Oddelenie virológie
Limbová 14
Bratislava
833 03

tel.: +421 2 59 370 837

fax: +421 2 59 370 683

Vedúci oddelenia: Mgr. Juraj Gašparovič, PhD.

Zástupca vedúceho oddelenia: doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.

Vedeckí pracovníci:

doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
Mgr. Mária Borsányiová, PhD.
RNDr. Monika Hábeková, PhD.
MUDr. Anna Petrovičová, CSc.
RNDr. Mária Takáčová, PhD. – t. č. MD (zastupuje: Mgr. Tatiana Drobková)

Iní VŠ pracovníci:
Mgr. Jana Burcáková
Mgr. Jana Precechtelová – t. č. MD (zatupuje: Mgr. Soňa Šarmírová)
Mgr. Darina Štípalová

Interné doktorandské štúdium:
Mgr. Zuzana Chabadová

Ostatní zamestnanci:
Iveta Jandová
Mária Moyzesová
Ľubica Sedílková
Alica Stračinová

Štruktúra oddelenia:  

  • Laboratórium pre vírusové hepatitídy
  • Laboratórium pre HIV/AIDS
  • Laboratórium pre enterovírusy
  • NRC pre vírusové hepatitídy
  • NRC pre prevenciu HIV/AIDS
  • NRC pre identifikáciu enterálnych vírusov

Vedecko-výskumná činnosť

zameriava na:

  • patogenézu, experimentálne štúdie a sledovanie výskytu enterovírusových infekcií v populácii vrátane vývoja a zavádzania nových diagnostických postupov
  • experimentálne štúdie virologických aj imunologických aspektov priebehu a ovplyvnenia rozvoja enterovírusovej infekcie na rôznych modeloch
  • výskyt, diagnostiku a monitorovanie liečby infekcií HIV/AIDS vrátane medzinárodne koordinovaných štúdií
  • diagnostiku vírusových hepatitíd vrátane štandardizácie a aplikácie nových diagnostických postupov v úzkej spolupráci s klinicky orientovanými pracoviskami

Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia. Aktivita 1.2: Vplyv prírodných faktorov prostredia na zdravie. ŠF EÚ NFP_26240120033. 2010 - 2013
Koordinátorka aktivity: E. Piecková
Riešitelia: V. Majtán, D. Staneková, Sh. Bopegamage, J. Gašparovič, D. Slivarichová - Žáková, L. Majtánová, J. Majtán, M. Hábeková, G. Belay, M. Majorošová

 

LABORATÓRIUM PRE VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY

 

Zoznam projektov za posledných 5 rokov

Prevalencia a riziko vzniku vybraných krvou prenosných infekčných ochorení v resocializačných zariadeniach v Slovenskej republike.
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. J. Holomáň, CSc.
Doba realizácie: 2008-2010.

Riziko vzniku vybraných krvou prenosných infekčných ochorení u osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody v Slovenskej republike.
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. J. Holomáň, CSc.
Doba realizácie: 2008-2010.

Epidemiologické aspekty výskytu vírusovej hepatitídy B a C na Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. P. Kristian, PhD.
Doba realizácie: 2010-2011.

Význam Chlamydophila pneumoniae a iných mikroorganizmov pri arteroskleróze.
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ján Kazár, DrSc.
Doba realizácie: 2004-2007.

