NRC - Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

tel.: +421 2 59370 777, +421 2 59370 725

fax: +421 2 59370 327

e-mail: shubhada.bopegamage@szu.sk, miroslava.horniackova@szu.sk

Vedúci zbierky/Head:

prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.

Pracovníci/Staff:

MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH

Darina Majerčíková

Činnosť a zameranie NRC:

  • Uchovávať a zhromažďovať novoizolované zvláštne a medicínsky významné kmene mikroorganizmov izolovaných v SR.
  • Identifikovať a charakterizovať ich biologické vlastnosti využitím nových moderných najmä molekulárno-biologických metód (plazmidová analýza, PCR, PFGE).
  • Poskytovať kultúry mikroorganizmov na požiadanie vedeckých, vzdelávacích a iných odborných inštitúcií.
  • Vydávať katalóg uchovávaných kultúr.
  • Vykonávať konzultačnú, metodickú a pedagogickú činnosť, vrátane publikačnej.
  • Spolupracovať s inými pracoviskami.

Služby:

Uloženie kultúr vo verejnej časti zbierky

Poskytovanie kultúr

 

KATALÓG UCHOVÁVANÝCH KULTÚR

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020