Ústav histológie a embryológie LF SZU
Limbová 12
Bratislava 37
833 03

Distance teaching at our Institute until the end of Summer semester 2019/2020!!!

In accordance with Rector's command No 4/2020 dated 7th of April and previous commands and with Guideline of Faculty of Medicine of SMU, to limit the spread of COVID-19 we are entering the contactless learning mode of all subjects that our institute is in charge of until the end of Summer semester.  We transferred on-line distance teaching to the MS Teams platform. Please, sign in to the MS Team team "Histology I" or "Embryology" using your Office 365 account.

 

Prechod na dištančnú formu výučbového procesu do konca letného semestra ak. roka 2019/2020!!!

Na limitovanie šírenia nákazy COVID-19, v súhlase s Príkazom č. 4/2020 rektora SZU zo dňa 7. 4. a predošlými Príkazmi a Usmernením LF SZU oznamujeme všetkým študentom, že výuka a hodnotenie všetkých predmetov, ktoré ma v gescii náš ústav bude prebiehať dištančne, elektronicky. Výuka je zabezpečená pomocou MS Teams, preto žiadame všetkých študentov aby sa prihlásili do svojich tímov "Histológia I", "Embryológia", "Histológia a embryológia pre ZL" pomocou pridelených kódov cez vlastný účet na univerzitnom MS Office 365.

 

 

To prevent or limit the spread of COVID-19
To prevent or limit the spread of COVID-19

Charakteristika

 

Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty SZU ponúka pregraduálnym študentom medicíny a zubného lekárstva LF SZU komplexnú výuku predmetov Histológia, Embryológia a Histológia a embryológia (pre zubné lekárstvo) a to v slovenskom ako i anglickom študijnom programe, vo forme prednášok a praktických cvičení.

 

Kontakty

 

michal.miko@szu.sk

renata.mikusova@szu.sk

martin.klein@szu.sk

 

miestnosť B1-502, 5. poschodie, 

Limbova 12

Bratislava

Personálne obsadenie

 

 

Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD.

 prednosta

 

 

Odborní asistenti:

 

MUDr. Renáta Mikušová, PhD.

MUDr. Martin Klein

 

Aktivity ústavu

Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty SZU zabezpečuje výučbu predmetov:

 • Histológia 1. a 2. a Embryológia pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo (prednášky a praktické cvičenia)
 • Histológia a embryológia 1. a 2. pre študentov študijného programu zubné lekárstvo (prednášky a praktické cvičenia)
 • Histology 1. and 2. a Embryology pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku (General Medicine)

Ústav má učebňu umiestnenú na 5. poschodí (miestnosť B504) vybavenú kvalitnými svetelnými mikroskopmi LEICA DM500 a jedným bádateľským svetelným mikroskopom LEICA DM2500 s digitálnou kamerou LEICA DFC290HD. Pracovníci Ústavu histológie a embryológie LF SZU sú zároveň školiteľmi viacerých diplomových prác v slovenskom aj anglickom študijnom programe.

 

V roku 2015 sa k Ústavu histológie a embryológie pričlenilo Oddelenie pre priónové choroby spolu s Národným referenčným centrom pre prionové choroby a pomalé vírusové neuroinfekcie, s kompletne vybavenými laboratóriami pre neurohistológiu a molekulovo-genetické vyšetrenia pacientov s podozrením na priónové choroby, resp. pre rodinných príslušníkov týchto pacientov.

 

Stručný prehľad histórie ústavu

 

Ústav histológie a embryológie SZU bol založený v roku 2006 a do roku 2007 bola poverenou vedením ústavu medzinárodne uznávaná neurohistologička MUDr. Eva Mitrová, DrSc., ktorá okrem iného zastávala i rad politických a diplomatických funkcií (poslankyňa Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia, splnomocnená veľvyslankyňa Slovenska pri Rade Európy, veľvyslankyňa SR v Maďarsku). Medzi rokmi 2007 a 2008 bola poverenou vedením ústavu doc. MUDr. Emília Rovenská, CSc. Od roku 2008 až do roku 2019 viedol ústav prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., autor mnohých odborných článkov, učebníc i príspevkov na tuzemských i zahraničných konferenciách, jeden z vedúcich odborníkov v oblasti histológie a embryológie na Slovensku, ktorý sa dlhoročným pôsobením najviac zaslúžil o stabilizáciu ústavu po personálnej i materiálnej stránke ako aj o jeho rozvinutie do súčasnej podoby. V minulosti na ústave pedagogicky pôsobili aj doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc., autorka viacerých celoštátnych učebníc z oblasti histológie a embryológie a prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc., súčasný vedúci Ústavu histológie a embryológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Najvýznamnejšie vedecké publikácie pracovníkov za roky 2016 - 2019

