vyšetrenia)
 • HCV RNA (dôkaz a stanovenie nukleovej  kyseliny vírusu hepatitídy C)
 • HCV RNA genotyp (určenie genotypu vírusu hepatitídy C)
 • IL 28B (určenie polymorfizmu na zistenie virologickej odpovede pri liečbe s PEG INF)
 • Q80K (určenie polymorfizmu u pacientov s genotypom HCV 1a)

Vírusová hepatitída D

 •  Anti HDV (dôkaz protilátok proti vírusu hepatitídy D)

Vírusová hepatitída E

 • Anti HEV /IgG, IgM/ (dôkaz protilátok proti vírusu hepatitídy E)

 

 

Zameranie centra:
Pre územie Slovenskej republiky:

 • Vykonáva základnú a nadstavbovú diagnostiku hepatitídy B a C pomocou PCR a ďalších hybridizačných metód.
 • Overuje a rieši sporné prípady z iných pracovísk v SR pri diagnostikovaní hepatitídy B a C.
 • Konzultuje a pripravuje pracovníkov na riešenie problémov spojených s hepatitídami.
 • Spolupracuje s hepatologickými centrami na území celej SR.
 • Spolupracuje s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a hematologicko – transfuziologickými oddeleniami.
 • Zaškoľovanie pracovníkov v oblasti vyššej diagnostiky HBV a HCV infekcie.
 • Pedagogická činnosť, vedecko-výskumná činnosť.


Charakteristika centra:

 

Externá kontrola práce NRC:

 • Program medzinárodnej kontroly kvality:
 • Quality control for molecular diagnostics (QCMD), Glasgow, Scotland, od IX/2008
 • Služby: Platená diagnostika na žiadosť klienta

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020