Národné referenčné centrum pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie
číslo zriaďovacej listiny z-773/1979-B/3-377-10, akreditácia SNAS ref. č. 061/M-006
Limbová 14
Bratislava
833 03

Vedúci NRC: MVDr.Girma Belay, CSc.
                           Email: girma.belay@szu.sk
                            tel.: +421 2 59370 845 (846, 849)
                            fax: +421 2 59370 217
                            mobil: +421 917 496 446

Vedecké pracovníčky:

MUDr. Eva Mitrová, DrSc. (externá pracovníčka)
RNDr. Dana Žáková (Slivarichová), PhD. – t. č. MD

 

 

Iní VŠ:

RNDr. Katarína Albertová
MUDr. Alžbeta Janáková
Ing. Silvia Koščová
Mgr. Katarína Melicherová
Mgr. Ivana Skripčáková

Mgr.. Martin Štelzer


Ostatní zamestnanci:
Dana Vajcíková

 


Charakteristika centra

NRC PCh a PVN patrí medzi najdlhšie pôsobiace referenčné pracoviská zriadené MZ SR. Od svojho vzniku v r. 1979 iniciovalo opatrenia (povinné hlásenie a surveillance Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (CJch) a pomalých vírusových neuroinfeckií v r. 1983, genetické vyšetrovanie darcov rohoviek v r. 2001), ktorými Slovensko získalo medzinárodné priority v prevencii smrteľných prionových chorôb (PCh) človeka. Na medzinárodnej úrovni NRC oficiálne zastupuje Slovensko v sieti Európskeho programu surveillance humánnych PCh, najmä CJch.

 

Činnosť a zameranie NRC:

  • Nadstavbová diagnostika PCh s celoštátnou platnosťou, tj. NRC vykonáva včasné laboratórne vyšetrenia, ktoré umožnia vylúčiť podozrenie na PCh, alebo stanoviť pravdepodobnú diagnózu.
  • postmortálnymi vyšetreniami mozgu stanovuje definitívnu diagnózu. Pitva je nevyhnutná k stanoveniu definitívnej diagnózy.
  • Surveillance humánnych prionových chorôb, získavanie deskriptívne epidemiologických údajov a analýza rizikových faktorov. Vypracovanie, zavádzanie a štandardizovanie nových diagnostických metód.
  • Vypracovanie návrhov preventívnych opatrení.
  • Metodická pomoc pri diagnostike, vyšetrovaní a ošetrovaní pacientov so suspektnou CJch, expertízna činnosť.
  • Iniciatívne vyhľadávanie a konzultácie príbuzných pacientov s genetickou formou CJch.
  • V rámci výskumných projektov sa dokázalo, že približne 36% asymptomatických, "zdravých" príbuzných pacientov s genetickou formou CJch má rovnakú mutáciu prionového génu ako postihnutý člen rodiny. Genetickým vyšetrovaním sa nosiči takejto mutácie dajú identifikovať. Vzhľadom na rýchly vývoj molekulárnej genetiky možno predpokladať, že je otázkou času, kedy bude možné negatívny vplyv mutácie zablokovať. Skupina "identifikovaných" nosičov mutácie prionového génu teda reprezentuje jedinú skupinu, kde bude možná včasná prevencia ochorenia, ktoré je smrteľné a v rozvinutom štádiu sa nedá liečiť. Preto je dôležité, aby sa pokrvní príbuzní pacientov postihnutých genetickou formou PCh dali vyšetriť.
  • Publikačná a prednášková činnosť zameraná na zlepšenie poznatkového stavu o PCh a priblíženia konkrétneho (slovenského) rizika nákazy PCh.
  • Pravidelné (štvrťročné) hlásenie výskytu PCh do Európskej siete surveillance CJch
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020