NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov
NRC bolo zriadené rozhodnutím ministra zdravotníctva: 08.09.1994; číslo zriaďovacieho dekrétu 3359/94-A/S. Osvedčenie o akreditácii SNAS ref. č. 061/M-006.
Limbová 14
Bratislava
833 03

Zodpovedná vedúca: doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

                                               tel.: +421 2 59 370 777

                                               fax: +421 2 59 370 365


Zástupkyňa vedúcej:
Mgr. Mária Borsányiová, PhD.

 

Personálne obsadenie:
Mgr. Darina Štípalová
Mgr. Soňa Šarmírová
Iveta Jandová


Činnosť NRC:

  • Vykonáva nadstavbovú a konečnu laboratórnu diagnostiku enterovírusov a zabezpečuje overovanie laboratórnych výsledkov.
  • Vyvíja nové moderné postupy a stanovuje referenčne metódy v súlade so svetovými štandardami a WHO laboratóriami a zabezpečuje ich postupnú aplikáciu do praxe.
  • Vykonáva expertíznu, metodickú, prednáškovú a publikačnú činnosť a zabezpečuje výučbu stredných aj vysokoškolských pracovníkov.
  • Pripravuje podklady pre epidemiologický dohľad.
  • Uchováva identifikované vírusy alebo vzorky, ktoré obsahujú pôvodcu ochorenia a ktoré boli získané z potvrdených prípadov ochorení a štandardné kmene vírusov pre účely kontroly diagnostiky a epidemiologické analýzy.
  • Spolupracuje s príslušnými orgánmi (Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Regionálne úrady verejného zdravotníctva), organizáciami EU, so Svetovou zdravotníckou organizáciou a laboratóriami WHO podieľajúcimi sa na práci s enterovírusmi a na eradikácii poliovírusov.
  • Zabezpečuje výučbu stredných a vysokoškolských pracovníkov z terénnych laboratórií.
  • Zabezpečuje zaškoľovanie v nových laboratórnych metodikách
  • Zabezpečuje štandardizáciu a aplikáciu nových diagnostických postupov
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020