Katedra urológie LF SZU
Limbová 5
Bratislava
833 05

tel.: +421 2 59 544 579 - vedúci katedry
tel.: +421 2 59 542 578 - odborná inštruktorka
e-mail: urologia@kr.unb.sk

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

Katedra urológie je klinickou bázou Lekárskej fakulty SZU pre ďalšie vzdelávanie lekárov

 • v špecializačných odboroch
  • urológia
  • pediatrická urológia
  • onkologická urológia
 • v certifikovanej pracovnej činnosti: intervenčná ultrasonografia v urológii,
 • v ostatnej dobe je i miestom praktickej výuky medikov (študentov všeobecného lekárstva) LF SZU v chirurgii.

Na uvedených aktivitách sa Katedra urológie podieľa v pedagogickom procese aj organizačne.

 

 


Podmienky ku špecializačnej skúške

 

 1. Zaradenie do špecializačného štúdia (zaraďuje Organizačno-metodický odbor SZU)
 2. Kontakt s Katedrou urológie najneskôr na začiatku prvého akademického roku.
 3. Plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného akreditačnou komisiou MZ SR, osobitné vydanie Vestníka MZ SR z 15. októbra 2010 (príloha).
 4. 1x ročne v každom roku špecializačného štúdia absolvovať povinné 1-dňové školiace
  miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných
  teoretických a praktických vedomostí (Index + Logbook).
 5. V 5. roku štúdia absolvovať 2-dňový kurz sociálneho lekárstva, absolvovať 1-mesačné
  školiace miesto pred atestačnou skúškou + dohodnúť s vedúcim katedry tému atestačnej práce.
 6. Doklady potrebné ku skúške je potrebné predložiť najneskôr 3 mesiace pred termínom konania skúšky.
 7. Atestačné skúšky v každom akademickom roku sa konajú 2 –krát ročne, a to v mesiaci
  apríl b.r. a november b.r.

 

Príloha:

Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Minimálny štandard UROLÓGIA
Minimálny štandard DETSKÁ UROLÓGIA
Minimálny štandard ONKOLOGICKÁ UROLÓGIA
Minimálny štandard CPČ intervenčná ultrasonografia v urológii

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 21.10.2019