Katedra leteckého lekárstva LF SZU
Murgašova ul.č.1
Košice
040 86

Dislokované pracovisko Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava,

 

Školiace stredisko:

Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice, Murgašova ul. č. 1, 04086 Košice.

Vedúci lekár katedry:

MUDr. Peter Daxner, PhD,

internista, kardiológ,

vedúci lekár Subkatedry leteckého lekárstva,

Ústav leteckej a preventívnej medicíny (ÚLaPM)

v Leteckej vojenskej nemocnici a.s. (LVN)  Košice

 

tel.: 055/6130751

fax: 055/6130765

email: daxner@lvn.sk

letecké lekárstvo - CPČ

 

MZ SR, Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii CPČ, Bratislava, 20.5.2013; č.: Z23770/2013-OZdV,

Platné od  13. 6. 2013 – do 13. 6. 2018

(platí päť rokov)

 

Garant: MUDr. Peter DAXNER, PhD.

 

Lektorský zbor- teória:        MUDr. Peter. Daxner PhD.

                                               MUDr. Miroslav Pačuta

                                               MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH

                                               MUDr. Milan Husťák

                                               MUDr. Otokár Takáč

                        MUDr. Július Doboš

                        MUDr. Monika Králiková

                        PhDr. Juliana Mayerová

                        MUDr. Silvia Žofčáková

                        MUDr. Dalibor Kállay

 

Lektorský zbor- prax:         MUDr. Peter. Daxner PhD.

                                               MUDr. Miroslav Pačuta

                                               MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH

                                               MUDr. Milan Husťák

                                               MUDr. Otokár Takáč

                        MUDr. Július Doboš

 

Zloženie skúšobnej komisie:

Predseda:       MUDr. Peter DAXNER, PhD.

 

Členovia:       MUDr. Otokár Takáč

                        MUDr. Miroslav Pačuta

                        MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH

                        PhDr. Juliana Mayerová

                       

Pracoviská:

Letecká vojenská nemocnica Košice

 

 

Certifikačné a ďalšie vzdelávanie lekárov a psychológov v certifikovanej pracovnej činnosti Letecké lekárstvo.

 

LETECKÉ LEKÁRSTVO
 
A. Charakteristika certifikovanej pracovnej činnosti a rozsah certifikačnej prípravy
 
 
1.      Letecké lekárstvo je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá sa zaoberá pôsobením špecifických profesionálnych faktorov, fyzikálnych faktorov, medicínskych faktorov a psychologických faktorov na organizmus leteckého personálu, výberom vhodných jednotlivcov pre vykonávanie leteckej činnosti, preventívno–liečebným zabezpečením zdravotnej starostlivosti, ako aj posudkovým hodnotením zdravotnej spôsobilosti letovej posádky.
 
2.      Rozsah certifikačnej prípravy je najmenej
 
2.1    60 hodín prednášok vrátane praxe (vyšetrovacej techniky) na získanie certifikátu
osvedčujúceho oprávnenie vykonávať letecko-lekárske vyšetrenia a posudzovať zdravotnú spôsobilosť leteckého personálu 2. triedy. Celková doba prípravy je minimálne 1 rok.
 
2.2    120 hodín prednášok vrátane praxe a praktických ukážok spojených s návštevou letecko-lekárskych centier, kliník, výskumných inštitúcií, riadení letovej prevádzky, simulátorov, letísk a priemyselných pracovísk, vrátane 60 hodín absolvovanej certifikačnej prípravy podľa ods. 2.1, na získanie certifikátu osvedčujúceho oprávnenie vykonávať letecko-lekárske vyšetrenia a posudzovať zdravotnú spôsobilosť leteckého personálu 1. triedy. Praktické ukážky spojené s návštevou letecko-lekárskych centier, kliník, výskumných inštitúcií, riadení letovej prevádzky, simulátorov, letísk a priemyselných pracovísk sa rozvrhnú tak, aby sa uskutočnili v období troch po sebe nasledujúcich rokov. Celková doba prípravy je minimálne 3 roky.
 