Zoznam relevantných publikácií za posledných 5 rokov

Kováčová, E., Mongiellová, M., Tomka, J., Slyško, R., Kazár, J.: Detection of antibodies to Chlamydophila pneumoniae by immunoblotting in patients with cardiovascular diseases , Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie 58 (1) , pp. 15-18, 2009.
Slyško, R., Kazár, J., Tomka, J., Kováčová, E., Gašparovič, J., Daňová, K., Šafránek, V.: Význam infekcie Chlamydophila pneumoniae a cytomagolovírusom pre rozvoj karotických plátov. Vask. Med. 2: 78-83, 2010.
Slysko, R., Kazar, J., Tomka, J., Kovacova, E., Gasparovic, J., Danová, K., Safranek, V.: Chlamydophila pneumoniae and Cytomegalovirus infection – possible impact in formation of carotid plaques. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery.
Gašparovič, J.: Etiológia a diagnostika HCV. Hepatológia. 1: 8-11, 2010
Straka, M., Kazar, J., Pijak, RM., Gasparovic, J., Wsolova, L., Mongiellova, V.: The importance of the presence and of Aggregatibacter actinomycetemcommitans in sulcus gingivalis of patients with cardiovascular diseases. Med Ssci Monit, 17: 646-649, 2011
Kazar, J., Kovacova, E., Gasparovic, J., Furkova, K., Hornova, J., Wimmerova, S.: Antobody response to chlamydiae in children with asthma and respiratory illness. Folia microbiologica,1-4, 2011.

 

LABORATÓRIUM PRE HIV/AIDS

Projekty:

Projekty MZSR:
Štúdium vybraných laboratórnych prognostických markerov pri infekcii HIV/AIDS č. projektu: 2005/37-SZU-15, Vedúca projektu: doc. RNDr. Danica Staneková, CSc /2005-2008/

EU projekty:
EuropeHIVResistance /2007-2010/ - UMC-Utrecht, Department Virology, Utrecht
SIALON I - Capacity buinding in HIV/syphilis prevalence estimation non- invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe /2008-2009/. Regione del Veneto – Giunta Regionale, 30123 Venezia
EUROSUPPORT VI - Developing a training and resource tool for improving the sexual and reproductive health of people living with HIV /2010-2012/ Inst of Tropical Medicine, Antverp.
SIALON II - CAPACITY BUILDING IN COMBINING TARGETED PREVENTION WITH MEANINGFUL HIV SURVEILLANCE AMONG MSM /2011-2013/. Regione del Veneto – Giunta Regionale,

 

Zoznam relevantných publikácií za posledných 5 rokov:

Hábeková, M., Staneková, D., Mokráš, M. : HIV-1 subtype distribution in Slovakia. 3rd European Congress of Virology, Nürnberg, September 1-5, 2007
Nogová, P., Hábeková, M., Staneková, D. : Prevalence of HIV CCR5 - Delta 32 in the Slovak population. 1st International Symposium on Genetic and Immune Correlates of HIV Infection and Vaccine-Induced Immunity. – Budapest, 10-13 June, p. 103, 2007
Takáčová, M., Nogová, P., Hábeková, M., Staneková, D. : Prevalence of a 32 BP deletion in the gene for human immunodeficiency virus 1 co-receptor CCR5 in slovak population. Acta Virologica, 52 (4), pp. 261-264, 2008.
Vercauteren, J., Wensing, AM., van de Vijver, DA., Albert, J., Balotta, C., Hamouda, O., Kücherer, C., Struck, D., Schmit, JC., Asjö, B., Bruckova, M., Camacho, RJ., Clotet, B., Coughlan, S., Grossman, Z., Horban, A., Korn, K., Kostrikis, L., Nielsen, C., Paraskevis, D., Poljak, M., Puchhammer-Stöckl, E., Riva, C., Ruiz, L., Salminen, M., Schuurman, R., Sonnerborg, A., Stanekova, D., Stanojevic, M., Vandamme, AM., Boucher, CA.: Transmission of drug-resistant HIV-1 is stabilizing in Europe. J Infect Dis. Nov 15;200(10):1503-8.PMID: 19835478, 2009.
Peskova, Z., Chabada, J., Hinst, P., Jarcuska, P., Mokras, M., Gabriskova, S., Vachalikova, M., Stanekova, D., Greksova, K.: HIV prevalence and clinical care for HIV-positive pregnant women in Slovakia.Bratisl Lek Listy. 110(12):777-81, 2009.
Mirandola1, M., Folch Toda2, C., Krampac3, I., Nita4, I., Stanekova5, D., Stehlikova6, D., Toskin7, I., Gios1, L., Foschia1, JP., Breveglieri1, M., Furegato1, M., Castellani1, E., Bonavina8, M G: the SIALON network9. HIV bio-behavioural survey among men who have sex with men in Barcelona, Bratislava, Bucharest, Ljubljana, Prague and Verona, 2008-2009. Eurosurveillance, Volume 14, Issue 48, 03 December 2009
Habekova, M., Takacova, M., Lysy, J., Mokras, M., Camacho, R., Truska, P., Stanekova, D.: Genetic Subtypes of HIV Type 1 Circulating in Slovakia. AIDS Res Hum Retroviruses. Sep 19, 2010.
Nöstlinger, C., Nideröst, S., Platteau, T., Müller, MC., Staneková, D., Gredig, D., Roulin, C., Rickenbach, M., Colebunders, R.: The Swiss HIV Cohort Study and The Eurosupport Study Group. Sexual Protection Behavior in HIV-Positive Gay Men: Testing a Modified Information-Motivation-Behavioral Skills Model. Arch Sex Behav. Sep 28, 2010.
Staneková, D.: Diagnostika infekcie HIV/AIDS. In: Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii, skriptá LFUK, 2011.