 • Varga I, Miko M, Kachlík D, Žišková M, Danihel Ľ Jr, Babál P. How many cell types form the epithelial lining of the human uterine tubes? Revision of the histological nomenclature of the human tubal epithelium. Ann Anat. 2019 Apr 19;224:73-80. doi: 10.1016/j.aanat.2019.03.012.
 • Varga I, Fedorová L, Klein M, Babala J, Jáger R, Bódi I, Plank L. The histological properties and possible origin of cervical thymus with cysts - A case report and hypotheses about its development. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2019 May;120:189-195. doi: 10.1016/j.ijporl.2019.02.040.
 • Varga I, Polák Š, Kyselovič J, Kachlík D, Danišovič Ľ, Klein M. Recently Discovered Interstitial Cell Population of Telocytes: Distinguishing Facts from Fiction Regarding Their Role in the Pathogenesis of Diverse Diseases Called "Telocytopathies". Medicina (Kaunas). 2019 Feb 18;55(2). pii: E56. doi: 10.3390/medicina55020056.
 • Varga, I., Kyselovič, J., Danišovič, Ľ., (...), Polák, Š., Klein, M. Recently discovered interstitial cells termed telocytes: distinguishing cell-biological and histological facts from fictions. Biologia. 2019;74(2), pp. 195-203.
 • Klein M, Varga I. Microenvironment of Immune Cells Within the Visceral Adipose Tissue Sensu Lato vs. Epicardial Adipose Tissue: What Do We Know? Inflammation. 2018 Aug;41(4):1142-1156. doi: 10.1007/s10753-018-0798-3.
 • Varga I, Kachlík D, Žišková M, Miko M. Lymphatic lacunae of the mucosal folds of human uterine tubes - A rediscovery of forgotten structures and their possible role in reproduction. Ann Anat. 2018 Sep;219:121-128. doi: 10.1016/j.aanat.2018.06.005.
 • Varga I, Bódi I, Mešťanová V, Kováč M, Klein M. Association between histological alterations in the thymus and sudden infant death syndrome. J Forensic Leg Med. 2018 Apr;55:8-13. doi: 10.1016/j.jflm.2018.02.007.
 • Varga I, Klein M, Urban L, Danihel L Jr, Polak S, Danihel L Sr. Recently discovered interstitial cells "telocytes" as players in the pathogenesis of uterine leiomyomas. Med Hypotheses. 2018 Jan;110:64-67. doi: 10.1016/j.mehy.2017.11.003.
 • Miko, M., Kyselovic, J., Danisovic, L., (...), Polak, S., Varga, I. Two nuclei inside a single cardiac muscle cell. More questions than answers about the binucleation of cardiomyocytes. Biologia, 2017;72(8), pp. 825-830.
 • Gálfiová, P., Polák, Š., Mikušová, R., et al. The three-dimensional fine structure of the human heart: A scanning electron microscopic atlas for research and education. Biologia, 2017; 72(12), pp. 1521-1528
 • Varga I, Kyselovic J, Danihel L, Klein M, Barczi T, Galfiova P, Danisovic L. Cardiac telocytes as principal interstitial cells for myocardial reparation and regeneration after infarction - our hope. Bratisl Lek Listy. 2017;118(12):721-723. doi: 10.4149/BLL_2017_136.
 • Mikušová R, Mešťanová V, Polák Š, Varga I. What do we know about the structure of human thymic Hassall's corpuscles? A histochemical, immunohistochemical, and electron microscopic study. Ann Anat. 2017 May;211:140-148. doi: 10.1016/j.aanat.2017.02.006.
 • Vrabcova M, Mikuska L, Vazan R, Miko M, Varga I, Mravec B. Effect of chronic intake of liquid nutrition on stomach and duodenum morphology. Acta Histochem. 2016 May;118(4):435-42. doi: 10.1016/j.acthis.2016.04.006.
 • Miko M, Jakubovsky J, Vrabcova M, Varga I. Ultrastructural changes of kidney in diabetic rats. Bratisl Lek Listy. 2016;117(3):161-5.
 • Urban L, Miko M, Kajanova M, Bozikova S, Mrazova H, Varga I. Telocytes (interstitial Cajal-like cells) in human Fallopian tubes. Bratisl Lek Listy. 2016;117(5):263-7.

 

Odporúčaná literatúra

 

Odporúčaná literatúra k štúdiu histológie:

 • MESCHER, Anthony L. Junqueirovy základy histologie. První české vydání. Praha: Galén, 2018. xiii, 558. ISBN 9788074923241.
 • Lüllmann-Rauch Renate. Histologie. Preklad 3. vyd. Praha : Grada Publishing , 2012. - xx, 576.978-80-247-3729-4.
 • Polák Š., Varga I. a kol. Úvod do histológie a histologickej techniky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, 120 s.
 • MIKUŠOVÁ, R. a POLÁK, Š. Úvod do histológie a embryológie pre študentov zubného a všeobecného lekárstva. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. 129 s. ISBN978-80-223-4004-5.

 

Odporúčaná literatúra k štúdiu embryológie:

 • Sadler TW. Langmanova lékařská embryologie. Překlad 10. vydání. Praha: Grada, 2010, 432 s.
 • Kapeller K., Pospíšilová V. Embryológia človeka. Martin: Osveta, 2001, 370 s.
 • Tonar Z., Slípka, J. Základy embryologie. Praha: Karolinum, 2019, 140 s.
 • Vacek Z. Embryologie. Praha: Grada Publishing, 2006, 256 s.


Súbory na stiahnutie

 

Všeobecné lekárstvo


Plán prednášok z predmetu Histológia I, letný semester 2020

Plán praktických cvičení z predmetu Histológia I, letný semester 2020

Plán prednášok z predmetu Embryológia, letný semester 2020

Podmienky pre úspešné absolvovanie praktických cvičení

Zoznam otázok na záverečnú skúšku z histológie

Zoznam otázok na záverečnú skúšku z embryológie

 

Zubné lekárstvo

 

Plán prednášok, letný semester 2020, zubné lekárstvo

Plán praktických cvičení, letný semester 2020, zubné lekárstvo

Zoznam otázok na záverečnú skúšku

 

 

 

Downloadable content

 

List of lectures from the subject "Histology I", summer 2020

Schedule of practical trainings from the subject "Histology I", summer semester 2020

List of lectures from the subject "Embryology", summer 2020

Rules for successful completion of practical trainings

Questions for final exam from Embryology

 

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 25.05.2020