2.3      Podmienkou absolvovania certifikačnej prípravy podľa ods. 2.2 je absolvovanie
certifikačnej prípravy podľa ods. 2.1.
 
3.                  Certifikačná príprava nadväzuje na získanie špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov podľa osobitného predpisu1), okrem týchto špecializačných odborov: detská chirurgia; detská psychiatria; verejné zdravotníctvo; klinická biochémia; klinická farmakológia; klinická mikrobiológia; laboratórna medicína; lekárska genetika; nukleárna medicína; patologická anatómia; pediatria; radiačná onkológia; rádiológia; fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia; hematológia a transfúziológia; súdne lekárstvo; laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii.
 
 
B. Obsah a rozsah teoretických poznatkov a praktických poznatkov
 
1. Obsah a rozsah prednášok vrátane praxe potrebných na získanie certifikátu s oprávnením vykonávať letecko-lekárske vyšetrenia a posudzovať zdravotnú spôsobilosť leteckého personálu 2. triedy s uvedením ich minimálneho požadovaného rozsahu trvania v rámci celkovej dĺžky certifikačnej prípravy (v rámci 60 hodín)
 
        úvod do leteckej medicíny (1 hodina): história leteckého lekárstva, špecifiká civilnej leteckej medicíny, vojenské letecké lekárstvo a kozmická medicína,
        atmosféra a vesmír (1 hodina): atmosféra, vesmír, zákony o plynoch a ich fyziologický význam,
        základné vedomosti o lietaní (3 hodiny): fyzikálna podstata letu, pohon lietadla, prístroje na palube lietadla, konvenčné prístroje - “sklenený kokpit“, profesionálne dopravné lietanie, vojenské lietanie, riadenie letovej prevádzky, rekreačné lietanie, letecké simulátory a lietadlá,
 
letecká fyziológia
        atmosféra (2 hodiny): fyziologické limity pre organizmus človeka počas letu, rozdelenie atmosféry, fyzikálne zákony o plynoch - ich fyziologický význam, fyziologické účinky dekompresie,
        respirácia (4 hodiny): výmena plynov v krvi, saturačná krivka kyslíka, hypoxia (príznaky a symptómy hypoxie, priemerný čas funkčného vedomia, hyperventilácia - príznaky a symptómy, barotrauma, dekompresná choroba),
        zrýchlenie (1 hodina): orientácia vektora – g, Účinky a hranice G – záťaže, metódy zvýšenia Gz-tolerancie, pozitívne zrýchlenie a negatívne zrýchlenie, zrýchlenie a vestibulárny systém,
        zraková dezorientácia (1 hodina): náklony lietadla v oblakoch, svetlá na zemi a hviezdy – omyly, zraková autokinéza,
        vestibulárna dezorientácia (2 hodiny): anatómia vnútorného ucha, funkcia semicirkulárnych kanálikov, funkcia otolitových orgánov, okulogyrálne a corioliovské ilúzie, ilúzie náklonu lietadla,
        ilúzie v simulátore (1 hodina): Ilúzia dopredného zrýchlenia v polohe lietadla pre stúpanie, ilúzia brzdenia v polohe lietadla pre klesanie, „morská“ choroba - príčiny a liečba,
        hluk a vibrácie (1 hodina), preventívne opatrenia,
 
