ŠŠ dopravnej psychológie
Limbová 12
Bratislava 37
833 03
Vedúci pedagogického útvaru:   PhDr. Karol Kleinmann, PhD.
 
Kontakt:                                  Katedra dopravnej psychológie
                                              Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                              II. posch. č. d. B-211
 
                                              tel.: 02/59 370 860
                                              e-mail: karol.kleinmann@szu.sk

 

 

Certifikačná príprava v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z51926-2016-OZdV zo dňa 14.12.2016)

 

 

 

 

 

 

Vstupné podmienky:

VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia,  ukončená špecializácia v odbore klinická psychológia, resp. poradenská psychológia, resp. pracovná a organizačná psychológia, zaradenie do certifikačnej prípravy.
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy žiadateľ zasiela na Organizačno -
   metodický odbor SZU. Prílohou žiadosti je kópia diplomu zo špecializácie,
   index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov.
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie.
 
 
V zmysle zákona 578/2004 Z. z. vzdelávanie je možné v tom istom čase len v jednom certifikačnom odbore.
 
Žiadatelia o certifikovanú prípravu dopravná psychológia musia doložiť čestné prehlásenie, že nie sú zaradení v inej certifikovanej príprave a študujú jeden certifikovaný odbor.
 
 
 
Kucek, P., Kuceková, L.: Stanovisko k aplikácii Bielej, Zelenej a Modrej metodiky
pri posudzovaní psychickej spôsobilosti vodičov
V zborníku Kapitoly z dopravnej psychológie (K. Kleinmann a kol., SZU, 2010) sme sa venovali problematike posudzovania psychickej spôsobilosti vodičov, stručne sme
zhodnotili jednotlivé testy a dotazníky týchto metodík a poukázali na to, že len niektoré
z nich sú vhodné v dopravno-psychologickej diagnostike (str. 82 - 98). Avšak aj tieto
už v súčasnosti nemôžeme odporúčať, pretože majú zastaranú dokumentáciu a hlavne
staré (československé) normy. Nemáme vedomosť o tom, že by niekto vykonal ich
štandardizáciu a ani si nemyslíme, že by mala zmysel. Ak by sa tolerovalo používanie
týchto metód v dopravne psychologickej praxi a nebazírovalo sa na osvojení si
progresívnej psychodiagnostickej výbavy, vážne by to prehĺbilo krízu erudície dopravných
psychológov a spochybnilo zmysel psychologických vyšetrení vodičov.
 
Termíny vzdelávacích aktivít v ak. roku 2019/2020
č. VA a termín
1 2131    27.-28.11.2019
1 2132    18.-19.3.2020
1 2133    17.-18.6.2020
 
 
Dôležitý oznam
 
V dňoch 3.-4.10.2019 sa bude konať v Bratislave 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii. Bližšie info: www-01.transportpsychology.sk.
 
Termín certifikačnej skúšky
28.11.2019
 

 

Na stiahnutie
 
  
Tlačivá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.10.2019