 

LABORATÓRIUM PRE ENTEROVÍRUSY

 

Semináre a konferencie usporiadané Laboratóriom pre enterovírusy v rámci projektov za posledných 5 rokov:

Seminár Podprojektu (Seed Project) EHP-VTS-0507-070101
Dátum: 19.03.2008
Koordinátorka projektu: doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

Úvodné stretnutie k projektu SK0082 (Kick off meeting project SK0082).
Dátum: 22. 10. 2009
Koordinátorka projektu: doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

MINISYMPÓZIUM k projektu SK 0082
Dátum: 18.05.2010
Koordinátorka projektu: doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
Záverečný seminár projektu SK0082 (Closing meeting project SK0082).
Dátum: 14. 02. 2011,
Koordinátorka projektu: doc. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

Zoznam projektov za posledných 5 rokov.

Vplyv cirkulácie coxsackievírusov v životnom prostredí na incidenciu juvenilného diabetesu (T1D) a experimentálny model patogenézy infekcie diabetogénnym kmeňom, MZSR 2005/23-SZU-01
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2005-2007
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. S. Bopegamage, CSc.

Patogenéza experimentálnej orálnej infekcie geneticky odlišných myší diabetogénnym kmeňom coxsackie B vírusu. MZSR 2006/13-SZU-08
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2006-2008
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. S. Bopegamage, CSc.

Cirkulácia enterovírusov v slovenskej populácii po zmene očkovania proti detskej obrne MZSR code 2006/12-SZU-07
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: 2006-2008
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. A. Petrovičová, CSc.

Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení. EHP-VTS-0507-070101 FM EHP a NFM, ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2008
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. S. Bopegamage, CSc.

Vzťah genetickej variability k virulencii RNA vírusov GVRNA, MZSR 2007/03-RUVZBB-01
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2008-2011
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.

Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení. Projekt SK0082, FM FM EHP a NFM, ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2009-2011
Hlavný riešiteľ: doc. RNDr. S. Bopegamage, CSc.

Monitoring výskytu enterovírusov vo vodách určených na kúpanie. ÚVZ, č. 7.15. MZ SR
2012.