klinická letecká medicína
        oftalmológia (4 hodiny vrátane jednej hodiny demonštrácie a praktík): anatómia oka, klinické vyšetrenie oka, funkčné testy (zraková ostrosť, farebné videnie, zorné pole a podobne), význam patologických nálezov z letecko-lekárskeho hľadiska, požiadavky na vízus podľa Jednotných leteckých predpisov,
        ORL (3 hodiny vrátane jednej hodiny demonštrácie a praktík): anatómia ORL orgánov, klinické vyšetrenie ORL orgánov, funkčné testy sluchu, vestibulárne testy, hypoakúzia v letectve, barotrauma - uši a sínusy, letecko-lekárske ORL - patologické procesy, požiadavky na sluch podľa Jednotných leteckých predpisov,
        kardiológia a všeobecné lekárstvo (10 hodín): kompletné fyzikálne vyšetrenie, fyzická schopnosť a kardiologický nález (dýchanie, žalúdočnočrevné choroby, poruchy obličiek, gynekológia, glukózová tolerancia, hematologické poruchy, ortopedické poruchy, pilot s telesným postihnutím), požiadavky podľa Jednotných leteckých predpisov,
        neurológia (2 hodiny): kompletné neurologické vyšetrenie, fyzická schopnosť a neurologické poruchy, požiadavky podľa Jednotných leteckých predpisov,
        psychiatria v leteckom lekárstve (4 hodiny): psychiatrické vyšetrenie, fyzická schopnosť a psychiatrický nález, drogy a alkohol, požiadavky podľa Jednotných leteckých predpisov,
        psychológia (4 hodiny): úvod do leteckej psychológie, správanie, osobnosť, motivácia na lietanie, predpoklady na lietanie, spoločenské skupinové faktory, pracovná záťaž, ergonomika, psychologický stres, únava, psychomotorické funkcie a vek, strach z lietania, odmietanie lietať, vzťahy medzi povereným leteckým lekárom a letovou posádkou, psychologické výberové kritériá, požiadavky podľa Jednotných leteckých predpisov,
        zuby (1 hodina): zubnolekárske vyšetrenie, barodontalgia, požiadavky podľa Jednotných leteckých predpisov,
        letecké nehody, podmienky úniku z lietadla a podmienky prežitia (4 hodiny): poranenia, štatistika leteckých nehôd (všeobecné letectvo, športové letectvo, obchodné letectvo, vojenské letectvo), letecké súdne lekárstvo, vyšetrenie po smrti, identifikácia zomretých, únik z lietadla (požiar lietadla, pád lietadla do vody, zoskok padákom, katapultovanie),
        legislatíva, pravidlá a predpisy (6 hodín): platné právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva, štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala,
        letecká preprava pacientov (3 hodiny vrátane jednej hodiny demonštrácie a praktík): organizácia a logistika, nepohybliví cestujúci, sanitné lietadlo, pacienti s postihnutím respirácie, pacienti s kardiovaskulárnym postihnutím, psychiatrické urgentné stavy,
        lieky a lietanie (2 hodiny).
 
 
2.      Obsah a rozsah prednášok vrátane praxe potrebných na získanie certifikátu s oprávnením vykonávať letecko-lekárske vyšetrenia a posudzovať zdravotnú spôsobilosť leteckého personálu 1. triedy s uvedením ich minimálneho požadovaného rozsahu trvania v rámci celkovej dĺžky certifikačnej prípravy (v rámci ďalších 60 hodín po absolvovaní prednášok a praxe podľa ods. 1.)
 
