Ústav mikrobiológie LF SZU
4. poschodie
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

tel.: +421 2 59 370 327 (-224, -327, -777)

fax: +421 2 59 370 327

e-mail: ustav.mikrobiologie@szu.sk

Prednosta: prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.  +421 2 59 370 777

 

Zástupca:

 

Tajomník: Mgr. Renáta Baksová  +421 2 59 370 224


Pedagogická činnosť:

 

Ústav mikrobiológie SZU zabezpečuje výučbu mikrobiológie v nasledovných študijných programoch:

 

Pregraduálna výučba:

1. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bakalárske a magisterské denné a externé štúdium v akreditovaných študijných odboroch v rámci predmetu Mikrobiológia (1 semester v 1. ročníku štúdia).

 

2. Fakulta verejného zdravotníctva

Bakalárske a magisterské denné a externé štúdium v akreditovaných študijných odboroch predmet Mikrobiológia (2 semestre v 2. ročníku štúdia).
 

3. Lekárska fakulta

Štúdium v odboroch:

"Všeobecné lekárstvo" (doktorské štúdium), predmet Mikrobiológia (2 semestre - v 2. a v 3. ročníku štúdia)

"General Medicine" (doktorské štúdium v anglickom jazyku), predmet Mikrobiológia (2 semestre - v 2. a v 3. ročníku štúdia) 

"Zubné lekárstvo" (doktorské štúdium), predmet Mikrobiológia (2 semestre v 2. ročníku štúdia)

 

Postgraduálna výučba:

1. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  • Kontinuálne vzdelávanie v zdravotníctve (podľa požiadaviek fakulty).
  • Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore "Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii".
  • Vybrané problémy z mikrobiológie podľa požiadaviek jednotlivých katedier .

2. Fakulta verejného zdravotníctva  

  • Prednášky, semináre, konzultácie z problematiky mikrobiológie.
  • Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, špecializačné štúdium a kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch - podľa požiadaviek fakulty.
  • Prednášky, semináre, konzultácie z problematiky mikrobiológie.

3. Lekárska fakulta

  • Špecializačné štúdium a kontinuálne vzdelávanie iných zdravotníckych pracovníkov  v špecializačnom odbore "Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii".
  • Špecializačné štúdium a kontinuálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom odbore "Klinická mikrobiológia"
  • Vedenie, konzultácie a posudzovanie písomných prác ku špecializačnej skúške.
  • Prednášky, semináre, konzultácie z problematiky mikrobiológie pre špecializačné štúdium a kontinuálne vzdelávanie v ostatných odboroch.

 

Pracovníci Ústavu mikrobiológie  SZU  sú  školiteľmi frekventantov  doktorandského  štúdia, členmi komisií pre obhajoby a oponentmi dizertačných prác.


 

Na stiahnutie:

 

Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Klinická mikrobiológia

Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Laboratórne a diagnostické metódy  v klinickej mikrobiológii

Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor Laboratórne a diagnostické metódy  v klinickej mikrobiológii - laboranti - t. č. nie je akreditovaný

Vestník MZ SR 2006 Osobitné vydanie 21. augusta 2006

Špecializačná práca - smernica

 

Prednášky a laboratórne cvičenia v akademickom roku 2018/2019:

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

Zimný semester

 

Prednášky: 1. ročník Bc - denní

                  1. ročník Bc - externí

 

Fakulta verejného zdravotníctva
 

Zimný semester

  

Prednášky: 2. ročník Bc - denní

                 2. ročník Bc - externí

 

Laboratórne cvičenia: 2. ročník Bc - denní

 

Letný semester

 

Prednášky: 2. ročník Bc - denní

                   2. ročník Bc - externí

                   

Laboratórne cvičenia: 2. ročník Bc - denní


Podmienky získania kreditov

Okruhy otázok na skúšku


 

Lekárska fakulta / Faculty of Medicine

 

Zimný semester  / Winter semester

 

Prednášky / Lectures: 3. ročník - Všeobecné lekárstvo

                                   3rd Year - General Medicine

                                   2. ročník - Zubné lekárstvo

 

Laboratórne cvičenia / Laboratory exercises: 3. ročník - Všeobecné lekárstvo

                                                                     3rd Year - General Medicine

                                                                     2. ročník - Zubné lekárstvo

 

Podmienky získania kreditov - VL

Study duties required to pass the subject - GM

Okruhy otázok na skúšku - VL

Topics for the exam - GM

  

Letný semester  / Summer semester

 

Prednášky / Lectures: 2. ročník - Všeobecné lekárstvo

                                   2nd Year - General Medicine

                                   2. ročník - Zubné lekárstvo

 

Laboratórne cvičenia / Laboratory exercises:  2. ročník - Všeobecné lekárstvo
                                                                      2nd Year - General Medicine

                                                                      2. ročník - Zubné lekárstvo


Podmienky získania kreditov - ZL

Okruhy otázok na skúšku - ZL

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020