 

Zoznam relevantných publikácií za posledných 5 rokov:

Bopegamage, S. Coxsackieviruses and animal models: basics and experiences of our laboratory. Asklepios, ISBN – 078 – 80 – 7167 – 140 – 4, 2008.
Jednotlivé kapitoly:
• Bopegamage,S. Modeling basics in biomedical experimental research animal models in human diseases p. 33-39
• Bopegamage,S., Petrovičová,A. Coxsackieviruses, their tropism and related diseases. Asklepios, ISBN – 078 – 80 – 7167 – 140 – 4, p. 40-58, 2008
• Bopegamage,S. Murine models. Asklepios, ISBN – 078 – 80 – 7167 – 140 – 4, p.61-82, 2008.
• Bopegamage,S., Petrovičová,A., Our experiences: Studies on the pathogenesis of coxsackieviruses in experimental models, p. 83-88
• Motusová J., Sojka, M., Štípalová.,D. Standardization of plaque purification for coxsackieviruses. Asklepios, ISBN – 078 – 80 – 7167 – 140 – 4, p. 91-95, 2008.
• Borsányiová,M.Immunofluorescence test for the detection of enteroviruses in experimental material. Asklepios, ISBN – 078 – 80 – 7167 – 140 – 4, p. 96-99, 2008.
• Baďurová, M., Motusová J. Standardization of the detection of viral capsid protein VP1 by immunohistochemistry. Asklepios, ISBN – 078 – 80 – 7167 – 140 – 4, p. 100-103, 2008.
• Baďurová, M. Immunohistochemical double staining method: standardization and application for detection of VP1 and insulin. Asklepios, ISBN – 078 – 80 – 7167 – 140 – 4, p. 104-107, 2008.
• Baďurová, M., Sojka, M. Nuclear fluorescence staining for the detection of apoptosis. Asklepios, ISBN – 078 – 80 – 7167 – 140 – 4, p. 108-111, 2008.

Al-Hello, H., Paananen, A., Eskelinen, M., Ylipaasto, P., Hovi, T., Salmela, K., Lukashev, A.N., Bopegamage, S., Roivainen, M.:An enterovirus strain isolated from diabetic child belongs to a genetic subcluster of echovirus 11, but is also neutralised with monotypic antisera to coxsackievirus A9. Journal of General Virology, 89,1949 1959, 2008.
Sojka, M., Bopegamage, S., Petrovičová, A.: Použitie metódy PCR v diagnostike enterovírusových ionfekcií. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 58, 132 – 136, 2009.
Gulberg, M., Tolf, C., Jonsson, N., Polacek, C., Precechtelova, J., Badurova, M., Sojka, M., Mohlin, C., Israelsson, S., Johansson, K., Bopegamage, S., Hafenstein, S., Lindberg, M.: A single coxsackievirus B2 capsid residue controls cytolysis and apoptosis in rhabdosarcoma cells. Journal of Virology, 84, 5868 – 5879, 2010.
Sojka, M., Petrovičová, A. Porovnanie troch metód rýchlej PCR diagnostiky enterovírusových infekcií, Správy klinickej mikrobiológie, s. 24-29, 4/2010.
Sojka, M., Wsólová, L., Petrovičová, A.: Coxsackieviral infections involved in aseptic meningitis: a study in Slovakia from 2005 to 2009. Euro Surveill. 28, pii: 19927, 2011.
Marosova, L., Sojka M., Precechtelova, J., Stipalova, D., Badurova, M., Borsanyiova, M., Bopegamage S. Coxsackievirus infections in pregnant women with a parallel experimental model infection showing possible effects on course of pregnancy. Short communication. ISSN 0233-7657, Biopolymers and Cell., 27,158-161, 2011.
Stipalova, D., Sojka M., Borsanyiova, M., Badurova, M., Marosova, L., Sobotova,
Z., Bopegamage, S. Persistence of viral RNA in the brain of experimentally infected mice with coxsackievirus B5. Short communication. ISSN 0233-7657. Biopolymers and Cell., 27. 162-164, 2011.
Bopegamage, S., Precechtelova, J., Marosova, L., Stipalova, D., Sojka, M., Borsanyiová, M., Gomolcak, P., Beraková, K, Galama, J.: Outcome of challenge with Coxsackievirus B4 in young mice after maternal infection with the same virus during gestation. FEMS Immunology and Medical Microbiology 64, 184-190, 2012.

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020