        pracovné prostredie pilota (2 hodiny): pretlakové kabíny, letúny, vrtuľníky, jednopilotné posádky a viacpilotné posádky,
        letecká fyziológia (4 hodiny vrátane dvoch hodín demonštrácie a praktík): zopakovanie základov leteckej fyziológie (hypoxia, hyperventilácia, preťaženie, dezorientácia),
        oftalmológia (6 hodín vrátane dvoch hodín demonštrácie a praktík): zopakovanie základov (vízus, refrakcia, farebné videnie, zorné pole a podobne), požiadavky na zrak zdravotnej spôsobilosti 1. triedy podľa Jednotných leteckých predpisov, účinky refraktívnej chirurgie a iných chirurgických zákrokov, kazuistiky,
        ORL (5 hodín vrátane dvoch hodín demonštrácie a praktík): zopakovanie základov (barotrauma - uši a sínusy, funkčné testy sluchu a podobne), požiadavky na sluch zdravotnej spôsobilosti 1. triedy podľa Jednotných leteckých predpisov, kazuistiky,
        kardiológia a všeobecná medicína (10 hodín vrátane štyroch hodín demonštrácie a praktík): kompletné fyzikálne vyšetrenie a zopakovanie základov, požiadavky na zdravotnú spôsobilosť 1. triedy podľa Jednotných leteckých predpisov, užívanie liekov a lietanie, diagnostické zákroky v kardiológii, klinické prípady,
        neurológia a psychiatria (6 hodín vrátane dvoch hodín demonštrácie a praktík): zopakovanie základov (neurologické vyšetrenie, psychiatrické vyšetrenie), drogy a alkohol, požiadavky na zdravotnú spôsobilosť 1. triedy podľa Jednotných leteckých predpisov,
        ľudský faktor v letectve (19 hodín vrátane deviatich hodín demonštrácie a praktík): dlhotrvajúce lety (obmedzenia času letu, poruchy spánku, zložená posádka a rozšírená posádka, časové zmeny a časové geografické pásma, poruchy spánku), ľudské spracovávanie informácií a návrhy systémov (systém riadenia, primárny letový displej, datalink, lietanie pri aktívnom riadení; adaptácia na sklenený kokpit; obsah spolupráce vo viacčlennej posádke, optimalizácia činnosti posádky, výcvik zameraný na let po trati a podobne; výcvik na simulátore; ergonomika; skúsenosti získané lietaním), posádka ako sociálna skupina (lietanie s rovnakou typovou kvalifikáciou, lietanie so všeobecnou typovou kvalifikáciou), ľudský faktor pri leteckých nehodách (analýza a z toho vyplývajúce dôsledky pre leteckú spoločnosť, požiadavky podľa Jednotných leteckých predpisov),
        tropická medicína (2 hodiny): endemický výskyt tropických chorôb, patológia trópov a letecké lekárstvo, očkovanie leteckých posádok a cestujúcich, medzinárodné zdravotné predpisy,
        hygiena (4 hodiny vrátane dvoch hodín demonštrácie a praktík): lietanie a prenášanie chorôb, dezinfekcia v letectve, hygiena na palube lietadla, zásobovanie potravinami, výživa posádky,
        kozmická medicína (2 hodiny): radiácia, kozmické lode.
 
 
3.      Rozsah praktických zručností a skúseností.
 
3.1 Minimálny počet zdravotných výkonov
        základné interné vyšetrenie a chirurgické vyšetrenie žiadateľa o priznanie 2. triedy alebo 1. triedy zdravotnej spôsobilosti - 20
        vyhodnotenie základného laboratórneho vyšetrenia - 20
        zhodnotenie EKG a popisu záťažového EKG - 20
        základné očné letecko-lekárske vyšetrenie - 20
        základné ORL letecko-lekárske vyšetrenie - 20
        audiometrické vyšetrenie - 20
        základné letecko-lekárske neurologické vyšetrenie, kožné vyšetrenie,
ortopedické vyšetrenie a psychologické vyšetrenie - 20
        vypracovanie diagnostického záveru a posudkového záveru, vrátane návrhu obmedzenia zdravotnej spôsobilosti - 20
        vyplnenie európskeho medzinárodného letecko-lekárskeho formulára EASA o vyšetrení príslušníka leteckého personálu v slovenskom jazyku a anglickom jazyku - 20
 
3.2 Praktické skúsenosti
        komplexné fyzikálne vyšetrenie letca,
        diagnostický záver a posudkový záver,
        poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
        pobyt v kabíne pilota počas letu.
 
4.      Organizačná forma certifikačnej prípravy
Certifikačná príprava sa ukončí záverečnou skúškou.
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.08.2020